Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
23-TA-403
Muitas deklarācijas papildu datu elementu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-395
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu intervenču “Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai” un “Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai uzturēšanai” īstenošanai
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 13.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-388
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-386
Kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas tehniskie noteikumi
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 13.03.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-377
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-365
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-360
Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā
Publiskā apspriešana
08.03.2023. - 22.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-358
Grozījumi Enerģētikas likumā
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 20.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-340
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-332
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-330
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-297
Noteikumi par regulāru un neregulāru gaisa pārvadājumu atļauju izsniegšanu
Publiskā apspriešana
14.02.2023. - 28.02.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-278
Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kurām obligāti piemērojamas profesijas standartā ietvertās attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prasības, un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-275
Grozījumi Notariāta likumā
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 20.03.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-269
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-263
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-262
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 06.04.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-258
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Diskusija/apspriede
01.03.2023. - 17.03.2023.
Veselības ministrija
23-TA-246
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā"
Publiskā apspriešana
30.01.2023. - 13.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-225
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Publiskā apspriešana
10.02.2023. - 10.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-214
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.01.2023. - 09.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-204
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 12.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-185
Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-184
Grozījumi likumā "Par policiju"
Publiskā apspriešana
17.02.2023. - 03.03.2023.
Iekšlietu ministrija