Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1932
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ĀM
18.03.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1931
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, KM, KNAB, LM, SAB, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM, ĢP
21.01.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1930
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LM, VARAM, VK
17.06.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1926
Konceptuāls ziņojums "Par Darba likuma 131.panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LBAS, LM, PKC, VK
10.06.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1923
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, IEM, IZM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
01.07.2021.
11.08.2021.
2021-TA-1920
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VARAM, VK
15.04.2021.
11.08.2021.
2021-TA-1918
Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam"
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
04.03.2021.
11.08.2021.
2021-TA-1916
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Latvijas Republikas tiesībsargam
Ministru Kabineta vēstules projekts
Izskatīts
Veselības ministrija
IZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-1915
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM, VARAM, ZM, ĀM
10.08.2021.
10.08.2021.
2021-TA-1914
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM, VARAM, ZM, ĀM
10.08.2021.
10.08.2021.
2021-TA-1913
Likumprojekts "Grozījums Meža likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM, VARAM, ZM, ĀM
10.08.2021.
10.08.2021.
2021-TA-1895
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VARAM, VK, ĀM
07.01.2021.
09.08.2021.
2021-TA-1879
Noteikumu projekts "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM, VK
10.12.2020.
05.08.2021.
2021-TA-1871
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra pilnveidošanai"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM
05.08.2021.
05.08.2021.
2021-TA-1862
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, KM, LBAS, LDDK, PKC, SPRK, TM, VARAM
25.02.2021.
04.08.2021.
2021-TA-1851
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, TM
03.08.2021.
03.08.2021.
2021-TA-1848
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM
03.08.2021.
03.08.2021.
2021-TA-1825
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
28.07.2021.
28.07.2021.
2021-TA-1817
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.182 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
2021-TA-1816
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
2021-TA-1815
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
2021-TA-1814
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LBAS, LPS, LRVK, SAM, TM, VARAM, ĀM
18.02.2021.
27.07.2021.
2021-TA-1807
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
25.03.2021.
26.07.2021.
2021-TA-1797
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAB, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
13.05.2021.
22.07.2021.
2021-TA-1794
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, SAM, TM, VK, VM, ZM
02.07.2020.
22.07.2021.