Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2344
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumā Nr. 130 "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
25.09.2023.
23-TA-2343
Informatīvais ziņojums "Digitālās desmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LPS, SAM, TM, VM
22.09.2023.
25.09.2023.
23-TA-2342
Par maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, KM
26.09.2023.
10.10.2023.
23-TA-2340
Informatīvais ziņojums Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta turpmāko attīstību
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, KEM, SPRK, TM, VARAM, VEA
26.09.2023.
10.10.2023.
23-TA-2337
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 558 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
30.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2334
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
30.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2331
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
30.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2328
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
28.09.2023.
23-TA-2325
Grozījums Sporta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, TM
28.09.2023.
12.10.2023.
23-TA-2324
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, SAM, TM
29.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2322
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IZM, TM
27.09.2023.
02.10.2023.
23-TA-2321
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA
22.09.2023.
03.10.2023.
23-TA-2320
Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LPS, TM
30.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2319 (IP)
Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā par 2023.gada pirmo pusi
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Satiksmes ministrija
23-TA-2318
Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas Aizsardzības fonda projekta "Eiropas nākotnes augstas mobilitātes augmentēto bruņoto platformu sistēmu attīstīšanas 2. fāze” ietvaros 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM
22.09.2023.
06.10.2023.
23-TA-2312
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 26. augusta rīkojumā Nr. 476 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu"
Plāna (grozījumu) projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
27.09.2023.
23-TA-2309 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-365/23 Arce
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2307
Noteikumi par Valsts meža dienesta amatpersonu atšķirības zīmi un nēsāšanas kārtību
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-2306
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
23-TA-2303
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2301
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ēbelmuižas iela 6 - 13, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
29.09.2023.
13.10.2023.
23-TA-2296
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Celtnieku ielā, Ventspilī nodošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības īpašumā 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
20.09.2023.
04.10.2023.
23-TA-2295
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
15.09.2023.
23-TA-2294
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
23-TA-2293 (IP)
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 15. februāra rīkojumā Nr. 83 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija