Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2889
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2888
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
03.10.2022.
06.10.2022.
22-TA-2887
Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-2886
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2022. gada 14.-16. oktobrī
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
FID, FKTK, LB, TM, ĀM
27.09.2022.
30.09.2022.
22-TA-2883
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu, Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti" 
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2882
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LM, TM
26.09.2022.
10.10.2022.
22-TA-2880
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.09.2022.
22-TA-2879 (IP)
Par risku pētījumu par sašķidrinātās dabasgāzes terminālu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2878
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
26.09.2022.
26.09.2022.
22-TA-2877
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
22-TA-2875
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.09.2022.
22-TA-2873
Par nacionālo pozīciju “Par atbalstu Dānijas Karalistes iesaistei Eiropas Savienības Kopējā drošības un aizsardzības politikā, Eiropas Savienības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā, Eiropas Aizsardzības aģentūrā un citos Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politikas formātos” iekļaušanu šī gada 27. septembra Ministru kabineta sēdes darba kārtībā
ESVIS projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-2872
Enerģētikas likums
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2870
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumos Nr. 561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
03.10.2022.
06.10.2022.
22-TA-2868
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
22-TA-2867
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM, ĀM
23.09.2022.
07.10.2022.
22-TA-2866
Grozījumi Augstskolu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, SAM, TM
26.09.2022.
29.09.2022.
22-TA-2865
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 46" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
27.09.2022.
11.10.2022.
22-TA-2864 (IP)
Par sākotnējās pozīcijas Nr.1 “Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza I pielikumu Regulai (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu” projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2863
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LDDK, TM
03.10.2022.
17.10.2022.
22-TA-2860
Par valsts nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 17, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
23.09.2022.
07.10.2022.
22-TA-2858
Par Latvijas Republikas 2021. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
27.09.2022.
22-TA-2857
Kārtība, kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību sevišķajam aizbildnim
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
22-TA-2854
Par minimālo ienākumu sliekšņu pārskatīšanu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
26.09.2022.
22-TA-2853 (IP)
Paskaidrojums par Administratīvās rajona tiesā ierosināto administratīvo lietu Nr.A420126322
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija