Sabiedrības līdzdalība

22-TA-1659
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumos Nr. 223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu"
Publiskā apspriešana
26.05.2022. - 09.06.2022.
Ārlietu ministrija
22-TA-1631
Plāna projekts "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam"
Publiskā apspriešana
20.05.2022. - 20.06.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1626
Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību
Publiskā apspriešana
30.05.2022. - 13.06.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1619
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība"
Publiskā apspriešana
18.05.2022. - 01.06.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1608
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā"
Publiskā apspriešana
19.05.2022. - 02.06.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1605
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Publiskā apspriešana
19.05.2022. - 02.06.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1604
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
23.05.2022. - 06.06.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1600
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes “Nevienlīdzības mazināšana” 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.1.6.i. investīcijas “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.05.2022. - 01.06.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Publiskā apspriešana
16.05.2022. - 27.05.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
23.05.2022. - 06.06.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1558
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.05.2022. - 02.06.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1552
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā"
Publiskā apspriešana
13.05.2022. - 27.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1540
Konceptuālais ziņojums "Par pensiju sistēmas pilnveidošanu"
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 24.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1530
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Diskusija/apspriede
24.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1511
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 26 "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, gaisa telpas struktūra un tās mainīšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 25.05.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1507
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā  un apstrādē, un zināšanu pārnese akvakultūrā"
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 25.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1500
Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2022. – 2027.gadam
Publiskā apspriešana
09.05.2022. - 23.05.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1495
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.4. reformu un investīciju virziena “Digitālās infrastruktūras transformācija” 2.4.1.1.i. investīcijas “Pasīvās infrastruktūras izbūve Via Baltica koridorā 5G pārklājuma nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
11.05.2022. - 25.05.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1485
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Publiskā apspriešana
09.05.2022. - 23.05.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1480
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027.gadam īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
06.05.2022. - 20.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1476
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"
Diskusija/apspriede
30.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1435
Medicīniskās pretindikācijas un kārtība, kādā izvērtē medicīnisko pretindikāciju esību apsardzes sertifikāta un speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai.
Diskusija/apspriede
26.05.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1431
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
29.04.2022. - 12.05.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1406
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika
Publiskā apspriešana
25.05.2022. - 07.06.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1353
Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts inovatīvas MVU uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi”
Publiskā apspriešana
25.04.2022. - 10.05.2022.
Ekonomikas ministrija