Sabiedrības līdzdalība

21-TA-855
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-853
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 15.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 12.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-839
Jūras krasta līnijas, augstākās bangas robežas un buferjoslas noteikšanas, aktualizēšanas, apstiprināšanas un datu reģistrēšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.02.2023. - 20.02.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 30.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-814
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Publiskā apspriešana
05.11.2021. - 22.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-811
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Publiskā apspriešana
10.12.2021. - 29.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-808
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-798
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
22.10.2021. - 05.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-796
Sprāgstvielu prekursoru aprites likums
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 12.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
11.11.2021. - 26.11.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Publiskā apspriešana
25.10.2021. - 05.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-780
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība" pirmās kārtas īstenošanu un uzraudzību"
Publiskā apspriešana
22.10.2021. - 29.10.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-767
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā"
Publiskā apspriešana
20.10.2021. - 25.10.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-763
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā
 
Publiskā apspriešana
27.10.2021. - 10.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-761
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 19.11.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-751
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 
Publiskā apspriešana
21.10.2021. - 04.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-740
Pievienotās vērtības nodokļa kompensācijas Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) atbalsta aģentūras darbiniekiem un norīkotajiem ekspertiem atmaksas kārtība
Publiskā apspriešana
11.02.2022. - 24.02.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-722
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu"
Publiskā apspriešana
22.06.2022. - 11.07.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-717
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Diskusija/apspriede
25.10.2021. - 08.11.2021.
Veselības ministrija
21-TA-704
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.10.2021. - 10.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-697
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.05.2022. - 10.06.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-691
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"
Publiskā apspriešana
27.10.2021. - 10.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-690
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
18.10.2021. - 01.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-673
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Publiskā apspriešana
15.10.2021. - 28.10.2021.
Satiksmes ministrija