Sabiedrības līdzdalība

21-TA-886
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 12.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-875
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumos Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
02.11.2021. - 16.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-871
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Publiskā apspriešana
05.11.2021. - 22.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-865
Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā
Publiskā apspriešana
16.02.2022. - 02.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-860
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-856
Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.–2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-855
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-853
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 15.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 12.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-839
Jūras krasta līnijas, augstākās bangas robežas un buferjoslas noteikšanas, aktualizēšanas, apstiprināšanas un datu reģistrēšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.02.2023. - 20.02.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 30.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-814
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Publiskā apspriešana
05.11.2021. - 22.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-811
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Publiskā apspriešana
10.12.2021. - 29.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-808
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-798
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
22.10.2021. - 05.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-796
Sprāgstvielu prekursoru aprites likums
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 12.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
11.11.2021. - 26.11.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Publiskā apspriešana
25.10.2021. - 05.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-780
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība" pirmās kārtas īstenošanu un uzraudzību"
Publiskā apspriešana
22.10.2021. - 29.10.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-767
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Publiskā apspriešana
20.10.2021. - 25.10.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-763
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Publiskā apspriešana
27.10.2021. - 10.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-761
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 19.11.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-751
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 
Publiskā apspriešana
21.10.2021. - 04.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-740
Pievienotās vērtības nodokļa kompensācijas Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem atmaksas kārtība
Publiskā apspriešana
11.02.2022. - 24.02.2022.
Satiksmes ministrija