Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Viens no visaptverošas valsts aizsardzības galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrības un tautsaimniecības spēja nodrošināt nepārtrauktus kritiskos pakalpojumus krīzes un kara apstākļos. Kritiskos pakalpojumus nodrošina kritiskā infrastruktūra (turpmāk - KI) – Latvijas Republikā izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas, kuras ir būtiskas sabiedrībai svarīgu funkciju īstenošanai, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanai un, kuru iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts funkciju īstenošanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas Kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 37.punktu, enerģētiskās krīzes, augsta un īpaši augsta terorisma draudu līmeņa, ārkārtējas situācijas un izņēmuma stāvokļa izsludināšanas gadījumā Ministru kabinets var lemt, ka NBS vai Valsts policija pārņem atsevišķas B, C un D kategorijas KI vai Eiropas KI pilnīgu vai daļēju fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanu.
Lai pilnvērtīgi ar drošības un aizsardzības pasākumiem tiktu nodrošināti visi KI objekti, Aizsardzības ministrija atbalsta Zemessardzes apakšvienību izveidi KI objektos.
Mērķa apraksts
Projekts ir izstrādāts, lai noteiktu Nacionālo bruņotos spēku (turpmāk - NBS) tiesības slēgt sadarbības līgumus ar kritiskās infrastruktūras un Eiropas KI īpašniekiem par infrastruktūras drošības un aizsardzības pasākumiem valstī izsludināta izņēmuma stāvokļa gadījumā, ko īsteno attiecīgās KI un Eiropas KI Zemessardzes apakšvienībs.
Politikas jomas
Valsts aizsardzības politika
Teritorija
Visa valsts teritorija
Norises laiks
03.12.2021. - 17.12.2021.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1. apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par tiesību akta projektu.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
KI objektos nodarbinātie.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
KI objektu īpašnieki, tiesiskie valdītāji.
Sagatavoja
Armands Aivo Astukevičs (AM)
Atbildīgā persona
Irina Zeigliša (AM)
Izsludināšanas datums
03.12.2021. 13:14

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts