Anotācija (ex-ante)

23-TA-2108: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumiem (stājas spēkā 2023. gada 4. jūlijā) no likuma “Par nodokļiem un nodevām” izslēgts 7.1 pants (atbilstoši pārejas noteikumu 238. punktam grozījums attiecībā uz 7.1 panta izslēgšanu stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī), tādējādi ar 2024. gada 1. janvāri paredzot atteikties no Padziļinātās sadarbības programmas darbības.
Ņemot vērā minēto, ar tiesību akta projektu "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis"" (turpmāk - noteikumu projekts) veicami grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk - Centra cenrādis), Centra cenrāža pielikumu izsakot jaunā redakcijā un no pielikuma piezīmēm svītrojot nosacījumu, ka maksas apmēru par atsevišķiem Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (turpmāk – Centrs) sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.
Vienlaikus precizēts Centra cenrāža pielikuma 1.-4. punkts, 11.1.apakšpunkts (iepriekš 10.1.apakšpunkts) un 17.punkts (iepriekš 14.punkts), precizējot maksas pakalpojumu nosaukumus, kā arī pielikums papildināts ar jaunu maksas pakalpojumu - “Ziņu sniegšana izziņas formā (personu darbību regulējošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā)”.
Papildus Ministru kabineta 2024. gada 23. janvāra sēdē dots uzdevums (prot. Nr.3 41.§ 4. un 5. punkts)  Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 29. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus attiecīgajos maksas pakalpojumu cenrāžos, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākumos, par kuru norisi lēmis Ministru kabinets, kā arī Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākumos, par kuru norisi lēmis Ministru kabinets, ar pasākuma organizatoru noslēgt līgumu, paredzot, ka tiešie izdevumi tiek segti atbilstoši maksas pakalpojuma cenrādī noteiktajai cenai, Centra cenrāža pielikums tiek papildināts ar jauniem maksas pakalpojumiem –  “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, precizēti maksas pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī” izcenojumi un precizēts pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas abonentu iekārtu parametru regulēšana un tehniskā profilakse” nosaukums.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir Centra sniegto maksas pakalpojumu aktualizācija, kā arī Centra cenrāža atbilstības nodrošināšana grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 7.1 panta izslēgšanu.
Noteikumu projekts paredz ieviest jaunus maksas pakalpojumus, precizēt atsevišķu pakalpojumu nosaukumus un izcenojumu un svītrot nosacījumu, ka maksas apmēru par atsevišķiem Centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Šobrīd Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku priekšrocības un atvieglojumi ir noteikti vairākos likumos un Ministru kabineta noteikumos. Atbilstoši likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (22-TA-368) anotācijā noteiktajam, konkrētā normatīvā akta turētājam dota iespēja izvērtēt, vai šobrīd esošās priekšrocības un atvieglojumi Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam būtu saglabājami, ieviešot jauno Reitinga risinājumu.
Centra cenrāža spēkā esošajā redakcijā noteikts, ka maksas apmēru par atsevišķiem Centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss. Centra cenrāža aktuālās redakcijas spēkā esamības laikā minētais maksas pakalpojumu maksas apmēra samazinājums nav ticis piemērots.
Papildus Ministru kabineta 2024. gada 23. janvāra sēdē uzdots uzdevums (prot. Nr.3 41.§ 5. punkts) Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākumos, par kuru norisi lēmis Ministru kabinets, ar pasākuma organizatoru noslēgt līgumu, paredzot, ka tiešie izdevumi tiek segti atbilstoši maksas pakalpojuma cenrādī noteiktajai cenai.
Līdz ar to Centra cenrādi nepieciešams papildināt ar jauniem maksas pakalpojumiem “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma” un “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, kā arī nepieciešams precizēt maksas pakalpojuma  “Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī” izcenojumus, un precizēt maksas pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas abonentu iekārtu parametru regulēšana un tehniskā profilakse” nosaukumu uz “Radiostacijas konfigurēšana, tehniskā profilakse, sakaru shēmas pielāgošana”.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Maksas apmēra samazinājums par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss šobrīd ir noteikts šādiem Centra cenrāža pielikumā iekļautajiem maksas pakalpojumiem:
1) izziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām tulkošana angļu vai krievu valodā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
2) izziņas no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām tulkošana angļu vai krievu valodā vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
3) izziņas sniegšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām (izņemot tiešsaistes režīmu) piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
4) izziņas sniegšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām (izņemot tiešsaistes režīmu) vienas darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
5) ziņu sniegšana tiešsaistes režīmā no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām;
6) datu apmaiņas programmatūras moduļa izstrāde.
Veicot izvērtējumu secināts, ka šobrīd esošās priekšrocības un atvieglojumi Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam no Centra cenrāža būtu svītrojami, jo konstatēts, ka Centra cenrāža aktuālās redakcijas spēkā esamības laikā minētais maksas pakalpojumu maksas apmēra samazinājums nav ticis piemērots, līdz ar to nav lietderīgi lemt par tā saglabāšanu.
Spēkā esošais Centra cenrādis paredz maksas pozīciju – “Izziņas sniegšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām (izņemot tiešsaistes režīmu)” vienas darbdienas vai piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Taču nepieciešams atsevišķi izdalīt arī maksas pakalpojumu – ziņu sniegšana izziņas formā no valsts informācijas sistēmas “Sodu reģistrs” gadījumos, kad ziņu sniegšanu paredz personu darbību regulējošie ārējie normatīvie akti (piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums un citi normatīvie akti).
Vienlaikus Centra cenrādis papildināms ar jauniem maksas pakalpojumiem “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, kā arī nepieciešams precizēt pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī” izcenojumus. Jauno maksas pakalpojumu “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma” un “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma” ieviešana pamatojama ar Ministru kabineta 2024. gada 23. janvāra sēdē doto uzdevumu (prot. Nr.3 41.§ “Informatīvais ziņojums “Par finansējuma nodrošināšanu lieliem un nozīmīgiem pasākumiem” (23-TA-1960) 4. punkts) un Valsts sekretāru 2024.gada 11.janvāra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 2 3. § Informatīvais ziņojums "Par finansējuma nodrošināšanu lieliem un nozīmīgiem pasākumiem") 1.1. apakšpunktu, kas paredz, ka, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju par faktiskajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizatoru prasībās paredzētajiem pasākumiem sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai dižpasākuma "FIA Pasaules rallija čempionāta posma organizēšana Latvijā 2024. gadā (WRC)" laikā, atbalstīt nostāju, ka visas papildus tiešās izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu nodrošināšanu un nav iekļautas plānotajā valsts budžeta līdzfinansējumā, sedzamas no pasākuma organizatora resursiem. Tādējādi nepieciešams nodrošināt operatīvus un drošus sakaru risinājumus kopīgu valsts mēroga mērķu sasniegšanā ne tikai ar valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem, bet arī ar privāto tiesību subjektiem, kuri piedalās valsts vai starptautiska līmeņa pasākumu organizēšanā, par kuru norisi lēmis Ministru kabinets. Ievērojot minēto, nepieciešams papildināt Centra cenrādi ar jauniem maksas pakalpojumiem “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, kā arī precizēt Centra cenrāža pielikuma maksas pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas abonentu iekārtu parametru regulēšana un tehniskā profilakse” nosaukumu, jo precizētā pakalpojuma “Radiostacijas konfigurēšana, tehniskā profilakse, sakaru shēmas pielāgošana” ietvaros tiks veiktas vairākas darbības, lai nodrošinātu radiostaciju pareizu un kvalitatīvu darbību. Nosaukuma izmaiņas nepieciešamas, lai precīzāk atspoguļotu pakalpojuma sniegto vērtību un pievienoto darbību apjomu, norādot, ka papildus radiostaciju konfigurēšanai parametru pārbaudei un regulēšanai tiks veikta arī sakaru shēmas pielāgošana un saskaņošana ar citiem radiosakaru tīkla lietotājiem.
Radiostacijas tiks konfigurētas izmantošanai Iekšlietu ministrijas radiosakaru tīklā. Radiostacijas nesaturēs valsts noslēpuma objektu un jebkāda veida sensitīvos datus, kā arī to komponentes nav uzskatāmas par valsts noslēpuma objektiem.
Pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī” mēneša maksa aktualizējama, ņemot vērā visas kopējās izmaksas Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas uzturēšanai.
Risinājuma apraksts
Noteikumu projektā noteikts, ka Centra cenrāža pielikums izsakāms jaunā redakcijā, no pielikuma piezīmēm svītrojot nosacījumu, ka maksas apmēru par atsevišķiem Centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss.
Tāpat, izsakot Centra cenrāža pielikumu jaunā redakcijā, tiek precizēts Centra cenrāža pielikuma 1.-4. punkts, precizējot maksas pakalpojuma – izsniedzamās izziņas par (ne)sodāmību, nosaukumu. Pielikums tiek papildināts ar jaunu punktu – “Ziņu sniegšana izziņas formā (personu darbību regulējošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā)”, kā arī precizēts pielikuma 11.1. apakšpunkts (iepriekš 10.1. apakšpunkts), precizējot maksas pakalpojuma nosaukumu no “Ziņu sniegšana tiešsaistes režīmā no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajām informācijas sistēmām – maksa par vienas informācijas sistēmas abonēšanu mēnesī” uz “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētās vienas informācijas sistēmas abonēšana mēnesī”, jo šāda apakšpunkta redakcija precīzāk apzīmē sniegtā maksas pakalpojuma būtību.
Vienlaikus Centra cenrāža pielikums tiek papildināts ar jauniem maksas pakalpojumiem: 15.punkts “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, 16.punkts “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma”, kuri tiks sniegti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai pasākumos, ja par plānotā pasākuma norisi lēmis Ministru kabinets, un publiskā pasākuma organizators, kritiskās infrastruktūras objektu īpašnieks vai tiesiskais valdītājs noslēdzis ar Centru līgumu. Portatīvā radiostacija paredzēta pārnēsāšanai rokās, maksas pakalpojumā iekļauta radiostacija, antena, divi akumulatori un viena akumulatora uzlādes ierīce. Savukārt mobilā radiostacija paredzēta instalācijai transportlīdzeklī. Maksas pakalpojumā iekļauta mobilā radiostacija un radiostacijas manipulators (mikrofons). Maksas pakalpojumā nav iekļautas antenas, elektrobarošanas un audio skaņas aprīkojums un instalācija. Centra cenrāža pielikuma 15. un 16.punktā paredzētā maksa norādīta par minēto pakalpojumu izmantošanu diennaktī.
Vienlaikus tiek precizēti maksas pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas lietošana mēnesī” pakalpojuma izcenojumi, kā arī maksas pakalpojuma “Radiosakaru sistēmas abonentu iekārtu parametru regulēšana un tehniskā profilakse” nosaukums precizēts uz “Radiostacijas konfigurēšana, tehniskā profilakse, sakaru shēmas pielāgošana”.
Centra cenrāža pielikuma 9. un 10. punktā minētajiem maksas pakalpojumiem netiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis, pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu, savukārt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajam pārējie Centra cenrāža maksas pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekami pakalpojumi, un tiem attiecīgi piemērojama pievienotās vērtības nodokļa likme 21 procenta apmērā.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Regulas (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (turpmāk – regula) 1. panta 2. punktu ar šo regulu ievieš daudzvalodu veidlapas, kas izmantojamas kā tulkošanas palīglīdzeklis, kuru pievieno publiskiem dokumentiem, tostarp, izziņām par sodāmības neesamību, kuras izsniedz Centrs. Daudzvalodu veidlapa tiek izsniegta saskaņā ar Sodu reģistra likuma 21. panta četri prim daļu pēc personas pieprasījuma un tādos gadījumos, kad personai iepriekš tika izsniegta izziņa par sodāmības neesamību. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotā daļa nosaka, ka publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Tādēļ Centra sniegtajam maksas pakalpojumam - daudzvalodu veidlapas izsniegšana, ko Centrs nodrošina, īstenojot regulā noteiktos uzdevumus, pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

Visi noteikumu projekta pielikumā uzskaitītie pakalpojumu apraksti tiks aktualizēti Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS) divu nedēļu laikā pēc noteikumu projekta apstiprināšanas Ministru kabinetā. Tādējādi iedzīvotājiem attiecīgie pakalpojumi būs pieejami valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv.
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Fiziskās personas, kuras izmanto Centra sniegtos maksas pakalpojumus.
Ietekmes apraksts
Izmantojot Centra sniegtos maksas pakalpojumus, uz personām attieksies noteikumu projektā paredzētās maksas pakalpojumu izmaksas.
Juridiskās personas
  • Juridiskās personas, kuras izmanto Centra sniegtos maksas pakalpojumus.
Ietekmes apraksts
Izmantojot Centra sniegtos maksas pakalpojumus, uz personām attieksies noteikumu projektā paredzētās maksas pakalpojumu izmaksas.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
466 845
8 832
466 845
8 157
466 845
8 157
8 157
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
466 845
8 832
466 845
8 157
466 845
8 157
8 157
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
466 845
8 832
466 845
8 157
466 845
8 157
8 157
2.1. valsts pamatbudžets
466 845
8 832
466 845
8 157
466 845
8 157
8 157
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" Informācijas centram budžeta apakšprogrammā 02.03.00. “Vienotās sakaru un Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība” ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgie izdevumi plānoti 478 623 euro, tai skaitā saskaņā ar Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādi 466 845 euro. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiks izlietoti izdevumu, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu, segšanai.
Saskaņā ar jauno maksas pakalpojumu ieviešanu, plānots, ka 2024. gadā ieņēmumi un ar tiem saistītie izdevumi palielināsies par 8 832 euro, no tiem 2 912 euro saskaņā ar aprēķiniem portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) nomai un mobilās radiostacijas (vienas rācijas) nomai paredzēti saistībā ar FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) norisi Latvijā 2024. gadā, ievērojot Ministru kabineta 2024. gada 23. janvārī sēdē (prot. Nr.3 41.§) izskatīto informatīvo ziņojumu “Par finansējuma nodrošināšanu lieliem un nozīmīgiem pasākumiem” (23-TA-1960).  2025. gadā un turpmāk ik gadu plānots provizorisks ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un ar tiem saistīto izdevumu palielinājums   8 157  euro apmērā (EKK 21399 “Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem”). 2025. gadā un turpmāk ik gadu kopējais ieņēmumu apmērs saskaņā ar Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādi tiek plānots  475 002 euro apmērā.

Informācijas centra cenrāža maksas pakalpojumi “Ziņu sniegšana izziņas formā (personu darbību regulējošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā)”, “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma” un “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma” izcenojumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333  “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” prasībām. Izvērtēti maksas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie tiešie izdevumi un ņemtas vērā uz tā attiecināmās netiešās izmaksas. Pamatojoties uz veikto aprēķinu, ir aprēķināts maksas pakalpojuma izcenojums. Darbiniekiem mēnešalgas noteiktas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un noteiktās mēnešalgas nav zemākas kā nodarbinātajam atbilstošās mēnešalgu grupas 2024.gada intervāla minimums.
Detalizēta informācija atspoguļota cenrāža anotācijas pielikumos:
1. pielikums “Informācija par maksas pakalpojuma cenu un plānoto ieņēmumu izmaiņām”;
2. pielikums “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins”;
3. pielikums “Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina kopsavilkums”;
4. pielikums “Ieņēmumu prognoze no maksas pakalpojuma”.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Centra cenrāža pielikuma 1., 3. un 5. piezīmē noteikts, ka maksas apmēru par atsevišķiem maksas pakalpojumiem samazina par 10 procentiem nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieka statuss. Šī nosacījuma svītrošana no Centra cenrāža neatstās ietekmi uz valsts budžetu, jo Centra cenrāža aktuālās redakcijas spēkā esamības laikā minētais maksas pakalpojumu maksas apmēra samazinājums nav ticis piemērots.

Ja ieņēmumi no maksas pakalpojumiem būs lielāki par plānotajiem, ievērojot, ka tie atkarīgi arī no maksas pakalpojumu pieprasījuma, Iekšlietu ministrija (Informācijas centrs) Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” noteiktajā kārtībā  noteiktajā kārtībā iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumus virsplāna ieņēmumu un izdevumu palielināšanai budžeta izpildes procesā.
Šobrīd atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumu Nr.616 “Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” (turpmāk – Centra nolikums) 4.19.apakšpunktam Centrs nodrošina iespēju valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai.
Ņemot vērā, ka jauno maksas pakalpojumu “Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma” un “Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma” ieviešana paplašina radiosakaru sistēmas potenciālo lietotāju loku – veicami attiecīgi grozījumi Centra nolikumā.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://vktap.mk.gov.lv/public_participations/public_discussions/67499315-c335-4367-844a-16a84e1c5682

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības līdzdalība (publiskā apspriešana) tika nodrošināta no 2023. gada 8. decembra līdz 2023. gada 22. decembrim. Sabiedriskās apsriešanas rezultātā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

Ņemot vērā steidzamību attiecībā uz Ministru kabineta 2024. gada 23. janvārī sēdē doto uzdevumu (prot. Nr.3 41.§ “Informatīvais ziņojums "Par finansējuma nodrošināšanu lieliem un nozīmīgiem pasākumiem" (23-TA-1960) 4. punkts) Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2024. gada 29. februārim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus attiecīgajos maksas pakalpojumu cenrāžos, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākumos, par kuru norisi lēmis Ministru kabinets, tad attiecībā uz Informācijas centra cenrāža papildināšanu ar jauniem maksas pakalpojumiem "Portatīvās radiostacijas (vienas rācijas) noma" un "Mobilās radiostacijas (vienas rācijas) noma" sabiedrības līdzdalība netiks nodrošināta.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Informācija par maksas pakalpojumu cenu un plānoto ieņēmumu izmaiņām
2. pielikums
Nosaukums
Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins
3. pielikums
Nosaukums
Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķina kopsavilkums
4. pielikums
Nosaukums
Ieņēmumu prognoze no maksas pakalpojumiem