Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1228
Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
24-TA-1227
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LDDK, LSA, TM
22.05.2024.
29.05.2024.
24-TA-1226
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
KM
24.05.2024.
07.06.2024.
24-TA-1225
Informatīvais ziņojums “Par valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” projekta “Prototipēšanas darbnīcas “Riga Makerspace”  izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā” īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
KM
24.05.2024.
07.06.2024.
24-TA-1223
Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 5" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
17.05.2024.
31.05.2024.
24-TA-1220
Atbildības noteikšana par Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Ilgtermiņa redzējums par ES lauku apvidiem: galvenie sasniegumi un turpmākā virzība"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
14.05.2024.
24-TA-1217 (IP)
Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
24-TA-1216
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
24-TA-1215
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 291 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, KPR, LPR, LPS, RPR, TM
17.05.2024.
22.05.2024.
24-TA-1214
Par zaļā iepirkuma īstenošanu valsts pārvaldē 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.05.2024.
24-TA-1211 (IP)
Par pieteikuma iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā izskatīšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
24-TA-1208
Par nekustamā īpašuma "Ķīpas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1207
Par valsts materiālo rezervju pārvaldības pilnveidi
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
24-TA-1205
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 12. decembra noteikumos Nr. 751 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.4. pasākuma "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1204
Par nekustamā īpašuma "Apšu lauks" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1203
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
14.05.2024.
17.05.2024.
24-TA-1201
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 21. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-1196
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
24-TA-1195
Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 55 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, KPR, LPR, LPS, RPR, TM
17.05.2024.
22.05.2024.
24-TA-1194
Par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu no 2025. gada valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmai skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, LPS
14.05.2024.
28.05.2024.
24-TA-1193
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2024. gada 21. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-1191
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 407 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
22.05.2024.
05.06.2024.
24-TA-1190
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 12. aprīļa rīkojumā Nr. 238 "Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni meliorācijas politikā 2021.–2027. gadam""
Plāna (grozījumu) projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
14.05.2024.
24-TA-1189
Par Pasaules Pasta konvencijas Pirmo papildprotokolu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
24-TA-1188
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
23.05.2024.
06.06.2024.