Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, prognožu un pielāgošanas klimata pārmaiņām ziņošanas sistēmas
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk - konvencijas) un Parīzes nolīguma Līgumslēdzējpušu konferencēs katru gadu tiek pieņemti lēmumi, kas Latvijai ir tieši saistoši. Konvencijas Pušu konferences Lēmums 1/CP.16 nosaka pienākumu izstrādāt nacionālu kārtību, kādā aprēķina siltumnīcefekta gāzu (turpmāk - SEG) emisijas no avotiem un oglekļa dioksīda (turpmāk - CO2) piesaisti piesaistītājos, ziņošanai par nacionālajiem pielāgošanās pasākumiem, emisijas kvotu izsoļu ieņēmumu izmantojumu, attīstības valstīm sniegto finansiālo un tehnoloģisko atbalstu, ziņošanu par rīcībpolitikām, pasākumiem un SEG prognozēm.
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir pilnveidot Latvijas SEG emisiju un CO2 piesaistes monitoringa un ziņošanas sistēmu Parīzes nolīguma ietvaros.
Politikas jomas
Klimata pārmaiņas
Teritorija
Latvijas teritorija
Norises laiks
08.07.2022. - 22.07.2022.
Informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1. apakšpunktu sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par tiesību akta projektu.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekta tiesiskais regulējums ietekmē vai var ietekmēt:
- ikgadējās SEG inventarizācijas sagatavošanā iesaistītās institūcijas;
- aptuvenās SEG inventarizācijas sagatavošanā iesaistītās institūcijas;
- SEG prognožu sagatavošanā iesaistītās institūcijas;
- pielāgošanās klimata pārmaiņām ziņojumu sagatavošanā iesaistītās institūcijas;
- institūcijas, kuras sniedz informāciju par finansiālo un tehnoloģisko atbalstu attīstības valstīm, kas ir saistīts ar klimata pārmaiņu jomu;
- komersantus, kuriem jāiesniedz informācija par saražotā cementa klinkera sastāvu, oglekļa saturu izmantotajā čugunā, čuguna lūžņos un saražotajā neapstrādātajā tēraudā; oglekļa elektrodu patēriņu elektrokrāsnīs, biogāzi, dabasgāzes importēšanu, transportēšanu un uzglabāšanu, notekūdeņu dūņu gāzi.

Šīm juridiskajām personām, ņemot vērā, ka noteikumu projektā lielākoties iekļautas normas no jau spēkā esošā regulējuma, ir saredzamas izmaiņas tiesiskā regulējuma ietekmē. Juridiskajām personām ir noteikti datu monitoringa pienākumi.
Sagatavoja
Beāte Dansone (VARAM)
Atbildīgā persona
Zanda Kristapsone (VARAM)
Izsludināšanas datums
06.07.2022. 18:43

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts