Sabiedrības līdzdalība

22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Publiskā apspriešana
16.05.2022. - 27.05.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1552
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā"
Publiskā apspriešana
13.05.2022. - 27.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1540
Konceptuālais ziņojums "Par pensiju sistēmas pilnveidošanu"
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 24.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1530
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Diskusija/apspriede
24.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1511
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 25.05.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1507
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā  un apstrādē, un zināšanu pārnese akvakultūrā"
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 25.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1500
Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022. – 2027.gadam
Publiskā apspriešana
09.05.2022. - 23.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1495
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena “Digitālās infrastruktūras transformācija” 2.4.1.1.i. investīcijas “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 25.05.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1485
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Publiskā apspriešana
09.05.2022. - 23.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1480
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027.gadam īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
06.05.2022. - 20.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1476
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Diskusija/apspriede
30.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1435
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Diskusija/apspriede
26.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1431
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
29.04.2022. - 12.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1353
Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi”
Publiskā apspriešana
25.04.2022. - 10.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1319
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu"
Publiskā apspriešana
02.05.2022. - 16.05.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1251
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"
Publiskā apspriešana
21.04.2022. - 02.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1235
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus"
Publiskā apspriešana
12.05.2022. - 25.05.2022.
Pārresoru koordinācijas centrs
22-TA-1231
Kārtība, kādā tiek sniegts ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūts programmas finansējums, kā arī sniedzamās informācijas apjoms
Publiskā apspriešana
21.04.2022. - 05.05.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1229
Ministru kabineta noteikumu „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” projekts
Diskusija/apspriede
06.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1228
Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
Publiskā apspriešana
25.04.2022. - 09.05.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-1226
Grozījumi Kredītu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.05.2022. - 29.05.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-1215
Konceptuāls ziņojums “Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu”
Publiskā apspriešana
20.04.2022. - 05.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1213
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"
Publiskā apspriešana
22.04.2022. - 06.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1209
Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai
Publiskā apspriešana
03.05.2022. - 17.05.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-1204
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 14.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi labklājības jomā" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
19.04.2022. - 02.05.2022.
Labklājības ministrija