Sabiedrības līdzdalība

22-TA-268
Personas apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietā, lai konstatētu, vai tā ir lietojusi alkoholu, narkotiskas vai citas apreibinošas vielas
Publiskā apspriešana
25.01.2022. - 08.02.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-246
Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, ja vakcinācijas pret Covid-19 infekciju izraisīto blakusparādību dēļ nodarīts smags vai vidēji smags kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai, kā arī kārtību, kādā atlīdzina ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tā bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā smagā vai vidēji smagā kaitējuma sekas.
Diskusija/apspriede
07.02.2022.
Veselības ministrija
22-TA-210
„Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām”
Publiskā apspriešana
24.01.2022. - 25.02.2022.
Pārresoru koordinācijas centrs
22-TA-187
Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā
Publiskā apspriešana
25.01.2022. - 08.02.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-138
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"
Publiskā apspriešana
19.01.2022. - 02.02.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-134
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
14.01.2022. - 27.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-133
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
14.01.2022. - 27.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-126
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"
Publiskā apspriešana
18.01.2022. - 01.02.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-105
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"
Publiskā apspriešana
25.01.2022. - 31.01.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-98
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"
Publiskā apspriešana
21.01.2022. - 04.02.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-90
Grozījumi Civillikumā
Publiskā apspriešana
12.01.2022. - 25.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-74
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"
Publiskā apspriešana
18.01.2022. - 01.02.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-73
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumos Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
12.01.2022. - 25.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-64
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Publiskā apspriešana
12.01.2022. - 27.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-58
Grozījumi Valsts meža dienesta likumā
Publiskā apspriešana
13.01.2022. - 28.01.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-48
Pārskata par sertificēšanas institūcijai valsts deleģēto uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
06.01.2022. - 20.01.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-35
Noteikumi par privātās izglītības iestādes mācību procesā iesaistīto izglītojamo sociālajām mērķa grupām un līguma slēgšanu par pašvaldības piedalīšanos iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā
Publiskā apspriešana
14.01.2022. - 28.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-17
Par Pasaules Pasta konvenciju
Publiskā apspriešana
05.01.2022. - 18.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-13
Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Trešo papildprotokolu
Publiskā apspriešana
04.01.2022. - 18.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1827
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 16.01.2022.
Kultūras ministrija
21-TA-1825
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi"
Publiskā apspriešana
31.12.2021. - 14.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1813
Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 17.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1804
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
29.12.2021. - 12.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija