Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
MK Noteikumu projekts izstrādāts, lai Ministru kabineta 2016. gada 31.maijā noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem" (turpmāk – MK Noteikumi Nr.328) iestrādātu normas, lai atbilstoši šiem noteikumiem aizdevumus varētu sniegt arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.3. pasākuma “Starta, izaugsmes aizdevumi" (turpmāk – 1.2.3.3.pasākums) ietvaros.
Mērķa apraksts
Samazināt tirgus nepilnības un veicināt jaunu komercdarbības veicēju izveidi un esošu – izaugsmi, nodrošinot pieeju finansējumam perspektīvu un dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nepietiekama nodrošinājuma, saimnieciskās darbības vēstures, kredītvēstures, neto ieņēmumu plūsmas vai esošo kredītsaistību apjoma dēļ nav spējuši piesaistīt finansējumu no finanšu tirgus dalībniekiem biznesa projektu īstenošanai nepieciešamajā apmērā.
 
Politikas jomas
Uzņēmējdarbības politika
Teritorija
-
Norises laiks
16.02.2023. - 02.03.2023.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par normatīvā akta projektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • mikrouzņēmumi
  • mazie uzņēmumi
  • vidējie uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
MK Noteikumu projekts tiesiskais regulējums radīs pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem, nodrošinot aizdevuma saņemšanas iespējas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības nodrošināšanai un attīstībai. 
Sagatavoja
Karīna Cine (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
15.02.2023. 20:10

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts