Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem (turpmāk – Noteikumi Nr. 747) 2. pielikums “Sasniedzamie rezultāti valodu mācību jomā, beidzot 3., 6. un 9. klasi”, 11. pielikums  “Pamatizglītības programmas paraugs”, 13. pielikums “Pamatizglītības sociālās korekcijas izglītības programmas paraugs”, 14. pielikums “Speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem paraugs” paredz, ka otrās svešvalodas apguve tiek uzsākta 4. klasē. Šobrīd normatīvie dokumenti nenosaka, kuru svešvalodu, piemēram, franču, krievu vai vācu, izglītības iestādei ir jāpiedāvā apgūt kā otro svešvalodu. Noteikumu Nr. 747 11. pielikuma 1. un 2. tabulas, 13. pielikuma 1. tabulas un 14. pielikuma 1. tabulas informācija parāda pirmās un otrās svešvalodas apguvei paredzēto kopējo mācību stundu skaitu un zemsvītras informācijā nosakot, ka otrās svešvalodas apguve sākas 4. klasē.
Noteikumu Nr. 747 11. pielikuma 8. punkts, 13. pielikuma 9. punkts, 14. pielikuma 9. punkts un 15. pielikuma 13. punkts nosaka, ka izglītības iestāde atbilstoši attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm var samazināt vai palielināt mācību stundu skaitu mācību priekšmetā, nepārsniedzot 10 % no kopējā stundu skaita trijos gados, mācību priekšmetā, kurā stundu skaits tiek mainīts.
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt, ka pamatizglītības pakāpē apgūstamā otrā svešvaloda skolēniem ir viena no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu oficiālajām valodām, vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, noteikt otrās svešvalodas apguves uzsākšanu 5. klasē, kā arī paplašināt izglītības iestāžu iespējas mainīt stundu skaitu mācību priekšmetos.
Politikas jomas
Izglītības un zinātnes politika; Vispārējās izglītības sistēmas attīstība
Teritorija
-
Norises laiks
14.09.2023. - 28.09.2023.
Informācija
Lūdzam izteikt viedokli par noteikumu grozījumu projektu no 14.09.2023. līdz 28.09.2023. 
Fiziskās personas
  • Skolēni, pedagogi.
Skaidrojums un ietekme
Skolēniem kā otrā svešvaloda būs jāapgūst kāda no ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, tādējādi veicinot jauniešu pilnvērtīgāku iekļaušanos Eiropas izglītības telpā, sekmējot ES vai EEZ dalībvalstu oficiālo valodu apguvi un nākotnē paverot plašākas nodarbinātības iespējas ES un ārpus tās.
Juridiskās personas
  • Izglītības iestādes, izglītības iestāžu dibinātāji, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests.
Skaidrojums un ietekme
Izglītības iestādēm būs jānodrošina, ka otrās svešvalodas apguve skolēniem ir kāda no ES vai EEZ dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, sākot ar 2026. gada 1. septembri, un otrās svešvalodas apguves īstenošanu uzsākot ar 5. klasi. Izglītības iestādēm būs jāpārplāno pirmās un otrās svešvalodas stundu skaita sadalījums pa mācību gadiem un klasēm licencēto izglītības programmu mācību plānos, atbilstoši normatīvam regulējumam.
Izglītības iestādēm un to dibinātājiem nepieciešams plānot un nodrošināt atbilstošus pedagoģiskos resursus, tostarp plānot jaunu skolotāju ienākšanu sistēmā. Jāizvētrtē un jāparedz tālākā rīcība attiecībā uz pedagogiem, kuri patreiz ir nodarbināti otrās svešvalodas īstenošanā un kuras mācīšanu paredzēts pārtraukt pēc projekta stāšanās spēkā, piemēram, krievu valodas kā otrās svešvalodas īstenošanu. Savlaicīgi informējot, plānojot un piedāvājot šiem skolotājiem iespēju apgūt papildus kvalifikāciju citas svešvalodas mācīšanai vai arī, ja skolotāja kvalifikācija nav atbilstoša un skolotājs nevēlas iegūt papildus kvalifikāciju, jāizbeidz darba tiesiskās attiecības. Valsts izglītības satura centram būs jāpārplāno un jānodrošina plašāks metodiskais atbalsts otrās svešvalodas mācīšanai, kuras apguvi paredz sagatavotais projekts, vienlaicīgi pakāpeniski pārtraucot metodiskā atbalsta sniegšanu, piemēram, krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvei.
Sagatavoja
Sintija Sējēja (VISC)
Atbildīgā persona
Santa Šmīdlere (IZM)
Izsludināšanas datums
14.09.2023. 09:45

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Fiziska persona
Domāju, nav vērts ierobežot skolniekiem izvēles iespēju! Neaizmirstiet, ka 30 procenti Latvijas iedzīvotāju runā krieviski!
Tā vai citādi krievu valoda joprojām būs otrā valoda Latvijā, kāpēc ierobežot iespējas to studēt?!
14.09.2023. 21:18
Fiziska persona
Esmu pret!
14.09.2023. 21:22
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
15.09.2023. 09:21
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
15.09.2023. 11:06
Fiziska persona
Es nepiekrītu! Bērniem obligāti vajadzētu astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
15.09.2023. 11:20
Fiziska persona
Esmu pret! Bērniem ir jābūt brīvai izvēlei, kādas valodas mācīties. Nedrīkst liegt bērniem iespēju apgūt arī skolā viņu dzimto valodu.
15.09.2023. 13:32
Fiziska persona
Krievu valoda ir dzimtā 40% Latvijas iedzīvotāju, tas nav pat 6-8% iedzīvotāju kā citās civilizētās valstīs, kur valoda šajā gadījumā saņem valsts valodas statusu. Piebildīsim, ka šo bērnu vecāki ir aktīvi nodokļu maksātāji un maksā par savu bērnu un visu pārējo izglītību un daudzām citām valdības programmām.Šo ir vienkārši neētiski pat celt uz diskusiju.Kauns! Skolotāju trūkums. neadekvātas programmas, katastrofāli zems izglītības līmenis, jauniešu aizplūšana uz ārzemēm. Novirziet savu kūstošo enerģiju šo problēmu risināšanai. Esmu pret reformām, kas skar 40% procenti Latvijas iedzīvotāju tiesības!!!!!
15.09.2023. 14:38
Fiziska persona
Esmu preti! Visiem berbiem jabut tiesiba macieties sava dzimta valoda.
15.09.2023. 16:56
Fiziska persona
Esmu preti. Demokratiska valsti krievu valoda runajušiem berniem (vini ir vairak par 30%) ir tiesiba macities dzimta valoda. 
15.09.2023. 17:15
Fiziska persona
Es kā Latvijas pilsonis uzskatu, ka šis priekšlikums ir izvēles brīvības tiesību pārkāpums. Es uzskatu , kā skolās jābūt ispēja mācīt jebkuru valodu un ņemtu vērā skolēnu un viņu vecāku vēlmes.
15.09.2023. 19:08
Fiziska persona
Esmu pret.
15.09.2023. 20:48
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
18.09.2023. 12:24
Tatjana Kupruka
es esmu pret!!! Nedrīkst liegt bērniem iespēju apgūt skolā viņu dzimto valodu!!!
19.09.2023. 10:22
Fiziska persona
Esmu pret. Katram bērnam ir tiesības skolā mācīties savu dzimto valodu, šajā gadījumā krievu valodu. Turklāt šī valoda  40% valsts iedzīvotājem ir dzimta. 
19.09.2023. 10:52
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimto valodu. 30% no Latvijas pilsoņiem dzimtā valoda ir krievu, krievu valodai jāpaliek.
19.09.2023. 11:48
Fiziska persona
Esmu kategoriski PRET!

Valsts valodu būtu jāpārzina, bet jādod izvēles iespējas citu valodu izvēlei. Izveles ierobežošanas ar kādu ES vai citu teritoriju ir tikai un vienīgi politiksais gājiens, kam nav nekā kopīga ar bērnu izglītību.
Cilvēkiem ir jāciena viens otru un jāļauj brīvi izvēlēties to, kas ir svarīgi konkrētai ģimenei.
Kā var būt tā, ka Padomju varas laikā bija izvēle kurā valodā mācities (papildus tam, protams, bija jāmacas krievu valoda), bet demokratiskā valstī, kur ieverojama daļa no iedzīvotajiem ikdienā izmanto citu valodu - to mācīt nevar? Vai tas, gadījumā, nenozīmē, ka demokrātija ir tikai nosaukums?
19.09.2023. 12:10
Ellans Odegovs
Esmu pret!
19.09.2023. 12:37
Fiziska persona
Esmu kategoriski PRET! Nedrikst krievvalodīgājiem liegt iespēju macīt krievu valodu! Daudzi latvieši arī izvēlas krievu calodu kā otro svēšvalodu.
19.09.2023. 17:38
Fiziska persona
Дети должны знать и учить свой язык. Русский. 
19.09.2023. 17:59
Andrejs Jerjomenko - Privātpersona
Esmu preti. Demokratiska valsti krievu valoda runajušiem berniem (vini ir vairak par 30%) ir tiesiba macities dzimta valoda. 
19.09.2023. 18:39
Fiziska persona
Es esmu pret. Latvieši, padomājiet, Latvijā dzīvo 37% krievvalodīgo (Rīgā vispār krievvalodīgo ir 50-60%), vai tad jūs gribat pieļaut, ka jūsu bērni nesaprot 37% iedzīvotāju runu? Tas ir absurds. Un arī krievvalodīgiem bērniem ir jābūt iespēja mācīties savu dzimto valodu. Citādi tā ir diskriminācija. Es uzskatu, ka ir jāpastāv iespēja mācīties krievu valodu skolās.
19.09.2023. 21:31
Fiziska persona
Es esmu pret.
Bet nekas, labi, Latvija. Es jau plānoju braukt prom kopā ar savu ģimeni. Un daudzi nodokļu maksātāji aizbrauks ar saviem bērniem un diplomiem. Mūsu vietā atbrauks gastrabaiteri. Lai tā arī notiek.
19.09.2023. 21:59
Fiziska persona
Esmu pret! Visiem  jābut tiesiba macieties dzimta valoda.
20.09.2023. 07:24
Ilona Bresska
Esmu pret! 
 
20.09.2023. 07:39
Fiziska persona
Esmu pret!!!
20.09.2023. 12:19
Jurijs Odiņecs
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
20.09.2023. 12:38
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret!!! Rokas nost no krievu valodas kā otrās svešvalodas! 
20.09.2023. 12:40
Fiziska persona
Esmu PRET krievu valodas izslēgšanu kā 2.svēšvalodu skolās.
Demokrātiskā valstī ir jādod iespēja mazakumtautību bērniem mācīties savu dzimto valodu. Nevar politisko apsvērumu dēļ izvēlēties kā 2.svēšvalodu tikai ES valodas un neļaut mācīties krievu valodu. Latvijas kaimiņvalsts vienmēr būs Krievija, ap 40% Latvijā dzīvojošie runā krievu valodā.
21.09.2023. 15:34
Fiziska persona
Kauns!!!
Esmu pret!!!
Apzinot valsts teritoriālo izvietojumu, šāds priekšlikums ir pilnīgs stulbums. Tie, kas to ierosinā, domā ļoti šaurā lokā...
21.09.2023. 20:11
Fiziska persona
Es esmu pret!!!
Nevar nodzēst 40% iedzīvotāju dzimto valodu,!!!! Mēs te dzīvojam un dzīvosim, arī runāsim!!!!
21.09.2023. 22:00
Larisa Klouza
All Kids must learn shcool subjects on their mother  launguage. Bilingual method Teaching is the most appropriate way for the how was before and they must have right for It.
 
22.09.2023. 10:55
Fiziska persona
ir jābūt iespējai izvelēties valodas. Aizliegt nedrikst, tas nav demokratiski, tas nav labas pārvaldības pazīmes.
22.09.2023. 15:23
Fiziska persona
Noteikti pret! Mums ir resursi (skolotāji). Varam izvēlēties, kādu valodu apgūt. Kad valstī50% runā krievu valodā un nemācīties šo valodu ir pilns absūrds.
23.09.2023. 08:58
Fiziska persona
Esmu pret. 
23.09.2023. 14:42
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
24.09.2023. 07:39
Olga Krasjko
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot vairāk nekā 30% bērniem apgūt viņu dzimto valodu.
24.09.2023. 09:02
Fiziska persona
Es esmu PRET jebkādu valodas macīšanas skolas. Ir jāpastāv izvēlei. Katrs pats izvēlēsies to kas būs vairāk noderīgi dzīvei. Jo īpaši zinot kas mūsu kaimiņvalstīs it ļoti daudz krieviski runājošu cilvēku. Ir jādapror kas notiek apkārt, nevis ierobežotu zināšanas.
24.09.2023. 23:35
Marina Avina
Esmu pret! Mums jādoma pār bērnu nākotni, labu profesiju var saņemt tikai ja zini valodas! Krievu valoda ir vienā no svarīgākajiem valodām, jo gandrīz katrā valstī dzīvo krievvalodīgie. Šobrīd ar Ukraiņiem ir spilgts piemērs, mēs vāram komunicēt ar viņiem gandrīz tikai krievu valodā... 
25.09.2023. 09:25
Fiziska persona
Esmu pret! 
25.09.2023. 10:02
Fiziska persona
Esmu pret.
25.09.2023. 10:19
Fiziska persona
Noteikti ir jāatstāj  krievu valodu, lai bērniem būtu izvēle, kura valoda viņiem mācīties. 
25.09.2023. 10:26
Fiziska persona
Esmu pret!
25.09.2023. 10:37
Viktorija Beloglazova
Esmu pret ! 
25.09.2023. 10:55
Olga Gribuste - Privātpersona
Es nepiekrītu! Bērniem obligāti vajadzētu astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
25.09.2023. 11:00
Fiziska persona
Izsaku iebildumu pret piedāvāto grozījumu redakciju. Minētie grozījumi nav pamatoti ar tirgus pieprasījumu vai ekonomiskiem apsvērumiem un būtiski mazina latviešu jauniešu konkurentspēju tirgū, jo pēc statistikas datiem Latvijā dzīvo vismaz 30% krievvalodīgo, krievu valoda tiek plaši izmantota arī kaimiņvalstīs. Bez tam, to atzīst arī izglītības jomas eksperti, grozījumi rada būtisku slogu visai izglītības sistēmai, jo valstī nav pietiekams skolotāju skaits, lai grozījumu pieņemšanas rezultātā varētu nodrošināt kvalitatīvas otrās svešvalodas mācībām, izglītības nozarē nav arī papildus finanšu resursi, lai tos sagatavot. Šādā gadījumā aicinu izvērtēt atteikšanos vispār no otrās svešvalodas pasniegšanas skolās, ņemot vērā to, ka jaunieši jau šobrīd ir pārslogoti, vai aizstāt to ar eksakto zinību priekšmetiem, ņemot vērā ilgtermiņa pieprasījumu darba tirgū: https://lvportals.lv/viedokli/345986-kadas-darbaspeka-prasmes-bus-pieprasitas-ilgtermina-2022, bet jebkuras otrās svešvalodas apgvi atstāt izterešu izglītībai vai fakultatīvām nodarbībām.
25.09.2023. 11:02
Inga Alekna
Esmu pret! Dzīvojot brīvā valstī,demokratiskā valstī man ir izvēles brīvība! 
25.09.2023. 11:14
Fiziska persona
Esmu pret! Nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu!!!
25.09.2023. 11:16
Fiziska persona
Esmu pret!
Jā Latvija ir demokratiskais valsts, tad nav skaidrs , ka var būt tadi ierobežojumi valodas izvēli. Tas nav obligatais priekšmēts, bet izveles priekšmēts. Ļaujiet bērniem izvēlēties un tad var redzēt , kura svešvaloda ir vajadzīga. Arī īsti nav skaidri kriteriji, pēc kuriem spriest, ka krievu valodu nedrikst izveleties ka otru. Mēs dzivojam ne tikai Eiropā un nevar ierobežoties no citas pasaules.
25.09.2023. 11:22
Fiziska persona
Ja ir pieprasijums pēc krievu valodas skolās,tad nevar aizliegt!
Izvēlei ir jābūt,protams,ja  Latvija vēl ir demokrātiska valsts!
25.09.2023. 11:25
Anastasija Ševeļova
Esmu pret! Mes dzivojam demokratiskaja valstii, jus nevarat atnemt musu berniem velmi macit krievu valodu (dzimtu), jebkuru valodu! Visi zin ka jus to darat, lai musu berniem butu grutak. 
25.09.2023. 11:47
Jurijs Ņikišins
Esmu PRET to, lai bērniem tiktu LIEGTA iespēja apgūt savu dzimto valodu kā mācību priekšmetu Latvijas skolās. Latvijas ilgus gadus ir lepojusies ar iespēju minoritātēm apgūt skolās savu dzimto valodu. Tas, ka noteiktai valodai ir valsts valodas status agresorvalstī, vēl nenozīmē, ka šajā valodā runājošie Latvijas valstspiederīgie jāpasludina par grēkāžiem, kuriem būtu jāuzņemas atbildība par savas etniskās izcelsmes zemes nedarbiem. Ja joprojām tiek nodrošinātas dzimtās valodas apguve Latvijas minoritāšu bērniem, kuru dzimtā valoda ir igauņu, poļu, vai lietuviešu, lai šāda iespeja paliek arī bērbiem ar dzimto krievu, ukraiņu, vai baltkrievu valodu.
25.09.2023. 12:26
Fiziska persona
Esmu pret!
25.09.2023. 12:46
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.Vairāk nekā 30% runā krieviski.
25.09.2023. 13:07
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret. Tas vēl vairāk šķels Latvijas sabiedrību!
25.09.2023. 13:09
Fiziska persona
Esmu pret! Bērniem, ka arī visiem Latvijas iedzīvotājiem demokratiskā valstī ir tiesības macīties jebkuru valodu, arī skolā! It īpaši savu dzimto valodu! Jo vairāk valodas jo labāk! Valodas ir bagātība! Jābūt brīva izvēle! 
25.09.2023. 15:08
Jūlija Nikolajeva
Esmu Pret!
25.09.2023. 15:27
Fiziska persona
Esmu pret.
25.09.2023. 15:41
Fiziska persona
Aleksandrs:
Es esmu pret!!! Nedrīkst liegt bērniem iespēju apgūt skolā viņu dzimto valodu!


 
25.09.2023. 15:44
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret! Demokrātiskajā valstī cilvēkiem ir jābūt brīva izvēle, kādu valodu mācīties!
25.09.2023. 16:06
Fiziska persona
Krievu valoda ir otra lielākā runātāju ziņā valoda Latvijā. Tas, ka krieva un latvietes bērnu reģistrē kā latvieti, vel nenozīmē, ka viņš ir latvietis. Tā ir statistika vien, kas neatspoguļo cilvēku vēlmes un vajadzības. Tas ir aplams ierosinājums, jo zināmā mērā izskan arī kā valodas izskaušanas paņēmiens. Vai tiešām ir jākurina naids? Vai tiešām ir gatavas programmas, grāmatas citu valodu apguvei? 
Vecākiem ir jābūt iespējai izvēlēties vēlamo otro svešvalodu. Šķiet, ka valdība dzīvo pilnīgi nošķirti no savas tautas, jo grozījumus vadās tikai pēc savām vēlmēm, aizmirstot, ka ir tautas kalpi. 
25.09.2023. 16:07
Fiziska persona
Esmu pret!
25.09.2023. 16:30
Fiziska persona
Esmu pret!
25.09.2023. 17:34
Maksims Vlasovs
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
25.09.2023. 18:02
Fiziskā persona
Esmu pret! Krievu valoda ir izvēles priekšmets, un izvēlei jābūt. 
25.09.2023. 18:02
Fiziska persona
Esmu pret! Kāpēc mēs ierobežojam mūsu bērnus un neļāvam mācīties vienu no ANO oficiālām valodām? Kāpēc tikai ES valodas? Politika nāk, iet un mainās, bet ģeogrāfija paliek, un kaimiņi mums būs arī no austrumu puses. Krievu valodai noteikti jābūt skolas programmā.
25.09.2023. 19:05
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
25.09.2023. 20:50
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret krievu valodas kā otrās svešvalodas izvēles atcelšanu skolās. Krievu valodas brīva izvēle ir jāsaglabā!
Zaudējumi, kurus radīs šis likums tautsaimniecībai:
1) krievu valodas nesēju skaits daudzās valstīs pārsniedz 300 miljonus iedzīvotāju, līdz ar to krievu valoda ir būtiski svarīga Latvijas ekonomikas attīstībā;
2) nekas un nekad nespēs izmainīt Latvijas ģeogrāfisko stāvokli blakus Krievijai, Baltkrievijai un citām bijušajām PSRS republikām, kur krievu valoda ir ļoti izplatīta, ieskaitot arī komunikāciju ar Ukrainas pilsoņiem, mākot krievu valodu var saprast ko runā ukraiņi un pat poļi;
3) krievu valodas neprasme jau šobrīd rada problēmas pašiem latviešiem - darba devēji izvēlas labprāt cilvēkus, kas prot gan latviešu gan krievu valodu, līdz ar to latvieši, saprotot, ka nespēj konkurēt darba tirgū un pamet Latviju;
4) Latvijā būtiski sarūk iedzīvotāju skaits un vienīgā vieta, kur ņemt darbaspēku principā ir Ukraina, līdz ar to krievu valodas prasmes palīdzēs Latvijas ekonomikai;
5) skolā ir jāmāca lietderīgas dzīvesprasmes nevis nekam nevajadzīgas mazu nāciju valodas.
25.09.2023. 20:53
Fiziska persona
Esmu pret!
25.09.2023. 21:10
Fiziska persona
Kategoriski pret! Daudzi meklēs citus apmācības variantus,labi,ka tādas iespējas ir mūsdienās. Kurš zaudēs? Saprast nav grūti.
25.09.2023. 21:13
Fiziska persona
Esmu pret! Kāpēc mēs ierobežojam mūsu bērnus un neļāvam mācīties vienu no ANO oficiālām valodām? Kāpēc tikai ES valodas? Politika nāk, iet un mainās, bet ģeogrāfija paliek, un kaimiņi mums būs arī no austrumu puses. Krievu valodai noteikti jābūt skolas programmā.
25.09.2023. 21:49
Fiziska persona
Esmu PRET
krievu valodas izslēgšanu
kā 2.svēšvalodu
skolās.
 
25.09.2023. 22:10
Fiziska persona
Tas ir īsts krievvalodīgo genocīds Latvijā! Neviens visā pasaulē savus pilsoņus tā nepazemo. Tā vietā vajag pieņemt 2. valsts valodu - krievu!
25.09.2023. 22:21
Gaļina Šalajeva
Esmu pret! Valsts valodu būtu jāpārzina! Bet bērniem ir jābūt brīvai izvēlei, kādas valodas mācīties. Nedrīkst liegt bērniem  iespēju apgūt arī skolā viņu dzimto  valodu. Turklāt šī valoda 40% valsts iedzīvotājiem ir dzimta. 
25.09.2023. 23:07
Marina Dostanko
Esmu pret!
25.09.2023. 23:11
Jūlija Kovaļova
Esmu pret! Katram cilvēkam un bērniem ir tiesības mācīt savu dzimto valodu. Katram gudrām cilvēkam ir jāsaprot, ka ir jāzin sava lielākā kaimiņa valodu, jo tas ir iespējas attīstīties gan ekonomiski, gan kulturāli, gan saprot kas notiek tajā valstī ar kuru mums vienmēr būs robežas. 
26.09.2023. 00:23
Fiziska persona
Kategoriski pret! Kamēr nebūs sagatavoti citu valodu skolotāji (un tas nebūs ātri) mūsu bērni paliks tikai ar vienu svešvalodu - angļu valodu. Viņi nebūs konkurētspējīgi ārzemēs. Jāizmanto situāciju, ka mūsu valstī ir valodas nesēji un, pagaidām, labi krievu valodas pedagoģi, kuri prot iemācīt vismaz uz B2-C1. Šogad vācu filoloģiju pabeidza 6 studenti un tikai 1 absolvents aizgājis strādāt uz skolu. 
PRET! Domāsim par saviem bērniem un viņu nākotni! 
 
26.09.2023. 09:21
Fiziska persona
Pret
26.09.2023. 10:07
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret!
​​​​​​uzskatu ,ka bērniem ir jābūt izvēlei,nedrīkst aizliegt mācīties dzimto valodu!


 
26.09.2023. 10:18
Jeļena Šokele
Neatbalstu!
Sagatavotie priekšlikumi ierobežo pilsoņu izvēles brīvību un neņem vērā faktisko un plānoto mācību iestāžu kapacitāti svešvalodu pasniegšanas jomā. Situācijā, kad Latvijā katastrofāli trūkst pedagodu, nav atbalstāma papildu sloga uzlikšana mācību iestādēm. Vai politikas plānotāju rīcībā ir kāds pētījums, kurš pārliecinoši pierādītu pozitīvu tendenci spāņu, franču un vācu filologu pieejamībā?! Likumu autoriem, beidzot, jāsaprot, ka viņu sapņus fiziski nav iespējams realizēt, un ir sliktā prakse mēģināt kārtējo reizi valsts mēroga problēmas uzgrūzt pašvaldībām. 
26.09.2023. 11:49
Fiziska persona
Es esmu pret šo priekšlikumu: 37% Latvijas iedzīvotāju krievu valodu uzskata par savu dzimto valodu, blakus ir 2 milzīgas valstis, kurās krievu valoda ir valsts valoda. Krievu valodas izslēgšana no programmas būtu nepareizs lēmums ne no politiskās, ne ekonomiskās, ne tiesiskās puses.
26.09.2023. 12:27
Fiziska persona
Esmu pret! Uzskatu, ka  krievu valoda ir jāmāca skolā, jo daudziem Latvijā tā ir dzimtā valoda.
26.09.2023. 12:41
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
26.09.2023. 12:49
Fiziska persona
Latvijā ļoti liela iedzīvotāju daļa ir ar dzimto valodu krievu. Kāpēc tiem skolēniem būtu jāaizliedz mācīties sava dzimtā valoda? Lai mācās gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodu. Krievu valoda arī Eiropā ir ļoti vajadzīga!
26.09.2023. 13:45
Fiziska persona
Es esmu PRET šo priekšlikumu: 37% Latvijas iedzīvotāju krievu valodu uzskata par savu dzimto valodu, blakus ir 2 milzīgas valstis, kurās krievu valoda ir valsts valoda. Krievu valodas izslēgšana no programmas būtu nepareizs lēmums ne no politiskās, ne ekonomiskās, ne tiesiskās puses.
26.09.2023. 13:58
Oļegs Timofejevs
Я против.У детей должно быть право выбора изучения родного языка. Тем более, что в Латвии треть населения общается на русском языке. Запрещать изучение русского языка в статусе иностранного - грубейшее нарушение прав человека!
26.09.2023. 14:07
Fiziska persona
Kategoriski pret visu veidu ierobežojumiem attiecībā uz krievu valodas apgūšanu skolās  ! Krievu valodai ir jāpaliek mūsu skolās
26.09.2023. 16:38
Fiziska persona
Esmu pret. Bērniem  vajadzētu astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
26.09.2023. 17:05
Privātpersona, bērna vecāks
Neatbalstu šo noteikumu projektu.
Uzskatu, ka šī ir lielas sabiedrības daļas interešu apzināta ignorēšana. Vismaz 20-25% Latvijas skolēnu krievu valoda ir dzimtā valoda. Atsevišķās pilsētās / reģionos krievvalodīgo skolēnu proporcija skolās ir vēl krietni augstāka. Šo bērnu vecāki ir nodokļu maksātāji, bet tiek apzināti veidota situācija, kad par šīm nodokļu naudām valsts nenodrošina bērniem ne tikai mācību procesu dzimtajā valodā, bet arī dzimtās valodas apguvi kā tādu. Uzskatu, ka šādā veidā tiek rupji pārkāptas bērnu tiesības apgūt dzimto valodu un kultūru, jo valsts atbalsts šajā gadījumā kļūst par fikciju: dzimtās valodas apguve bērniem kļūst iespējama tikai interešu izglītības ietvaros, t.i., ieguldot papildu resursus (vismaz - laika resursus), kas negatīvi ietekmē bērnu veselību un psihoemocionālo stāvokli, kā arī iespēju ieguldīt laiku un enerģiju citu interesējošo lietu apguvē.
Manā uztverē šis noteikumu projekts ir pretrunā ar Satversmi, un tā pieņemšanas gadījumā krievvalodīgo bērnu vecākiem jāvēršas Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
Uzskatu, ka, ja konkrētajā mācību klasē ir bērni (vai drīzāk bērnu vecāki), kuri principiāli nevēlas krievu valodas apguvi, tad jāveido divas plūsmas, sniedzot iespēju pēc savas izvēles apgūt krievu valodu vai kādu citu (vācu, franču, spāņu) valodu kā otro svešvalodu.
Uzskatu, ka dažu sūdzību saņemšana no vecākiem, kuri principiāli nevēlas krievu valodas apguvi, nevar būt par pamatu, lai tūkstošiem krievvalodīgo skolēnu liegtu mācību procesa ietvaros apgūt savu dzimto valodu.
26.09.2023. 17:35
Olga Samkova
Esmu preti. Demokratiska valsti krievu valoda runajušiem berniem (vini ir vairak par 30%) ir tiesiba macities dzimta valoda. 
26.09.2023. 17:52
Marija Jastrebova
Esmu pret! Bērniem ir jābūt iespējai izvēlēties apgūt mācības dzimtā valodā.
26.09.2023. 18:02
Fiziska persona
Esmu PRET! 
Katram cilvèkam ( bèrnam) ir tiesìbas macities dzimtu valodu!
Jo ìpaši Rìgà, kur ap. 40% no iedzivotàjiem ir krieviski runàjoši. 
26.09.2023. 18:07
Natālija Kovaļevska
Ребенок должен учиться на родном русском языке. В Латвии 40% русскоязычных. 
26.09.2023. 18:15
Fiziska persona
Jo vairāk cilvēka zin valodas, jo labāk
26.09.2023. 18:50
Fiziska persona
Esmu pret. 
26.09.2023. 18:50
Fiziskā persona
Pret! Jo ja ir pierasījums, tad jābūt arī piedāvājumam, visās skolās. 
26.09.2023. 18:59
Fiziska persona
Es piekritu! Jo vairāk valodu viņi zina, jo lielāka viņiem ir brīvība.
26.09.2023. 19:01
Fiziska persona
Esmu pret!
26.09.2023. 19:02
Privātpersona
Esmu pret! Bērniem ir jābūt brīvai izvēlei, kādas valodas mācīties. Nedrīkst liegt bērniem iespēju apgūt arī skolā viņu dzimto krievu valodu.
26.09.2023. 19:10
Fiziska persona
Demokrātiskā,  tiesiskā valstī visiem iedzīvotājiem jābūt vienlīdzīgām tiesībām un izvēles iespējai, it īpaši ja runa iet par 40 % no iedzīvotāju skaita. Cik procentuāli šeit ir angliski vai vāciski (un tt.) runājošie, kas ir šeit dzimuši ne pirmajā paaudzē un piedalās valsts būvēšanas un uzturēšanas procesā? Krievu valodas apgūšanai mācību procesā jābūt priekšrokai pat citu valodu priekšā,jo tā ir dzimtā valoda milzīgai Latvijas daļai,kas ir atbildīga par Latvijas un VISU latvijas iedzīvotāju labklājību. Jābūt ne tikai pienākumiem,bet arī tiesībām.
26.09.2023. 19:21
Fiziska persona
Esmu pret!
Nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valoda. 
26.09.2023. 19:26
Jūlija Sakaloša
Pret
26.09.2023. 19:28
Fiziska persona
Esmu kategoriski PRET!
26.09.2023. 19:30
Anastasija Dorogova
Esmu pret! Visiem  jābut tiesiba macieties dzimta valoda.
26.09.2023. 19:30
Lana Karpova
Esmu par to, ka bērnam ir tiesības mācīties krievu valodu vismaz kā svešvalodu
26.09.2023. 19:34
Stanislavs Tracevics
Esmu pret!
26.09.2023. 19:34
Nadežda Bodrova
Esmu pret
26.09.2023. 19:34
Fiziskāa persona
Esmu pret!
26.09.2023. 19:39
Fiziska persona
Esmu pret! Nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu!!!
26.09.2023. 19:47
Fiziska persona
Esmu pret.
26.09.2023. 19:47
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
26.09.2023. 20:08
Fiziska persona
Esmu preti! Visiem berbiem jabut tiesiba macieties sava dzimta valoda.
26.09.2023. 20:12
Fiziska persona
Esmu pret. Cilvēkiem ir jādod izvēles iespēju izmantot savu dzimto valodu, pat ja tā nav ES valoda.
26.09.2023. 20:17
Sergejs Belijs - Fiziskā persona
Esmu kategoriski pret! 
26.09.2023. 20:17
Ludmila Kuzina - Juridiskā persona
Esmu pret krievu valodu aizliegšanu. 
26.09.2023. 20:36
Fiziska persona
Esmu pret!
Bērniem ir jābūt brīvai izvēlei, kādas valodas mācīt.
26.09.2023. 20:38
Fiziska persona
Pret.
Jo vairāk valodu zin ,jo vairāk iespēju.
Demokrātiskā valstī ir jābūt brīvai izvēlei, kādu valodu grib mācīties.
26.09.2023. 20:55
Marija Zaharceva
Esmu PRET krievu valodas izvēles ierobežošanu!
26.09.2023. 21:08
Fiziska persona
Esmu pret! 
26.09.2023. 21:16
Jekaterina Guļko
Esmu pret! Vai jūs prasat, ko latviešu tauta vēlas? Mēs, krievvalodīgie, esam tādi paši Latvijas pilsoņi, esam te dzimuši un arī maksājam nodokļus, bet kāpēc mūsu intereses nekad netiek ņemtas vērā? Rodas iespaids, ka vienīgā pastāvošā problēma Latvijā ir krievu valoda. Tas ir vienkārši kauns. Valdība tā vietā, lai mūs vienotu, apzināti nostāda mūs vienu pret otru. Labāk rūpējieties par Latvijas ekonomiku, kura ir ļoti bēdīgā situācijā, visi vienkārši bēg no šejienes. 
26.09.2023. 21:16
Fiziska persona
Esmu pret!
Stipra vai vāja Krievija vienmēr būs mūsu kaimiņvalsts, tātad Latvijas bērniem jāzina krievu valoda!
26.09.2023. 21:29
Fiziska persona
Esmu pret! Bērniem ir jābūt brīvai izvēlei, kādas valodas mācīties. Nedrīkst liegt bērniem iespēju apgūt arī skolā viņu dzimto valodu.
26.09.2023. 21:33
Fiziska persona
Еsmu pret!
Krievvalodīgiem bērniem jābūt iespēja mācīties savu dzimtu valodu.
26.09.2023. 21:43
Fiziska persona
Kategoriski pret krievu valodas izslēgšanu
kā 2.svēšvalodu
26.09.2023. 21:43
Fiziska persona
Esmu pret!! Jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu!!! 
26.09.2023. 21:49
Fiziska persona
Esmu pret!Jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu!!! 
26.09.2023. 21:54
Fiziska persona
Esmu pret, jo tā ir diskriminācija un populisms.
26.09.2023. 22:04
Fiziska persona
Esmu pret! 
Demokrātiskā valstī ir jābūt brīvai izvēlei, kādu valodu grib mācīties.
26.09.2023. 22:38
Fiziska persona
Pārtraukt metodiskā atbalsta sniegšanu krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvei nav pareizs risinājums demokratiskā, brīvā valstī, kurā krievu valoda ir galvenā saziņas un domāšanas valoda ir ap 40% iedzīvotājiem. 21. gadsimtā šādi lēmumi noved pie involūcijas.
 
26.09.2023. 22:40
Fiziska persona
Pret
26.09.2023. 22:59
Fiziska persona
Nepiekritu un iebilstu šīm priekšlikumam. Esmu Latvijas pilsonis un uzskatu, ka šis priekšlikums ir izvēles brīvības un tiesību pārkāpums. Es uzskatu, kā skolās jābūt ispēja mācīt jebkuru valodu un jāņem vērā skolēnu un viņu vecāku vēlmes. 
26.09.2023. 23:06
Fiziska persona
Esmu pret! Bērnam jāsaglabā tiesības apgūt mācības materiālus dzimtā krievu valodā kaut pamat 9 klases!! 
26.09.2023. 23:08
Fiziska persona
Esmu kategoriski pret krievu valodas kā otrās svešvalodas izvēles atcelšanu skolās. Krievu valodas brīva izvēle ir jāsaglabā! Pretējā dadījumā zaudēs gan izglītojamie, gan skolotāji. Tas izklausās ka politisks lēmums, nevis ka prātīgs risinājums.  Pašlaik pat nav atbilstošā daudzumā citu svešvalodu pasniedzēju, nav arī metodiskā mācību materiāla. Grozījumi nav musdienīgi, arī tāpēc kā dzimtas valodas apgūšana ir diezgan svarīga gan kulturālā, gan sociālā sabiedrības jomā.
26.09.2023. 23:15
Fiziska persona
Esmu PRET, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
26.09.2023. 23:17
Fiziska persona
Pret krievu valodas  aizliegumu!  Pirmkārt , ka visi esam CILVĒKI! Krievu valoda , kā visas  valodas ir jāsaglābā un jāmāca !!!  Un vēl atceramies  par  Vispārējo konvenciju  par nacionālo minoritāšu aizsardzību 1995. g. 1. februārī Strasbūrā parakstīta Eiropas Padomes konvencija par mazākumtautību aizsardzību, pirmais saistošais starptautisko tiesību instruments, kas ir veltīts speciāli mazākumtautību tiesībām. Un 2005. gada 26. maijā Saime  ratificēja Eiropas Padomes (EP) Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību.
Mūsdienu Latvijā dzīvo vairāk nekā 150 tautību pārstāvji. Lielākais
etniskās grupas ir krievi, baltkrievi, ukraiņi, poļi, lietuvieši, ebreji, romi,
vācieši, igauņi u.c. Lai garantētu tiesības uz kultūras autonomiju un kultūruIevads  visām Latvijas nacionālajām un etniskajām grupām, 1991. gadā  tika pieņemts likums par nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūru autonomija. 
4. pants
1. Puses apņemas garantēt mazākumtautībām piederošām personām tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un vienlīdzīgu likuma aizsardzību. Šajā sakarā ir aizliegta jebkāda diskriminācija, pamatojoties uz piederību nacionālajai minoritātei.
14. pants
1. Puses apņemas atzīt, ka ikvienai personai, kas pieder pie mazākumtautības, ir tiesības apgūt savas minoritātes valodu. un t.t. - Pašreizējais likums!
26.09.2023. 23:46
Marina Poļiščuka
Pret! 
26.09.2023. 23:46
Fiziska persona
Esmu pret!
27.09.2023. 00:09
Fiziska persona
Esmu pret!  
27.09.2023. 00:10
Ainārs Bušs - Ainārs Bušs
Krievijā nav ne augsto tehnoloģiju, ne kultūras, ne pasaules līmeņa izglītības, lai Latvijā kāds vispār būtu ieinteresēts uz to orientēties.
Arī pirmskara Latvijā krievu valodu nemācīja. Sakarā ar visu kontaktu saraušanu ar Krieviju tas arī nav nepieciešams. 
Atlikušo kontaktu apkalpošanai mums krievu valodas speciālistu pietiek un pāri paliek. 
Latvijā vairs neizmanto Krievijā ražotu tehniku ne rūpnīcās, ne ceļu būvē ne pārtikas ražošanā, ne kur citur.
Ir jādomā par valsts attīstību un jāpārorientējas uz citu svešvalodu, kuras lietošana nestu Latvijas ekonomikai pienesumu.
Mācīt krievu valodu bērniem nozīmē veicināt Latvijas atpalicību dažādās jomās.
Mēs taču negribam bezjēdzīgi izšķiest mūsu naudu.
Beigu beigās tas apdraud latviešu valodas pozīcijas un palielina Kremļa propagandas risku,
bet apgūstot latviešu valodu krievu cilvēkiem paverās cita pasaule, ar ko tiek veicināta viņu pasaules redzējuma maiņa.
27.09.2023. 00:25
Marina Ivanova - Privātpersona
Esmu pret! Visiem jābūt tiesība mācīties savā dzimtā valodā! 
27.09.2023. 03:55
Fiziska persona
Es esmu  pret. Visiem bērniem jābūt tiesība mācīties savā dzimtā valoda. 
27.09.2023. 04:25
Fiziska persona
Esmu pret!!!!
Es negribu lai manus bērnus ierobežo apgūt savu dzimto valodu un kulturu. Valoda, ta ir bagatība un tā nav vainīga, ka kādam ir ambicijas. Kāpēc jācieš mums? Es esmu par krievu valodu skolās.
27.09.2023. 06:37
Fiziska persona
Demokrātiskā valstī katram bērnam, kas šeit dzimis, jābūt iespēja mācīties arī savu dzimta valodu.
27.09.2023. 07:17
Fiziska persona
Esmu prêt 

Demokrātiskā valstī katram bērnam, kas šeit dzimis, jābūt iespējai mācīties  savu dzimta valodu. Cieņa pret citām kultūrām kas Latvijā attīstījās gadsimtu garumā ir demokrātijas pamats.
27.09.2023. 07:58
Fiziska persona
Esmu PRET!
Šis lēmums pārkāp cilvēka tiesības!

Down vote!
This decision violates human rights!
27.09.2023. 08:08
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
27.09.2023. 08:17
Fiziska persona
Esmu pret!
27.09.2023. 08:31
Fiziskā persona
Es esmu pret !!!
27.09.2023. 09:02
Fiziska persona
Es nepiekrītu! Bērniem obligāti vajadzētu astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
27.09.2023. 09:21
Fiziska persona
Esmu pret! 
27.09.2023. 09:39
Emīlija Kurilko
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
27.09.2023. 09:59
Fiziska persona
Esmu pret. Krievu valodā runā ap 40% Latvijas iedzīvotāju, salīdzinot ar tā dēvētām ES zonas svešvalodām, kuru pārstāvju mūsu valstī ir krietni mazāk. Bērnam ir jābūt izvēlei, kādu valodu viņa vai viņš grib mācīties, it īpaši ja tā valoda ir ļoti izplatīta sabiedriskajā vidē. Kā arī Latvijā jau tagad trūkst svešvalodu (ne krievu) skolotāju, tāpēc daudz skolu var vienkārši palikt bez svešvalodu mācīšanās iespējas šāda priekšlikuma pieņemšanas gadījumā. 
27.09.2023. 10:24
Oksana Mihailova
Es piekrītu prasībai!
27.09.2023. 10:55
Fiziska persona
Es esmu pret grozijumem 
27.09.2023. 11:04
Olga Karnakova
Esmu pretī. Demokrātiskā valstī krievu valodā runājošiem bērniem jābūt tiesības mācīties dzimtā valodā. 
 
27.09.2023. 11:23
Fiziska persona
Esmu pret!
Jābūt brīvai izvēlei!
27.09.2023. 11:32
Fiziska persona
Esmu pret 
27.09.2023. 11:37
Fiziska persona
Esmu pret. Velos ka katram cilvēkam būt izvēle un iespēja apgūt skolā arī krievu valodu,ja ir tāda vēlme.
27.09.2023. 11:56
Fiziska persona
Esmu pret, bērniem ir tiesības zināt un apgūt arī dzimtas valodas gramatiku, valodu.
27.09.2023. 11:56
Fiziska persona
Esmu pret !!! Jo demokrātiskā valstī, katram cilvēkam jābūt izvēlei.Valodas,jo vairāk,jo labāk, tas ir cilvēka bagātība.
27.09.2023. 12:11
Fiziska persona
Esmu pret. Ir pieprasījums- jābūt piedāvājumam! Latvijā krievu valoda vairāk pieprasīta, nekā gandrīz jebkura ES valoda. 
27.09.2023. 12:11
Fiziska persona
Esmu preti. Demokratiska valsti krievu valoda runajušiem berniem (vini ir vairak par 30%) ir tiesiba macities dzimta valoda. 
27.09.2023. 12:14
Fiziska persona
Esmu pret! Nedrīkst ierobežot bērna tiesības!
27.09.2023. 12:28
Timurs Salimbajevs
Es nepiekrītu! Bērniem obligāti vajadzētu astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
27.09.2023. 12:34
Olga Ļebedeva
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas (krievu) valodu.
27.09.2023. 12:55
Fiziska persona
Pret
27.09.2023. 13:06
Privat persona
Esmu pret, bernam pašam vajag izveleties kadu valodu viņš grib macities. Un vajag domat par cilvekiem, visiem kas dzivo šaja valsti.
27.09.2023. 13:47
Kristīna Kladijeva
Esmu Pret!Jo NEdrīkst NEdod bērniem mācīties apgūt savu dzimto valodu.
27.09.2023. 14:22
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
27.09.2023. 14:51
Vladislavs Pazeņuks
Esmu pret.
27.09.2023. 15:10
Fiziska persona
Esmu pret!
27.09.2023. 15:49
Privātpersona
Esmu pret! 
27.09.2023. 16:00
Nataļja Jeļecka
Esmu pret, jo nedrīks ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu. 
27.09.2023. 16:34
Fiziska persona
Esmu pret! Berniem vajag nodrošināt izvēlēties mācīties Davy dzimto valodu 
27.09.2023. 16:42
Irina Merkuļjeva
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu!!!
27.09.2023. 16:55
Fiziska persona
Esmu PRET! Ja Latvija būtu Demokratiska valsts, tad dotu brīvu izvēli visiem saviem iedzivotājiem. Nedrīkst liegt jau pēdējo iespēju apgūt krievu valodu skolā! Nedodiet Putinam jauno ieganstu karam pret Latviju! Bērni nav vainīgi! Krievu valoda nav vainīga!
27.09.2023. 16:57
Fiziska persona
Esmu pret!
27.09.2023. 17:16
Fiziska persona
Pret. Šie grozījumi neko neatrisinās. Gribam vai negribam Krievija ir mūsu tuvākā un nopietnākā kaimiņvalsts, un mums ar to vienmēr būs attiecības. Latviešu jaunieši ļoti cietīs, ja nezinās krievu valodu. Krievu bērni tik un tā zinās un lietos krievu valodu, zinās latviešu valodu un apgūs vēl divas Eiropas Savienības valodas. Tādējādi Krievijas jaunieši uzvarēs darba tirgū.
27.09.2023. 17:18
Violeta Grīnberga - Privātpersona
Esmu pret.

Par kādu demokrātiju mēs runājam, ja liedzam bērniem mācīties valodu, kurā runā kaimiņvalstī un kurā runā liela daļa no Latvijas ģimenēm? Tā ir katra cilvēka brīva izvēle vai viņš grib integrēties Eiropas darba tirgū vai citā darba tirgū nākotnē. 
27.09.2023. 17:33
Fiziska persona
Esmu pret. Velos lai berns macas dzimto valodu,krievu.
27.09.2023. 17:55
Jūlija Stepaņenko - "SUVERĒNĀ VARA"
Izsakām iebildumu pret Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto grozījumu projektu Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem". Minētie grozījumi ir pretrunā ar demokrātiskās valsts darbības pamatprincipiem, kā arī nākotnē būtiski ietekmēs latviešu jaunatnes spēju konkurēt darba tirgū. Otrās svešvalodas izvēles ierobežošanai tikai ar vienu no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu oficiālajām valodām vai svešvalodu, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā, ir politiski iemesli, kuriem nav nekā kopīga ar rūpēm par bērnu un sabiedrības interesēm. 
Saskaņā ar statistikas datiem Latvijā dzīvo 1 883 008 iedzīvotāji, no tiem 1 175 905 latvieši, 445 612 krievi, 55 929 baltkrievi, 56 675 ukraiņi u.t.t.(https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IR__IRE/IRE031/table/tableViewLayout1/ ), tātad krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvars valstī ir vismaz 30% līdz ar to šī valoda tuvākajā nākotnē joprojām būs sastopamā ikdienas dzīvē un liegums skolā apgūt krievu valodu tiem jauniešiem, kuri to vēlas, ņemot vērā to, ka ir pieejami visi mācību materiāli un ir sagatavoti skolotāji, rada kaitējumu izglītojamajiem. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore, vadošie pētnieki (https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/izm-specialiste-pedagogu-trukuma-del-skolas-krievu-valodu-gruti-aizstat-ar-kadu-no-eiropas-savienibas-valodam.a499709/ ) arī norāda uz to, ka spāņu, franču zviedru u.c. valodu skolotāju mums nemaz nav tādā daudzumā, lai varētu nodrošināt IZM iecerēto. 
Līdz ar to mēs rosinām neliegt iespēju izglītojamajiem apgūt jebkuru valodu, bez mākslīgi noteiktiem ierobežojumiem.
 
27.09.2023. 18:29
Fiziska persona
Esmu pret. Visiem bērniem jābūt tiesībām mācīties savā dzimtajā valodā. 
27.09.2023. 18:36
Fiziska persona
Esmu PRET. Krievu valoda aizņem 8 vietu pasaulē.  Otra tīmekļa satura visbiežāk izmantota valoda. Pat Vācija ta ir otra valoda pēc vācu. Latvijā ir tik daudz briniškigo šis valodas skolotāju, mums jāverte tas un jāizmanto. Bet Latvijas poļitiki turpina izlikties ka krievu valoda nekam nav vajadzīga. Kauns par viņiem!
27.09.2023. 18:48
Fiziska persona
Pret!!! Uzskatu, ka šis priekšlikums ir izvēles brīvības tiesību pārkāpums. Es uzskatu , kā skolās jābūt ispēja mācīt jebkuru valodu un ņemtu vērā skolēnu un viņu vecāku vēlmes. Tā ir mūsu dzīve un mūsu realitāte. 
27.09.2023. 18:55
Fiziska persona
Esmu PRET to, lai bērniem tiktu LIEGTA iespēja apgūt savu dzimto valodu kā mācību priekšmetu Latvijas skolās. 
27.09.2023. 19:23
Fiziska persona
Es esmu pret. Politiskajās spēlēs bērniem nevajadzētu būt izmēra kartei.
27.09.2023. 19:42
Maksims Fiļa
Esmu pret. 
Родной язык должен изучаться. 
27.09.2023. 19:43
Fiziska persona
Esmu pret!!!
27.09.2023. 20:11
Fiziska persona
Esmu pret. Bērniem obligāti vajadzētu atstāt brīvu izvēli kura valodā mācīties. 

 
27.09.2023. 20:18
Arno Kudrjašovs
Esmu pret.
 
27.09.2023. 20:22
Fiziska persona
Šie priekšlikumi nav tālredzīgs solis. Krievu valoda ir viena no ES oficiălām valodām. Cilvēki ar krievu valodu ir konkurētspējīgāki. Un tā ir gana sarežīta. To nevar iemăcīties kā angļu valodu, no multenēm un dziesmām. Šī prasme mūsu ğeografiskā situācijā ir vitāli svarīga un lietderīga.
27.09.2023. 20:25
Fiziska persona
Esmu pret! Tas ir tikai emociināls politisks lēmums tūlitējai situācijai. Bet jādoma arī par bērnu interesēm nākotnē, kad viņi ies strādāt.
27.09.2023. 20:31
Fiziska persona
Skolnēkiem jābūt iespējai izvēlēties arī krievu valodu, jo tas ir ANO valoda un arī Latvijai ir iespēja nodrošīnāt to apguvi.
27.09.2023. 20:35
Tatjana Liguta - Privātpersona, Latvijas pilsone, pensionāre
Es esmu pret. Kā var sasniegt sabiedrības saliedētību, cenšoties likvidēt vienas sabiedrības daļas dzimtās valodas publisko lietošanu? Tā var sasniegt tikai vēl lielāku sašķeltību. Nevar piespiest cilvēkus mīlēt valsts valodu, ja valsts visus neatkarības gadus viņus atstumj. Esmu pasniegusi krievu valodu latviešiem, un zinu, ka daudzi jauni cilvēki grib iemācīties valodu, lai  labāk saprastu savus draugus vai klientus, ar kuriem viņi sazinās latviešu valodā,bet grib runāt arī viņu valodā, līdz ar to parādot, ka ciena arī viņus. Manuprāt, tas pazemo arī latviešus, liedzot viņiem brīvās izvēles iespēju. Ne jau uz visiem laikiem Krievija paliks mūsu ienaidnieks, Putini nāk un aiziet, bet Krievija vienmēr paliks mūsu kaimiņš.
27.09.2023. 21:06
Fiziska persona
Esmu pret !!! Gribu lai maniem bērniem bija iespeja 
macities sava dzimta valoda 
27.09.2023. 21:42
Fiziska persona
Iet runā par bērniem, par viņu identitāti, par viņu interesēm, par viņu ģimenēm. Valoda ir netikai veids sazināšanai, bet tā arī ir viena no pazīmēm, kas dara no mums personību. Bērni nav vainīgi pie tā, kas daras pasaulē. Ļaujiet viņiem zināt savas mātes valodu.
27.09.2023. 21:46
Fiziska persona
Esmu pret.
1) Bērniem nedrīkst liegt iespēju apgūt dzimto valodu valsts mācību iestādēs, ņemot vērā, kā šī valoda ir dzimtā 30% valsts iedzīvotājiem.
2) Krievu valoda ir starptautiskas komunikācijas valoda, viena no top 10 pasaules valodām pēc nesēju skaita, viena no oficiālajām ANO valodām. Nav tālredzīgi liegt iespēju to apgūt, vēl jo vairāk, ka sabiedrībā pastāv pieprasījums pēc tās.
3) Valsts nav spējīga nodrošināt īstermiņā, un iespējams arī ilgtermiņā alternatīvās valodas apguves iespējas. Trūkst pedagogu, profesijas prestižs ir zems. Jautājums - kāds ir plāns? Un vai viņš ir dzīvotspējīgs?
​​​​​​Es varu turpināt izklāstīt argumentus tālāk. Šis ir acīmredzami politisks lēmums, nepārdomāts un strauts no realitātes. 
27.09.2023. 21:51
Fiziska persona
Esmu pret. Latvijas skolās noteikti jāatstāj krievu valodu kā vēsturiski svarīgu.  Bērniem jānodrosina izvēle un iespēja apgūt krievu valodu. Arī skolotājiem jāsaglabā darba vietā. Arī jāciena visus Latvijas iedzīvotājus, neatkarīgi no viņu tautības un jānodrošina krievu bērniem iespēju apgūt dzimtu valodu augsta līmeņī.
27.09.2023. 21:51
Fiziska persona
Esmu pret
27.09.2023. 21:54
Fiziska persona
Es esmu pret!!! Bērniem,mūsu katram bērnām ir tiesības mācīties savā dzimtajā valodā!! Kāpēc vajag par mūsu bērniem tā ņirgāties??
27.09.2023. 21:58
Fiziska persona
Esmu pret! 
27.09.2023. 22:00
Sergejs Sutugins
Noteikti pret. 
27.09.2023. 22:16
Fiziska persona
Esmu pret! 
Bērni un mūsu Latvijas pilsoņi nav vainīgi par to, kas notiek blakus valstīs! Bērniem, kas grib mācīties, jābūt brīva izvēle, ja ir vēlme apgūt arī krievu valodu. Jo vairāk valodu, jo vairāk iespēju. 
27.09.2023. 22:21
Fiziska persona
Esmu pret! Ir jābūt izvēle mācīties jebkuru valodu!
27.09.2023. 22:28
Fiziska persona
Es nepiekrītu! Bērniem obligāti vajadzētu astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
27.09.2023. 22:36
Fiziska persona
Esmu pret. Latvijas skolās noteikti jāatstāj krievu valodu.  Bērniem jānodrosina izvēle un iespēja apgūt krievu valodu.Jānodrošina krievu bērniem iespēju apgūt dzimtu valodu augsta līmeņī.
27.09.2023. 22:43
Fiziska persona
Esmu pret!! 
27.09.2023. 22:50
Aleksandrs Ļivčaks
Esmu pret.
27.09.2023. 23:11
Fiziskā persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
27.09.2023. 23:13
Fiziska persona
Kategoriski pret! Jāievēro Latvijas iedzīvotāju un viņu bērnu intereses un vajadzības. Tādas izmaiņas ir diskriminējošas un negatīvi ietekmē savstarpējo saskaņu un labvēlīgo vidi Valstī.
27.09.2023. 23:15
Fiziska persona
Esmu pret! 
27.09.2023. 23:56
Fiziska persona
Es kā Latvijas pilsone arī uzskatu, ka šis priekšlikums ir izvēles brīvības tiesību pārkāpums. Domāju, kā skolās jābūt ispēja mācīt jebkuru valodu un ņemtu vērā skolēnu un viņu vecāku vēlmes.
28.09.2023. 00:33
Fiziska persona
Viennozīmīgi pret!!

Nedrīkst ierobežot bērniem zināšanas izveli!!!!! Tas ir pilnībā nenormāli, neviens nedara tik daudz lai sašķelt tautu kā jūs, laikā kad mums visiem jābūt vienotiem! 
28.09.2023. 07:18
Fiziska persona
Esmu pret!
28.09.2023. 07:36
Jeļena Mališeva
Esmu pret! 
skolām pašiem jālemj par to kādas valodas iekļaut savas programmas. Latvijā liels daļa no iedzīvotājiem ir krievvalodīgi. Krievu valdošā ir izplātīta visa pasaulē.
28.09.2023. 08:06
Fiziska persona
Я против! Русские должны учиться на родном языке. Сатверсме статья 114.
28.09.2023. 08:10
Fiziska persona
Domāju, nav vērts ierobežot skolniekiem izvēles iespēju! Neaizmirstiet, ka 30 procenti Latvijas iedzīvotāju runā krieviski!
Tā vai citādi krievu valoda joprojām būs otrā valoda Latvijā, kāpēc ierobežot iespējas to studēt?!


Tieši manas domas par šo situāciju, esmu PRET grozījumiem - kas liedz bērniem turpināt apgūt un izvēlēties krievu valodu kā otru svešvalodu. 
28.09.2023. 08:12
Viktorija Platicina
Esmu pret, ja atstāt iespēju izvēlēties 
28.09.2023. 08:16
Fiziska persona
Esmu pret krievu valodas izslēgšanu no mācību programmas! Jāatstāj iespēja apgūt to gan tiem, kam krievu valoda ir dzimtā, gan arī tiem, kas kas saprot, ka politika un tās prioritātes mainās, bet ģeogrāfija gan nē. Latvijā joprojām paliek ne mazāk kā 30% cilvēku, kas krievu valodu uzskata par savu dzimto valodu!
28.09.2023. 08:36
Fiziska persona
Pret! Nav taisnīgi ierobežot izvēles iespēju kuru valodu mācīties bērniem!
28.09.2023. 08:36
Fiziska persona
Esmu pret! 
28.09.2023. 08:42
Marija Kazakova
Es kategoriski nepiekrītu!
28.09.2023. 08:46
Fiziska persona
Es esmu pret. Uzskatu ka bērniem jabūt tiesības macīt savu dzimtu valodu (krievu).
28.09.2023. 08:53
Fiziska persona
Es par to, lai jebkuram cilvēkam mūsu valstī būtu iespēja iemācīties jebkuru valodu, tajā sksitā krievu.
28.09.2023. 08:56
Fiziska persona
Esmu pret!
28.09.2023. 08:57
Fiziska persona
Esmu pret! Valodu zināšana ir bagātība. Lai katrs bērns pats izvēlās  kādas valodas mācīties!
28.09.2023. 09:00
Loģiska domāšana
Esmu pret.
1. Svešvalodu skolotāju jau tā nav. Negribu lai bērns apgūst franču valodu attālināti, jo krievu mācīties nevar, bet citu valodu skolotāji nav pieejami.

2. Cilvēks pats var izvēlēties ko mācīties. Ķīniešu, krievu, japāņu - jebkādu! Savādāk mēs nevaram teikt, ka pie mums ir demokrātija. Demokrātija ar valodu aizliegumu=absurds! Tā nav nekāda demokrātija.

3. Ja krieviem neļaus mācīties krievu valodu, viņi būs vēl vairāk nikni. Un vēl vairāk būs lojāli citu valstu politikai, bet tikai ne LV politikai. Nevar mīlēt savu dzimto valsti Latviju, ja tā neļauj apgūt ģimenes valodu.
28.09.2023. 09:01
Fiziska persona
Uzskatu, ja skolās jāmāca krievu valoda, jo Latvija neplāno mainīt savu ģeogrāfisko atrašanās vietu. Visi kari agri vai vēlu beigsies un sāksies ekonomiskā sadarbība. Iegūs tikai tie latvieši, kuri zina krievu valodu. Nedrikst atņemt jaunajai paaudzei  kaimiņa valodas zināšanas. Kaimiņš nekur nepazudīs.
Tāpēc skolās obligāti jāatstāj krievu valoda kā otra svešvaloda.
28.09.2023. 09:16
Anna Upīte
Kari nāk un iet, bizness turpinās. Kāpēc apzagt savu valsti un iedzīvotājus?
28.09.2023. 09:22
Inese Fecere-Antipina - Latvijas Bērnu labklājības tīkls
Iebilstam pret plānotajiem grozījumiem, jo tie nepamatoti sašaurina otrās svešvalodas izvēles iespējas, kuras būtu jānosaka pieprasījumam nevis piedāvājumam. Turklāt vēršam uzmanību uz to, ka ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pants nosaka, ikvienam bērnam, kas ir spējīgs formulēt savu viedokli, ir tiesības brīvi to paust visos jautājumos, kas viņu skar, turklāt bērna viedoklim jāpievērš pienācīga uzmanība atbilstoši bērna vecumam un brieduma pakāpei. Līdz ar to valsts institūciju pienākums ir pieņemot bērnu ietekmējošus lēmumus apzināt bērnu viedokli un ņemt to vērā. Šajā gadījumā nav nodrošināta bērnu līdzdalība un līdz ar to šāds lēmums vērtējams kā bērnu tiesībām neatbilstošs. Kontekstā ar plānoto mācību pāreju tikai valsts valodā, šādi tiek ierobežotas bērnu, kuru dzimtā valoda ir krievu, tiesības mācīties savu valodu, kas ir pretrunā gan ANO Bērnu tiesību konvencijā noteiktajām bērnu tiesībām, gan Deklarācija par to personu tiesībām, kuras pieder pie nacionālām vai etniskām, reliģiskām un lingvistiskām mazākumgrupām, gan arī Vispārējā konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību un vērtējams kā nopietns cilvēktiesību ierobežojums.
28.09.2023. 09:27
Fiziska persona
Esmu pret. Jo nedrikst ierobežot apgut savu dzimto valodu.
28.09.2023. 09:31
Fiziska persona
Esmu pret, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
28.09.2023. 09:42
Fiziska persona
Esmu pret. Tas ir diskriminacija. 
28.09.2023. 09:51
Fiziska persona
Esmu PRET lai izslegt krievu valodu. Berniem jābūt tiesības izvēlēties un apgūt dzimtas valodu.
28.09.2023. 09:55
Fiziska persona
Esmu pret! Demokatiskājā valstī nevar  ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
28.09.2023. 10:03
Inna Djeri - Inna Djeri, "Latvijas Krievu savienība"
Es esmu pret krievu valodas kā otrās svešvalodas aizliegumu skolās. Tas ir mans viedoklis -
nekas cits kā rūpes par bērniem no latviešu ģimenēm.
Pirmkārt, mums vienkārši nav citu valodu
skolotāju. Ja krievu valoda tiks izņemta no programmas, tad tos caurumus varēs aizlāpīt ar
pareizo politisko informāciju un militāro apmācību. Tas būs signāls vēl lielākam ģimeņu skaitam,
ka Latvija būtu jāpamet pēc iespējas ātrāk.
Otrkārt, valstī dzīvojošo kaimiņu valoda būtu jāzina. Latvijas krievi tuvākajā laikā nekur
nepazudīs, un latvieši jutīsies ļoti neērti, ja nesapratīs, ko krievi savā starpā par viņiem runā.
Protams, var aizliegt uz ielām runāt krieviski, bet neviens šādus muļķīgus likumus nepildīs. Un
tik un tā mēs sapņosim krievu valodā. (mne kazhetsa eto virazhenije dlja lv auditoriji meneje
ponjatno chem dlja ruskoj)
Treškārt, vēlme atņemt latviešu jaunajai paaudzei krievu valodas un kultūras zināšanas nedara
godu tautai, kas sevi uzskata par izglītotu un kulturālu, tā var darīt tikai neizglītoti mežoņi no
Tumba Jumba salas. Bet patiesi kulturālas, gudras un apķērīgas ģimenes joprojām mācīs saviem
bērniem krievu valodu pat par saviem līdzekļiem. Tāpēc ka Latvijas ģeogrāfija nemainīsies -
austrumos joprojām būs Krievija.
Bet vispār, dariet kā vēlaties. Mums, krieviem, ir vienalga, vai jūsu bērni pārvaldīs krievu valodu.
Jo mūsējie zinās gan krievu, gan latviešu valodu un izstums jūsu bērnus no darba tirgus, turklāt
visā pasaulē, jo pilnīgi visur krievu valodas zināšanas tiek augstu vērtētas un labi apmaksātas.
28.09.2023. 10:08
Fiziska persona
Demokrātiskjā valstī cilvēkiem jābūt izvēles brīvībai. Ja krievu valodu aizliedz apgūt kā dzimtu valodu, tad vismaz jāatstāj iespēja to mācīties kā otro svešvalodu. Kā neviens nekļūs par ķīnieti, iemācoties ķīniešu valodu, tā arī piespiedu latviešu valodas apgūšana un krievu valodas ierobežošana nepārveidos Latvijas krievus par latviešiem. Turklāt skolās ir katastrofisks pedagogu trūkums un, piemēram, spāņu vai franču valodas skolotāju daudzās skolās vispār nav un nebūs. Esmu pret šo iniciatīvu! 
28.09.2023. 10:16
Fiziska persona
Esmu pret.Jādod iespēju bērniem mācīties dzimtā valoda. Lūdzu atstāt brīvo izvēli.Nedrikst deskriminēt bērna izvēli.
28.09.2023. 10:18
Fiziska persona
Es esmu pret, jo visiem skoleniem jabūt izvele. Es domaju kā ne drìkst aizliegt bērniem macīt dzimtu valodu!!
28.09.2023. 10:29
Fiziska persona
Esmu kategoriski PRET!
40% Latvijas iedzīvotājiem krievu valoda ir dzimtā valoda. Nedrīkst liegt šiem 40% liegt mācīties dzimtajo valodu skolās, tie ir nākamie nodokļu maksātāji (kuri vel padomās kurā valstī dzīvot - dzimtenē - kur nosoda par krievu valodu, vai aizbraukt ārzemēs kur ir gan mazākumtautību skolas, krievu tajā sartpā, gan neliedz izmantot krievu valodu)
Kur tad paliek brīvās Latvijas demokrātija un izvēles brīvība??? Pat lielākajās eiropas valstīs neliedz mācīt krievu valodu!!! Vecāki šeit ir galvenie noodokļu maksātāju, kuri JŪS cienījamā valdība uztur! Un mēs paši gribam izvēlēties kādu valodu mācīties mūsu bērniem!
28.09.2023. 10:32
Fiziska persona
Par!

Krievu valodu bērni, kas nākuši no krievvalodīgām ģimenēm, zinās no savas vides, taču apgūt skolas programmā vēl vienu EZ svešvalodu būs tikai ieguvums, pirmām kārtām jau pašam bērnam- t.sk arī ilgtermiņā, pavetot lielākas iespējas.
28.09.2023. 10:40
Fiziska persona
Esmu pret!
28.09.2023. 11:00
Fiziska persona
Esmu pret!
28.09.2023. 11:06
Marija Mizula
Esmu pret!
28.09.2023. 11:10
Fiziska persona
Esmu pret !
28.09.2023. 11:12
Fiziska persona
Nedrīkst liegt bērniem apgūt dzimto valodu skolā!
Esmu pret!
28.09.2023. 11:15
Fiziska persona
Esmu pret!
28.09.2023. 11:17
Irina Trofimova
Я против!!!/Esmu pret!!! 
28.09.2023. 11:18
Marina Kovtuna
Esmu pret! Krievu runājošiem bērniem jābūt iespējai mācīties un zināt savu dzimtu valodu no pirmas klases.
28.09.2023. 11:24
Fiziska persona
Esmu pret! Bērniem astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
28.09.2023. 11:24
Svetlana Šitova
Esmu pret!
28.09.2023. 11:25
Fiziska persona
Esmu pret! Jā mēs gribam dzīvot brīvajā Latvijā,  tad visiem bērniem,  neskatoties ne uz kādiem politiskiem un ekonomiskiem notiekumiem ir tiesības mācīt savu dzimto valodu,  vai krievu valodu, kā svešvalodu pēc izvēles! 
28.09.2023. 11:28
Fiziska persona
Es nepiekrītu! Bērniem obligāti vajadzētu astāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
28.09.2023. 11:35
Jekaterīna Romanova
Esmu pret.
28.09.2023. 11:55
Fiziska persona
Latvijā esmu par latviešu valodu un Eiropas valstu valodām. Valsts valodas apguve visos vecuma posmos ir obligāta.
28.09.2023. 11:59
Fiziska persona
Bērnam jāmāca dzimto valodu! Krievu valodu. 
28.09.2023. 12:01
Nikolajs Košelevs
Ņemot vērā Krievijas mūsdienīgo ārējās politikas naratīvu, gribu lai krievi dzīvo Krievijā. Negribu lai Krievija nāk glābt krievus uz šejieni, līdzīgi kā Ukrainā. Kad Krievija mainīsies, tad - lūdzu, bet, pagaidam, nevajag krievu valodu Latvijā. 
28.09.2023. 12:03
Fiziska persona
Esmu pret. Ir jāņem vērā:
- reālā situācija ar pedagogu daudzumu;
- reāla situācija ar krievu valodu apgūt gribētājiem.
 
28.09.2023. 12:11
Fiziska persona
Dotie grozījumi pazemo lielu valsts iedzīvotāju daļu, jo faktiski aizliedz viņu bērniem apgūt dzimto valodu skolā. Līdz ar to tie grozījumi provocē spriegumu sabiedrībā, un pat var stimulēt daļu no valsts iedzīvotājiem uz emigrāciju.
Valsts uzdevums ir komfortu dzīves apstakļu veidošana visām sabiedrības grupām. Bet šie grozījumi veicina konkrētas grupas diskrimināciju.
Lūdzu izvertēt šo grozījumu atbilstību Satversmei, it īpaši p.91., p.95., un p.114.
Cilvēki ir valsts lielāka vērtība. Pat ja to cilvēku dzimtā valoda ir krievu.
Ļaujiet mums būt lojāliem un uzticīgiem savai Dzimtenei - Latvijai.
Esmu kategoriski pret šiem grozījumiem.
28.09.2023. 12:35
Vivita Znotiņa
Es esmu par to, lai mani bērni apgūtu krievu valodu kā svešvalodu. Manas ģimenes dzimtā valoda jau gadsimtu ir latviešu valoda. Kā svešvalodes es skolā esmu apguvusi krievu, vācu un angļu valodas.  Mana un mana vīra dzīves pieredze rāda, ka krievu valodu mēs izmantojam visbiežāk. Vācu valodu praktiski nav kur izmantot izņemot pašā Vācijā. Angļu valodā ceļojot citās Eiropas valstīs jaunieši diskutēt nespēj un tā visiem ir dzīvē nedzirdēta un nelietota svešvaloda. Savukārt apgūstot krievu valodu labā līmenī var izlasīt tekstu un saprasties jebkurā slāvuski runājošā Eiropas valstī - Polijā, Slovākijā, Čehijā, Bulgārijā utt. Pat tik senos laikos kā 1930 gados Latvijas skolās mācīja krievu valodu. Valodas mācīšanās vēl nevienu nepasara par svešas valsts patriotu. Tās ir zināšanas. Man vectēvs prata vairākas svešvalodas - krievu, vācu, angļu, sengrieķu, latīņu. Tas viņam netraucēja būt Latvijas patriotam, mīlēt savu dzimteni un audzināt jauno paaudzi. Man prieks, ka viņš bija tik gudrs un varēja man nodot savas zināšanas. Es ceru ka fobija nepārņema LR politiķu prātus un mēs veicināsim bērnos gudrību apgūt valodas, lai saprastu, ko runā mums apkārt. Lai varētu lasīt informāciju un salīdzināt dažādos avotos, jo varbūt kāds jaunietis gribēs strādāt zinātniskus darbus un tam lieti noderētu lielo-vadošo pasaules valstu valodu zināšanas. 
28.09.2023. 12:40
Fiziska persona
Esmu pret. 
28.09.2023. 12:43
Onna Nastasina
Es kā Latvijas pilsone uzskatu, jābūt izvēlei kuru valodu mācīties kā svešvalodu.
28.09.2023. 12:47
Fiziska persona
Esmu pret! Bērniem ir jābūt izvele kuru valodu viņi grib apgūt.
28.09.2023. 12:49
Olga Marnica
ANO konvencijas garantē cilvēka brīvību un tiesības visās veidos, tostārp lietot savu dzimto valodu. Kā Latvijas pilsone un nodokļu maksātāja, esmu stingri PRET to, lai ierobežotu tiesības izvēlēties arī krivu valodas apgūvi skolās, jo Latviā pastavīgi dzīvo ļoti liels cilvēku skaits, kuriem krievu valoda ir dzimtā.
28.09.2023. 12:51
Fiziska persona
Esmu pret!
28.09.2023. 12:53
Fiziska persona
Esmu par krievu valodu skolās. par labu izglītību valstī.
28.09.2023. 12:58
Fiziska persona
Es esmu pret. Demokratiskajā sabiedrībā ir jābūt tiesībām izvēlēties.
28.09.2023. 13:00
Jeļena Teļegina
Es nepiekrītu! Bērniem obligāti vajadzētu atstāt brīvu izvēli kuru valodu mācīties!
28.09.2023. 13:00
Aleksandrs Kravceņuks
Esmu pret! 
28.09.2023. 13:10
Fiziska persona
Vajag atstāt krievu valodu
 
28.09.2023. 13:14
Nataļja Apšeniece
Es esmu pret. 
28.09.2023. 13:15
Fiziska persona
Lūdzu, atstāt krievu valodu
28.09.2023. 13:19
Fiziska persona
Esmu pret. Gribu lai mūsu bērni varētu izvelēties paši otro svešvalodu kūru viņi grib macīties. 
28.09.2023. 13:20
Fiziska persona
Esmu pret! Nedrīkst ierobežot bērna tiesības!
28.09.2023. 13:22
Jūlija Stukane
Cilvēkiem Latvijā jābūt iespējai mācīties dzimtā valodā.
28.09.2023. 13:31
Fiziska persona
Esmu pret. Tā ir valoda. Šāda rīcība nav civilizētas valsts rīcība.
28.09.2023. 13:35
Svetlana Ratušņaka
Esmu pret!Krievu valodā attīsta smadzenes.
28.09.2023. 13:42
Fiziska persona
Es esmu pret.
28.09.2023. 13:48
Sergejs Ržečickis
ESMU PRET!, jo nedrīkst ierobežot bērniem apgūt viņu dzimtas valodu.
28.09.2023. 14:06
Martina Baluhina
Krievu valodu skolas jāatstāj 
28.09.2023. 14:09
Privātpersona
Pret!
28.09.2023. 14:13
Fiziska persona
Par
28.09.2023. 14:21
Dmitrijs Horoņko
Pret
28.09.2023. 14:21
Fiziska persona
Я против
28.09.2023. 14:52
Fiziska persona
Esmu pret! Es uzskatu , kā skolās jābūt ispēja mācīt arī krievu valodu un ņemtu vērā skolēnu un viņu vecāku vēlmes.
28.09.2023. 15:03
Konstantīns Česlavskis
NEDRIKTS ATNEMT DZIMTO VALODU!
28.09.2023. 15:09
Fiziska persona
Esmu pret
28.09.2023. 15:15
Kristīna Berzina
Esmu pret šadu redakciju, jo šis ir tīri politiskais lēmums,  kurā rezultātā krievvalodīgiem bērniem liegs mācīties dzimto valodu, pie tam par viņu vecāku naudu. Es šeit saredzu diskrimināciju uz etniskās piederības  pamata.
28.09.2023. 15:41
Fiziska persona
Esmu pret.
28.09.2023. 15:45
Fiziska persona
Izsakos pret, jo saskatu te pretrunu ar satversmes 114. pantu un cilvēku pamattiesību ierobežošanu pēc nacionālās identitātes iezīmes
28.09.2023. 15:57
Natālija Tihonova
Esmu pret. Bērniem ir jābūt iespēja izvēlēties, kuru valodu mācīties. Un arī krievu bērniem, kuru šeit ir 30-40 procenti.
28.09.2023. 16:05
Olga Krilova
Esmu pret
28.09.2023. 16:10
Fiziska persona
Esmu pret
28.09.2023. 16:14
Fiziska persona.
Esmu pret.
28.09.2023. 16:20
Dmitry Netsvetaev
Pret
28.09.2023. 16:21
Fiziska persona
Esmu pret. Demokratiska valsti krievu valoda runajušiem berniem (vini ir vairak par 40%) ir tiesiba macities dzimta valoda. Citadi visi aizbrauks pec labākās nakotnes.
28.09.2023. 16:38
Irina Gavriļenko
Es uzskatu.ka šīs priekšlikums ir izvēles brīvības tiesību pārkāpums.Skolās jābūt iespēja mãcīties dzimtā valodā.
28.09.2023. 16:42
Fiziska persona
Aizliegt mācīt jebkuru valodu skolā tas ir cilvēka tiesības pārkāpums. Esmu pret iniciatīvu!
28.09.2023. 16:47
Fiziska persona
Esmu pret! Visiem berbiem jabut tiesiba macieties sava dzimta valoda.
28.09.2023. 16:53
Gaļina Studente
Esmu pret! 
28.09.2023. 17:02
Fiziska persona
Esmu pret!!! Bērniem ir jāatstaj DZIMTĀ valoda, nevis "svešā" !!!!!
28.09.2023. 19:23
Fiziska persona
Esmu pret! 
28.09.2023. 19:25
Olga Solodkova
Bērnam jābut izvele ,kādā valoda viņam mācīt.
28.09.2023. 19:34
Fiziska persona
Es esmu pret šo likumu
28.09.2023. 20:55
Fiziska persona
Esmu pret.
28.09.2023. 20:56
Fiziska persona
Esmu pret!
28.09.2023. 21:01
Fiziska persona
Esmu pret! Mūsu demokrātiskā valstī visiem bērniem ir jābūt tiesībam mācīties  dzimtajā valodā!
28.09.2023. 21:19
Fiziska persona
Esmu pret, jo, ja Latvijas iedzīvotajiem ir pieprasījums pēc krievu valodas apmācības, tad to jānodrošina. Turklāt vairāk neka 30 % iedzīvotājiem krievu valoda ir dzīmta valoda. Jebkuras valodas zināšana ir bāgatība. Krievija ir kaimiņvalsts un attiecības starp valstim nekad nestāv uz vietas. Tas ir vēsturiski pierādīts fakts. Pēc kāda laika attiecības ar Krieviju uzlabosies un krievu valodas zināšanas būs noderīgas attiecību atjaunošanai starp kaimiņvalstim.
28.09.2023. 21:39
Fiziska persona
Esmu pret, jo mēs dzīvojam demokratiska valstī,un kad valstī ap 40% cilvēku kam krievu valoda ir dzimta tas fakts nevarētu būt ignorēts.
28.09.2023. 21:46
Ināra Kudrjavska
Es uzskatu , kā skolās jābūt ispēja mācīt jebkuru valodu un ņemtu vērā skolēnu un viņu vecāku vēlmes.
28.09.2023. 22:05
Viktors Kudrjavskis
Es uzskatu , kā skolās jābūt ispēja mācīt jebkuru valodu un ņemtu vērā skolēnu un viņu vecāku vēlmes.
28.09.2023. 22:08
Deniss Mosičkins
Esmu pret.
28.09.2023. 22:10
Fiziska persona
Esmu pret, jo uzskatu to par cilvēku tiesību diskrimināciju un emocionālo vardarbību. 
28.09.2023. 22:17
Fiziska persona
Esmu pret. Latvijā dzīvo daudz krievvalodīgo cilvēku. Un izņemt no skolas programmas šo valodu nav nekāda demokrātija. Vajag likt valodu mierā! Valoda nav ienaidnieks.
28.09.2023. 22:23
Fiziska persona
Esmu pret!

Nedrīkst aizliegt bērnam/personai izlemt kādu valodu mācīt, tas ir tiesību ierobežošanā un tas ir pretlikumīgi. Katram cilvēkam jābūt iespējai mācīt dzimto valodu.
28.09.2023. 22:28
Fiziska persona
Esmu pret.
28.09.2023. 22:30
Fiziska persona
 
​​Esmu pret
28.09.2023. 22:33
Fiziska persona
Esmu pret šādiem likuma grozījumiem. Uzskatu, ka skolēniem jābūt iespējai izvēlēties, kādu otro svešvalodu mācīties. Turklāt  jau šobrīd var redzēt, ka skolās, kurās piedāvā izvēli- vācu vai krievu valoda, lielāks pieprasījums ir pēc krievu valodas. Līdz ar to, pilnīgi muļķīgi liegt skolēniem iespēju mācīties svešvalodu, kura ir pieprasīta. Savukārt, lai sasniegtu šī likumprojekta deklarēto mērķi (veicināt jauniešu pilnvērtīgāku iekļaušanos Eiropas izglītības telpā, sekmēt ES vai EEZ dalībvalstu oficiālo valodu apguvi un nākotnē pavert plašākas nodarbinātības iespējas ES un ārpus tās) un izvairītos no situācijām, kad skola   piedāvā tikai krievu valodas apguvi, pietiktu ar grozījumiem,  kas paredzētu, ka skolām jāpiedāvā  apgūt kā otro svešvalodu vismaz divas svešvalodas , un vienai no tām jābūt ES valodai. Jebkurā gadījumā liegt apgūt pieprasītu un Latvijā aktuālu svešvalodu ir nepieņemami!
28.09.2023. 23:47
"LATVIJAS KRIEVU KULTŪRAS BIEDRĪBA"
Esmu pret , jo uzskatu, ka krievu valodu vajadzētu mācīt Latvijās skolās gan kā dzimto valodu, gan kā otro svešvalodu, pamatojoties uz to, ka tā ir viena no daudz un aktivi  izmantojojām mazākumtautību valodām Latvijā.
28.09.2023. 23:53