Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
1) Strauji pieaugot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzglabājamam arhīvam, normatīvajā aktā noteiktais vīzas pieteikuma anketu un tām pievienoto dokumentu uzglabāšanas piecu gadu termiņš rada papildu izmaksas un nepieciešamību īrēt papildu telpas arhīva dokumentu novietošanai. 2022.gadā Ukrainas civiliedzīvotāju vīzu pieteikumu skaita pieaugums ir sevišķi būtisks (2022.gada pirmajos četros mēnešos izsniegti aptuveni 24 000 vīzu). 2009.gada 13.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 810/2009/EK, ar ko izveido Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) 37.panta 3.punktā noteikts, ka konsulātiem vai centrālajām iestādēm ir pieteikumu arhīvi papīra un elektroniskā formātā un ka vīzu pieteikumu lietas glabā vismaz vienu gadu no dienas, kad par vīzas pieteikumu pieņemts lēmums.
Izvērtējot lielo vīzu pieteikumu lietu apjomu un salīdzinoši nelielo nepieciešamību izmantot šos arhīvā glabājamos dokumentus, būtu lietderīgi dokumentu glabāšanai noteikt divu gadu termiņu, skaitot no galīgā lēmuma pieņemšanas dienas.
Informācija par vīzas pieteikumu un izsniegto vai pagarināto vīzu nepieciešamības gadījumā ir pieejama nacionālajā vīzu informācijas sistēmā (NVIS), kur dati tiek glabāti piecus gadus.
2) Saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas likuma 32.pantā noteikto uzturēšanās atļaujas pieteikuma iesniegšanas kārtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc analoģijas bija noteikusi arī vīzu pieteikumu iesniegšanas kārtību, dokumentus atsūtot pa pastu, bet tā kā minētajā normatīvajā aktā noteiktā kārtība ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam, būtu nepieciešams šādu kārtību īstenot arī turpmāk, lai samazinātu apmeklējumu skaitu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
3) Normatīvais akts neparedz vīzas uzlīmēs iekļaut piezīmes, kādas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvā 2016/801/ES par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā. 
4) Normatīvajā aktā netiek lietots Valsts drošības dienesta pašreizējais nosaukums.
Mērķa apraksts
Projekts izstrādāts, lai precizētu vīzu pieteikumu uzglabāšanas termiņu, nodrošinātu iespēju vīzu pieteikumus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniegt pa pastu, kā arī paredzētu Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto piezīmju iekļaušanu vīzas uzlīmēs.
Politikas jomas
Migrācijas politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
30.05.2022. - 10.06.2022.
Informācija

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par normatīvā akta projektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
  • Ārzemnieki, kas iesniedz vīzu pieteikumus
Skaidrojums un ietekme
Projekts paredz samazināt apmeklējumu skaitu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, jo vīzas pieteikumu iespējams atsūtīt pa pastu.
Juridiskās personas
Sagatavoja
Ilze Briede (PMLP)
Atbildīgā persona
Kristaps Sproģis (IEM)
Izsludināšanas datums
30.05.2022. 16:43

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts