Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Lai īstenotu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākumu “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” nepieciešams izstrādāt normatīvo bāzi investīciju atbalsta pasākuma īstenošanai.
Mērķa apraksts
Tiesību akta projekta mērķis ir samazināt gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot sadedzināšanas iekārtu nomaiņu mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.
Politikas jomas
Vides aizsardzība
Teritorija
-
Norises laiks
01.09.2022. - 14.09.2022.
Informācija
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.augusta noteikumiem Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" sabiedrībai tiek dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par Ministru kabineta projektu tā izstrādes un saskaņošanas procesā.
Fiziskās personas
  • Dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu īpašnieki.
Skaidrojums un ietekme
Investīciju ietvaros atbalsts tiks sniegts viena, divu vai vairāku dzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, veicot sadedzināšanas iekārtu nomaiņu mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.
Juridiskās personas
  • Sabiedriskā siltumapgādes pakalpojuma sniedzēji.
Skaidrojums un ietekme
Netiešie labuma guvēji, jo specifiskā atbalsta investīcijas veicinās centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstību.
Sagatavoja
Edgars Garkājis (VARAM)
Atbildīgā persona
Laila Bremša (VARAM)
Izsludināšanas datums
01.09.2022. 16:08

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts