Sabiedrības līdzdalība

24-TA-816
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.6. pasākuma “Kultūras mantojuma saglabāšana un jaunu pakalpojumu attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
09.04.2024. - 22.04.2024.
Kultūras ministrija
24-TA-810
Informatīvais ziņojums "Latvijas modelis un metodes ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanai"
Publiskā apspriešana
23.04.2024. - 23.05.2024.
Valsts kanceleja
24-TA-805
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
Publiskā apspriešana
08.04.2024. - 19.04.2024.
Satiksmes ministrija
24-TA-804
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
03.04.2024. - 16.04.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-803
Informatīvais ziņojums par 2023. gadā spēkā esošo kadastrālo vērtību un kadastrālās vērtēšanas metodikas izmantošanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam 2025. gadam
Publiskā apspriešana
10.04.2024. - 24.04.2024.
Tieslietu ministrija
24-TA-793
Grozījumi Kriminālprocesa likumā
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 17.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-788
Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā
Publiskā apspriešana
27.03.2024. - 11.04.2024.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24-TA-784
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.—2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.1. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana" otrās kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
25.03.2024. - 08.04.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-781
Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2024.–2027. gadam
Publiskā apspriešana
26.03.2024. - 24.04.2024.
Kultūras ministrija
24-TA-771
Grozījumi Kredītiestāžu likumā
Publiskā apspriešana
22.03.2024. - 02.04.2024.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
24-TA-766
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 184 "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas"
Publiskā apspriešana
27.03.2024. - 10.04.2024.
Labklājības ministrija
24-TA-761
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 17.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-760
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Publiskā apspriešana
21.03.2024. - 04.04.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-752
Likumprojekts "Valsts ieņēmumu dienesta likums"
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 17.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-749
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 714 "Kārtība, kādā notiek preču iznīcināšana vai atteikšanās no precēm par labu valstij"
Publiskā apspriešana
23.05.2024. - 06.06.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-738
“Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas””
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 17.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-737
Grozījumi Muitas likumā
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 17.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-734
Par ilgtermiņa valsts pētījumu programmu "Inovāciju fonds–ilgtermiņa pētījumu programma" 
Publiskā apspriešana
22.04.2024. - 06.05.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-730
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma"
Publiskā apspriešana
29.04.2024. - 14.05.2024.
Zemkopības ministrija
24-TA-727
Likumprojekts "Nodokļu un muitas policijas likums"
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 17.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-711
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Publiskā apspriešana
11.04.2024. - 25.04.2024.
Veselības ministrija
24-TA-703
Grozījums Dzīvokļa īpašuma likumā
Publiskā apspriešana
17.04.2024. - 01.05.2024.
Ekonomikas ministrija
24-TA-698
Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 19.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-694
Grozījumi likumā “Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās”
Publiskā apspriešana
04.04.2024. - 19.04.2024.
Finanšu ministrija
24-TA-685
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.05.2024. - 31.05.2024.
Izglītības un zinātnes ministrija