Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Tiesību akta atsaukšanas komentārs
Iekšlietu ministrijas vadība sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadību ir pārskatījusi jautājumu par VUGD katastrofu pārvaldības tehniskās kapacitātes nodrošināšanu (transportlīdzekļu iegādi) un lūdz anulēt Tiesību akta projekta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumus (23-TA-1151). Uz doto brīdi tiks uzsākts darbs pie jaunas Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes, paredzot visus VUGD vajadzībām nepieciešamos transportlīdzekļus, kas paredzēti 2.1.3. specifiskajā atbalsta mērķī “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”.
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
VUGD noteikto funkciju izpildei nepieciešamas dažāda veida tehnikas vienības, un ilgstošs tehnikas vienību iztrūkums un nolietojums būtiski ietekmē šo funkciju izpildi. Daļu no tehnikas vienībām sastāda VUGD rīcībā esošais vieglo automašīnu parks, kurš arī uzskatāms par morāli novecojušu, nepietiekošu un nolietotu. No 2011.gada 12.jūnija MK noteikumos nr.458 “Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām”   noteiktajām vieglo automobiļu 172 normas vienībām, pašreiz VUGD rīcībā ir 163 vieglo automobiļu vienības, no kurām tikai 7 vienības ir jaunākas par 10 gadiem, un 18 vienības ir 10 gadus vecas. Pārējās automašīnas ir vecākas par 10 gadiem, kas būtiski ietekmē to pieejamību un lietošanas iespējas, jo mašīnas nav braukšanas kārtībā, un ir jāveic remontdarbi. Bieži vien remontu cena pārsniedz mašīnas atlikušo vērtību, un degvielas patēriņš un izmaksas, salīdzinājumā ar jaunām, mūsdienu prasībām atbilstošām automašīnām, ir lielāks. Operatīvajiem dienestiem ikdienas pienākumu pildīšanai nepieciešami automobiļi braukšanas kārtībā, bet nolietotais un nepietiekošais autoparks apgrūtina noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu. 
Mērķa apraksts
Uzsākt 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta katastrofu pārvaldības tehniskās kapacitātes nodrošināšana” īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros, veicinot tehniskās kapacitātes celšanu, nodrošinot transportlīdzekļu modernizēšanu un paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti, sniedzot savlaicīgu palīdzību iedzīvotājiem bīstamās situācijās, glābjot cilvēku dzīvības, materiālās vērtības un novēršot vides apdraudējumus.
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti; Glābšana un civilā aizsardzība; Valsts ugunsdrošība
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
24.08.2023. - 07.09.2023.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 apakšpunktam sabiedrībai tiek dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par likumprojektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Vanesa Silvestrova (IEM)
Atbildīgā persona
Kristaps Sproģis (IEM)
Izsludināšanas datums
24.08.2023. 11:20

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts