Sabiedrības līdzdalība

22-TA-3191
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"
Diskusija/apspriede
30.10.2022. - 14.11.2022.
Veselības ministrija
22-TA-3186
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju un divu dzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"
Publiskā apspriešana
09.11.2022. - 24.11.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3179
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā t.sk. polderu sūkņu staciju atjaunošana, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
01.11.2022. - 14.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3178
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
Publiskā apspriešana
03.11.2022. - 21.11.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-3175
Plāns rasisma un antisemītisma mazināšanai 2022.-2023.gadam
Publiskā apspriešana
26.10.2022. - 25.11.2022.
Kultūras ministrija
22-TA-3150
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"
Publiskā apspriešana
21.10.2022. - 04.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3144
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 389 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili"
Publiskā apspriešana
04.11.2022. - 21.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3136
Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
25.10.2022. - 08.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3133
Zvejas produktu ražotāju organizāciju, akvakultūras produktu ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanas kritēriji, darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība
Publiskā apspriešana
20.10.2022. - 03.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3124
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība"
Publiskā apspriešana
28.10.2022. - 11.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3123
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 91 "Noteikumi par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos"
Publiskā apspriešana
24.10.2022. - 06.11.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3122
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 19 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
18.10.2022. - 28.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3104
Grozījumi Segto obligāciju likumā
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 05.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3103
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 02.12.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3095
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Publiskā apspriešana
15.11.2022. - 05.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3081
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
02.11.2022. - 16.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3077
Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.1.i. investīcijas “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem” 1.1.1.1.i.1. pasākuma īstenošanu”
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 01.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3074
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"
Publiskā apspriešana
21.10.2022. - 04.11.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-3069
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai
Publiskā apspriešana
20.10.2022. - 02.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3048
Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 28.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3040
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Diskusija/apspriede
14.10.2022. - 02.11.2022.
Veselības ministrija
22-TA-3039
Informatīvais ziņojums “Par iespējamiem pasākumiem, kas vērsti uz mediācijas izmantošanas veicināšanu ar bērnu interesēm saistītu strīdu risināšanā”
Publiskā apspriešana
11.10.2022. - 25.10.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3012
Nacionālās kiberdrošības likums
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 31.10.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-2996
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 29. septembra noteikumos Nr. 605 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums"
Publiskā apspriešana
10.10.2022. - 24.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2994
Pieteikšanās neatkarīgas interneta protokola sestās versijas adresei, tās saņemšanas kārtība un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
27.10.2022. - 10.11.2022.
Satiksmes ministrija