Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
-
Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai īstenotu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība”. Investīcijas mērķis ir nodrošināt Atveseļošanas fonda plāna finansējumu 20 milj. euro apmērā, lai sīkos (mikro), mazos, vidējos un lielos komersantus ar digitālajām prasmēm, tai skaitā prasmēm, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības prasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos. Paredzams, ka nodarbināto digitālo prasmju pilnveide stimulēs komersantu kapacitāti ieviest ar vien jaunus digitālos risinājumus uzņēmējdarbībā, tādejādi veicinot to attīstību un konkurētspēju.
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Teritorija
Latvija
Norises laiks
01.04.2022. - 25.04.2022.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par tiesību akta projektu.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
2.3.1.2.i. investīcijs ietvaros komersantiem būs iespēja saņemt atbalstu digitālo prasmju attīstībai un veicināšanai, tādējādi arī veicinot digitālo tehnoloģiju integrāciju uzņēmējdarbībā un veicinot komersantu produktivitāti.
Sagatavoja
Kaspars Ņesterovs (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
06.04.2022. 11:12

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA)
Priekšlikumi un iebildumi par MK noteikumu projektu:
1) 24.3.1. punkts –  lai nesamazinātu gala labuma guvējiem (komersantiem) apgrozāmo līdzekļu plūsmu, noteikt maksājuma pieprasījuma iesniegšanu ne biežāk kā reizi ceturksnī;
2) 24.6. punkts – iesakām sagatavot vienotu komercdarbības atbalsta pieškiršanas metodoloģiju, kuru varētu izmantot visi finansējuma saņēmēji;
3) 24.7. punkts – nepieciešams redakcionāls precizējums, lai nerastot pārpratumi ko īsti ietver komercdarbības atbalsta pieķiršanas gala labuma guvējiem nodrošināšana (ņemot vērā, ka noteikumu 68. punkts nosaka, ka lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu izsniedz CFLA);
4) 35.3.1. punkts – punkta redakcija nesniedz skaidru izpratni kā tiek aprēķināti 15% pārējām administrēšanas izmaksām (no kurām izmaksām tie veikts aprēķins (tikai no darba algas vai no visām īstenošanas personāla izmaksām t.sk. apdrošināšanas)? kas šajā gadījumā ir domāts ar vienoto izmaksu likmi?);
5) 35.3.2. punkts – no punkta redakcijas nav saprotams vai papildus izmaksu pozīcijas var tikt iekļautas ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu un juridisko pakalpojumu līgumos (pašreizējā redakcijā ir minēts, ka papildus izmaksas kā atsevišķu pozīciju var iekļaut tikai ārpakalpojumu projekta vadības līgumā).

Iebildumi par MK noteikumu projekta anotāciju:
1) Anotācijā minētā informācija sadaļā “Otrā atlases kārta:” -> “Atbalstāmās darbības un ar tām saistītās izmaksas” -> “-projekta vadība un ar to saistītas izmaksas, kas gadā nepārsniedz 24 426 euro pieskaitot 0,64 % no projekta kopējām tiešajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības izmaksas.” ir pretrunā ar MK noteikumu projekta 35.3. punkta un tā apakšpunktos minētajiem nosacījumiem.
2) Anotācijā ir noteikts, ka “2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros gala labuma guvējiem abās kārtās kā priekšnoteikums finansējuma saņemšanai ir noteikts EDIC veikts digitālā brieduma tests, lai noteiktu komersantam nepieciešamās investīcijas digitalizācijas jomā un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti. Abu kārtu finansējuma saņēmēji sniegs grantu gala labuma guvējiem tikai tām atbalstāmajām aktivitātēm, kas būs atrunātas digitālā brieduma testa rezultātos un digitālās attīstības ceļa kartē. Pēc atbalsta saņemšanas gala labuma guvējam būs nepieciešams veikt atkārtotu EDIC administrēto digitālā brieduma testu, lai būtu iespējams salīdzināt pirmreizējā un atkārtotā testa rezultātus, lai spētu novērtēt investīciju ieguldījumu komersanta digitalizācijas līmeņa uzlabošanā. Digitālā brieduma testa izmaksas tiek segtas EDIC pieejamā Atveseļošanās fonda finansējuma ietvaros.”. Savukārt MKN noteikumu projekta redakcijā par to nekas netiek minēts.
Lai komersanti varētu piedalīties apmācībās visā projekta īstenošanas periodā un uz apmācībām nosūtīt pēc iespējas vairāk darbnieku, iesakam noteikt, ka atkārtots digitālā brieduma tests tiek veikts projekta beigās nevis uzreiz pēc apmācībām vai atbalsta saņemšanas (jo vienām un tām pašām apmācībām atbalstu komersants var pieprasīt atkārtoti, piemēram gadījumā, ja darbā tiek pieņemti jauni darbinieki).
 
22.04.2022. 13:36