Sabiedrības līdzdalība

23-TA-2305
Noteikumi par 2024./2025. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
Publiskā apspriešana
04.10.2023. - 18.10.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2304
Akcīzes preču elektronisko administratīvo dokumentu aprites un kontroles kārtība
Publiskā apspriešana
17.11.2023. - 01.12.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2303
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Publiskā apspriešana
01.10.2023. - 15.10.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2302
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""
Publiskā apspriešana
17.11.2023. - 01.12.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2300
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"
Publiskā apspriešana
20.10.2023. - 03.11.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2294
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
27.09.2023. - 11.10.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-2283
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
21.11.2023. - 05.12.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-2282
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1507 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam"
Publiskā apspriešana
26.10.2023. - 09.11.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2275
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
Publiskā apspriešana
15.09.2023. - 29.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2265
Valsts darba inspekcijas integrētās informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2260
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumos Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
01.11.2023. - 14.11.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2240
Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2232
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.10.2023. - 30.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2231
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām"
Publiskā apspriešana
16.11.2023. - 30.11.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-2228
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Publiskā apspriešana
22.09.2023. - 06.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2212
Grozījumi Izglītības likumā
Publiskā apspriešana
05.10.2023. - 19.10.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2205
Grozījumi "Šķīrējtiesu likumā"
Publiskā apspriešana
17.10.2023. - 31.10.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-2201
Izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 19.09.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2190
Par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 19.09.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2178
Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā
Publiskā apspriešana
13.10.2023. - 27.10.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2169
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 28.09.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2166
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1514 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam"
Publiskā apspriešana
16.10.2023. - 30.10.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2161
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"
Publiskā apspriešana
03.10.2023. - 16.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2160
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"
Publiskā apspriešana
03.10.2023. - 16.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2159
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 28.09.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija