Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” izstrādāts, jo ir stājusies spēkā jauna dzeramā ūdens direktīva-  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti noteiktajām prasībām. Direktīvas 2020/2184 mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību no dzeramā ūdens piesārņojuma, nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs, plašāk nekā iepriekš nosakot prasības faktoriem, kas ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti (dzeramā ūdens apgādes sistēmām paredz riska novērtējumu un plašāku ūdens kvalitātes un nekaitīguma monitoringu, ēku ūdensapgādē nosaka prasības Legionella un svina riska novērtējumam, paplašina sabiedrības informēšanas prasības par dzeramo ūdeni u.c.).
Mērķa apraksts
Izvērtēt esošās prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” to saglabāšanai vai precizēšanai un pārņemt nacionālajos tiesību aktos direktīvas 2020/2184 prasības.
Politikas jomas
Sabiedrības veselība
Teritorija
Latvija
Norises laiks
08.12.2022. - 06.01.2023.
Informācija
Priekšlikumu un viedokļu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu, aicinām izmantot TAP portālu.
Fiziskās personas
  • Visa sabiedrība, kas izmanto krāna dzeramo ūdeni patēriņam uzturā un mājsaimniecībā
Skaidrojums un ietekme
Jauno prasību ieviešana ilgtermiņā nodrošinās kvalitatīvu dzeramo ūdeni, pasargās cilvēku veselību no dažādiem dzeramā ūdens piesārņojuma riskiem, nodrošinās pilnīgāku informāciju sabiedrībai par dzeramo ūdeni. Jauno prasību ieviešana var paaugstināt ūdens izmaksas/tarifus.
Juridiskās personas
  • Ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēji t.sk. pašvaldības; ēku pārvaldītāji (īpaši prioritāro ēku – stacionāro slimnīcu un sociālās aprūpes centru) un apsaimniekotāji, īpašnieki.
Skaidrojums un ietekme
Jaunu rādītāju iekļaušana dzeramā ūdens monitoringā, kā arī monitoringa veikšanas nosacījumu izmaiņas, riska novērtējuma veikšana, kas līdz šim nebija obligāta, ietver darbības ar papildu izmaksām.
Riska izvērtēšanā balstītā pieeja no ūdens ieguves vietas līdz patērētājam prasīs ūdens piegādātāja finansiālus resursus (tajā skaitā nepieciešama atbilstoša personāla sagatavošana vai riska novērtējuma kā ārpakalpojuma iegāde).
Savlaicīgs risku novērtējums visā ūdens piegādes sistēmā ļaus arī tālredzīgi izvairīties no dažādām iespējamām tehniskām problēmām un sistēmas avārijām nākotnē, ietaupot līdzekļus, kas būtu nepieciešami šo situāciju novēršanai.
Paredzami arī atvieglojumi, ja riska novērtēšanas pieejas ieviešanas rezultātā būs iespējams samazināt monitoringa pārbaudēs analizējamo rādītāju skaitu un/vai izmeklējumu veikšanas biežumu, tādējādi samazinot atsevišķas izmaksas. Riska novērtējums nav obligāts ūdens piegādātājiem, kas piegādā mazāk par 10 m3 ūdens diennaktī vai apgādā mazāk par 50 cilvēkiem komerciālas darbības rezultātā.
Izmaksu palielinājums attiecināms uz monitoringa veikšanu ūdens piegādātājiem (kārtējais monitorings).
Informācijas pieejamība par dzeramo ūdeni tiešsaistē ūdens piegādātāju tīmekļa vietnēs veicinās lietotāju informētību un izpratni par ūdensapgādes pakalpojumiem un vienlaikus veicinās arī sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu.
Noteikumu projekts nosaka vietējās sadales sistēmu riska novērtējumu (ēkas iekšējās ūdensapgādes sistēmas) un ir sagaidāms, ka daļai prioritāro ēku un, ja riski būs augsti arī citām ēkām, būs jānodrošina arī Legionella monitorings pēc vietējās sadales sistēmu Legionella riska izvērtējuma.
Sagatavoja
Dace Būmane (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
07.12.2022. 16:13

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts