Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-231
Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Valsts kanceleja
FM, TM
28.01.2023.
13.02.2023.
23-TA-230 (IP)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
23-TA-228 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
23-TA-227 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
23-TA-226
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
26.01.2023.
09.02.2023.
23-TA-225
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-224
Noteikumi par pirmā un otrā cikla profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-222 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu iegādes apjomu un nodošanu Iekšlietu ministrijai
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
23-TA-220
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojumā Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.02.2023.
23-TA-219
Par Aizsardzības ministrijas padotībā esošās Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas statusa noteikšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
TM
27.01.2023.
10.02.2023.
23-TA-218
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Finanšu ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.02.2023.
23-TA-217
Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
EM, FM, LDDK, LDTA, TM
30.01.2023.
13.02.2023.
23-TA-216
Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" peļņas daļu par 2021.gadu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, PKC, TM
31.01.2023.
14.02.2023.
23-TA-215
Grozījums Ministru kabineta 2022.gada 20. decembra noteikumos Nr. 817 "Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.02.2023.
23-TA-214
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
23-TA-212
Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes  pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AIP, AM, FM, IEM, KM, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, LSA, RP, TM, VM, ZM
01.02.2023.
06.02.2023.
23-TA-210 (IP)
Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
23-TA-208
Informatīvais ziņojums "Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
08.02.2023.
15.02.2023.
23-TA-203
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra sēdes protokollēmuma (protokola Nr. 49 38. §) “Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas””” 3.punkta dotā uzdevuma izpildi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
26.01.2023.
31.01.2023.
23-TA-202 (DV)
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-199
Par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 26.-27. janvārī
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-196
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24.01.2023.
23-TA-195
Par Zemessardzes komandieri
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
01.02.2023.
23-TA-194
Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IZM, LM, LPS, TM, VARAM
08.02.2023.
22.02.2023.
23-TA-192
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
26.01.2023.