Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-682
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-681
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
05.05.2022.
2021-TA-679
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-678
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, LM, LPS, PKC
30.07.2020.
22.03.2021.
2021-TA-580
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KNAB, SAM, TM, VARAM, ĀM, ĢP
10.12.2020.
10.03.2021.
2021-TA-509
Likumprojekts "Imigrācijas likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
02.07.2020.
03.03.2021.
2021-TA-503
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, ZM
12.11.2020.
02.03.2021.
2021-TA-451
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
24.02.2021.
24.02.2021.
2021-TA-337
Likumprojekts "Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.12.2021.
2021-TA-306
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām Latvijā"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
10.02.2021.
10.02.2021.
2021-TA-203
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
15.06.2022.
2021-TA-151
Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Pārresoru koordinācijas centrs
FM, IEM, IZM, LM, LPS, TM, VARAM, VK, VM
13.09.2021.
20.09.2021.
2021-TA-62
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2020.gada 26.jūnija rezolūcijas Nr.2020-1.1.1./52-52 izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
12.01.2021.
12.01.2021.
2021-TA-42
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, LPS, SAM, TM, ZM, ĀM
11.06.2020.
08.01.2021.
2020-TA-2623
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
2020-TA-2620
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
2020-TA-2594
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, ZM, ĀM
30.07.2020.
21.12.2020.
2020-TA-2520
Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VK
22.10.2020.
11.12.2020.
2020-TA-2509
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
11.12.2020.
11.12.2020.
2020-TA-2492
Konceptuāls ziņojums "Par administratīvo reģionu izveidi"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM
22.10.2020.
10.12.2020.
2020-TA-2390
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020.gadā"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
04.12.2020.
04.12.2020.
2020-TA-2221
Informatīvais ziņojums "Par slimnīcu sniegto pakalpojumu atbilstību noteiktam slimnīcu līmenim"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
FM
17.11.2020.
17.11.2020.
2020-TA-2213
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamiem normatīvo aktu grozījumiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomās saistībā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
VARAM
17.11.2020.
17.11.2020.
2020-TA-2140
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, LBAS, LM, PKC, TM
03.09.2020.
09.11.2020.
2020-TA-2044
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem aizsardzības jomā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.10.2020.
27.10.2020.