Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ministru kabinets 2021.gada 28.aprīlī apstiprināja (prot. Nr.36 27.§) AF plānu[1]. 2021.gada 13.jūlijā AF plāns apstiprināts arī Eiropas Komisijā un Eiropas Padomē.
AF plānā, tostarp, paredzēts īstenot komponentes Nr.1 “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1 “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformu “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana”, kā arī tās ietvaros Investīciju (Pilnveidota veloceļu infrastruktūra).

Pašreizējā situācija un problēmas apraksts
Atbilstoši AF plānā minētajam, galvenais siltumnīcas gāzu emisiju (turpmāk - SEG) avots Latvijas transportā ir autotransports - tā devums ir aptuveni 93,6% no SEG emisijām sektorā, kuras Rīgas metropoles areālā koncentrējas 1,25 milj. jeb aptuveni 65 % Latvijas iedzīvotāju un tā teritorijā tiek radītas aptuveni 3/4 Latvijas ekonomisko vērtību. Ievērojama daļa iedzīvotāju no Rīgas apkārtējām teritorijām ik dienas dodas uz Rīgas pilsētu kā uz darba vai mācību vietu, t.i., 31% līdz 45% Rīgas metropoles areāla pašvaldībās deklarēto iedzīvotāju darbspējas vecumā strādā Rīgas pilsētā. Rīgas pilsētā un Pierīgas pašvaldībās ir apmēram 50% no visiem Latvijā uz 2019.gada 1.janvāri reģistrētajiem vieglajiem transportlīdzekļiem.
Lai nodrošinātu būtisku SEG emisiju samazinājumu transporta sektorā nepieciešami nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūrā, kā arī reformas, kuras stimulētu pasažieru paradumu maiņu un pāreju uz videi draudzīgākiem transporta risinājumiem, t.sk. velotransportu.
Veloceļu infrastruktūras attīstība Rīgā un Pierīgā ir nozīmīgs instruments motorizētās mobilitātes īpatsvara kopējā  mobilitātē samazināšanā un mikromobilitātes attīstībā. Velotransporta satiksme ir viena no visstraujāk augošajām motorizēto transportlīdzekļu alternatīvām galvaspilsētā. Tomēr esošajā situācijā trūkst vienota velotransporta satiksmes tīkla, jo Rīgas metropoles areālā veloceļu infrastruktūra ir attīstīta fragmentāri. Līdz ar to ir augsta nepieciešamība pēc vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras, lai nodrošinātu 'zaļās' mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai. Integrējot veloceļu infrastruktūru vienotā satiksmes sistēmā, iespējams ievērojami paaugstināt iedzīvotāju mobilitātes iespējas un dot pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.
Lai samazinātu transporta radīto SEG emisiju daudzumu Rīgā, ir nepieciešams radīt priekšnosacījumus transporta plūsmu pārstrukturēšanai Rīgas metropoles areālā, tajā skaitā Rīgā un Pierīgā, tādējādi mainot satiksmes dalībnieku paradumus. Proti, ir nepieciešams veicināt velotransportu, attīstot maģistrālo veloceļu infrastruktūru.


[1] Ministru kabineta 2021. gada 28. aprīļa rīkojums Nr. 292 “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu”, https://likumi.lv/ta/id/322858-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-planu
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt Investīcijas mērķa kvantitatīvā rādītāja sasniegšanu - līdz 2026.gada 31.maijam jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras  garums Rīgas valstspilsētā un Pierīgā ir vismaz 60 km.
Politikas jomas
Transporta politika
Teritorija
-
Norises laiks
06.06.2022. - 22.06.2022.
Informācija
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.augusta noteikumiem Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā", sabiedrībai tiek dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par Ministru kabineta projektu tā izstrādes un saskaņošanas procesā.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Sagatavoja
Mārcis Zicmanis (SAM)
Atbildīgā persona
Ilonda Stepanova (SAM)
Izsludināšanas datums
08.06.2022. 22:00

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts