Sabiedrības līdzdalība

23-TA-185
Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-184
Grozījumi likumā "Par policiju"
Publiskā apspriešana
17.02.2023. - 03.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-172
Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā
Publiskā apspriešana
25.01.2023. - 07.02.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-171
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.02.2023. - 07.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-169
Likumprojekts ''Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
Publiskā apspriešana
24.01.2023. - 06.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-168
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās"
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 03.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-167
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 06.02.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-166
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
30.01.2023. - 10.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-157
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumos Nr. 721 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"
Publiskā apspriešana
19.01.2023. - 01.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-152
Grozījumi Imigrācijas likumā
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-151
Grozījumi Repatriācijas likumā
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-141
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Publiskā apspriešana
09.02.2023. - 23.02.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-132
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 13.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-125
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"
Publiskā apspriešana
17.01.2023. - 31.01.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-101
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 667 "Adopcijas kārtība"
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 28.02.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-94
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 485 "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"
Publiskā apspriešana
31.01.2023. - 14.02.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-93
Noteikumi par vispārējām kvalifikācijas prasībām un to pārbaudes kārtību privātpersonām, kurām nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums un kuras izmanto valsts platformu
Publiskā apspriešana
16.01.2023. - 30.01.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-91
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 02.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-85
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
10.02.2023. - 24.02.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-73
 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.01.2023. - 31.01.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-72
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
19.01.2023. - 02.02.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-70
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 02.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-62
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Publiskā apspriešana
24.01.2023. - 06.02.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-36
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 03.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-22
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Iekšlietu ministrija