Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Tiesību akta atsaukšanas komentārs
Projekts ir atsaukts, jo tika izlemts šo Ministru kabineta noteikumu projektu paketi tālāk nevirzīt (tiesību aktu lietu ID 21-TA-552, 21-TA-554, 21-TA-924, 21-TA-944), bet to vietā virzīt citu Ministru kabineta noteikumu projektu paketi (tiesību aktu lietu ID 21-TA-1726, 21-TA-1727, 21-TA-1728). Minētie Ministru kabineta noteikumu projekti ir pieņemti un stājušies spēkā.
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Likumā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" noteiktais termiņš (datums) nesakrīt ar Ministru kabineta noteikumos noteikto datumu no kura ieviešamas izmaiņas Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijā un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtībā. Pašlaik gadījumā, ja zemes vienībai nosakāms vai maināms apbūves zemei atbilstošs lietošanas mērķis un pašvaldības teritorijas plānojums pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai pastāv tiesības izvēlēties vienu vai vairākus apbūves ieceres īstenošanai atbilstošos lietošanas mērķus. Vērtēšanas konsultatīvajā padomē apspriests un no Rīgas domes saņemts ierosinājums par to, ka nav pieļaujams, ka privātpersona izvēlas zemes vienībai  izdevīgāko – pēc vērtības lētāko lietošanas mērķi, kas var radīt zemāku kadastrālo vērtību nekā zemesgabala iespējamā cena nekustamā īpašuma tirgū.
Mērķa apraksts
Grozīt Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" noteikto termiņu, to salāgojot ar likumā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" noteikto, kā arī noteikt, ka zemes vienībai, kurai nosakāms vai maināms apbūves zemei atbilstošs lietošanas mērķis, un pašvaldības teritorijas plānojums pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, pašvaldība atbilstoši funkcionālajā zonā atļautajam galvenajam teritorijas izmantošanas veidam, nosaka vienu piemērotāko lietošanas mērķi.
Politikas jomas
Tieslietu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
30.11.2021. - 14.12.2021.
Informācija
Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"" izstrādē, sniegt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu.
Fiziskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji
Skaidrojums un ietekme
Regulējumam ir ietekme uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību, kā arī uz termiņu no kura tā mainās.
Juridiskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji
Skaidrojums un ietekme
Regulējumam ir ietekme uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību, kā arī uz termiņu no kura tā mainās.
Sagatavoja
Mārtiņš Riežnieks (VZD)
Atbildīgā persona
Vita Narnicka (VZD)
Izsludināšanas datums
30.11.2021. 16:41

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts