Sabiedrības līdzdalība

23-TA-1858
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr. 618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu"
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 03.08.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1840
Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecības programma" informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1827
Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības un atlīdzības noteikšanas principiem
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 04.08.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1823
Par Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija instrukcijas Nr. 14 "Instrukcija par ekodizaina prasību sistēmu enerģiju patērējošām precēm (produktiem)" atzīšanu par spēku zaudējušu
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 27.08.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1822
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.7. pasākuma “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 07.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1812
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Publiskā apspriešana
01.08.2023. - 15.08.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1783
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Diskusija/apspriede
25.07.2023. - 28.07.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1781
Grozījums Pasta likumā
Publiskā apspriešana
25.07.2023. - 07.08.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1780
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Publiskā apspriešana
28.08.2023. - 28.09.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1773
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"
Publiskā apspriešana
07.08.2023. - 19.08.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1723
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3. prioritārā virziena “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.4. pasākuma “Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.07.2023. - 07.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1712
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Publiskā apspriešana
20.07.2023. - 03.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1710
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 04.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1704
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumos Nr. 600 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 28.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1695
Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”
Publiskā apspriešana
07.08.2023. - 20.08.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1682
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
31.07.2023. - 14.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1679
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Publiskā apspriešana
01.08.2023. - 15.08.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1675
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
03.07.2023. - 17.07.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1674
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 877 "Vides pārraudzības valsts biroja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 31.07.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1672
Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 4 "Vides pārraudzības valsts biroja nolikums"
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 31.07.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1668
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 19.09.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1666
Par atbildīgo ministriju elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļlīniju, elektrisko tīklu kabeļlīniju, zemūdens elektropārvades kabeļlīniju un zemūdens cauruļvadu atļaujas vai licences laukuma jūrā noteikšanas rīkojuma sagatavošanai
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 31.07.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1661
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 04.07.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1660
Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā
Publiskā apspriešana
05.07.2023. - 18.07.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1656
Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.07.2023. - 14.07.2023.
Satiksmes ministrija