Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2982
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 12.12.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2976
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Publiskā apspriešana
10.10.2022. - 21.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2968
Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot platformas
Publiskā apspriešana
07.11.2022. - 21.11.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2965
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.2. pasākuma „Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.10.2022. - 21.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2962
Darbības programmas “Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programma” prioritārā virziena “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.3. pasākuma “Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 18.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2948
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 18.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2947
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 18.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2945
Plāns "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.-2027. gadam"
Publiskā apspriešana
25.10.2022. - 25.11.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2944
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem
Publiskā apspriešana
04.10.2022. - 18.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2932
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumos Nr. 141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2930
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2929
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 240 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu"
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2912
„Noteikumi par finanšu instrumentu īstenošanas kārtību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”, 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” un 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā ar produktīvām investīcijām” ieviešanai
Publiskā apspriešana
08.11.2022. - 23.11.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2911
Par stāvlaukuma pie Lilastes paplašināšanu, kā arī nobrauktuves pludmalē ierīkošanu, un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajos īpašumos "Valsts mežs 8052" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010055) un "Ziemeļu iela 28" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010022), Carnikavas pagastā, Ādažu novadā
Publiskā apspriešana
09.11.2022. - 23.11.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2905
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"
Publiskā apspriešana
01.11.2022. - 15.11.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-2903
Konceptuālais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 2020/2184(2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu”
Diskusija/apspriede
07.10.2022. - 19.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2901
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 187 "Zemkopības ministrijas nolikums"
Publiskā apspriešana
15.11.2022. - 28.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2896
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
21.11.2022. - 19.12.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2887
Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
Publiskā apspriešana
30.09.2022. - 14.10.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2877
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Publiskā apspriešana
30.09.2022. - 31.10.2022.
Veselības ministrija
22-TA-2876
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
25.10.2022. - 08.11.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2868
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.09.2022. - 10.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2862
Informācijas iegūšanas un apkopošanas kārtība par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, un augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu sniedzēju atzīšana
Publiskā apspriešana
23.11.2022. - 07.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2857
Kārtība, kādā veido sevišķo aizbildņu sarakstu un izmaksā atlīdzību sevišķajam aizbildnim
Publiskā apspriešana
23.09.2022. - 06.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2828
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.10.2022. - 17.10.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija