Sabiedrības līdzdalība

21-TA-1173
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Publiskā apspriešana
16.11.2021. - 30.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-1168
Ceļu lietotāju maksājumu elektronisko iekasēšanas sistēmu savstarpējās izmantojamības kārtība
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 25.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1162
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības"
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 30.12.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-1161
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumos Nr. 501 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru"
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 20.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1160
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"
Publiskā apspriešana
27.05.2022. - 10.06.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1157
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 29.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1144
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.1. pasākuma īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.05.2022. - 06.06.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1138
Grozījums Kriminālprocesa likumā
Publiskā apspriešana
31.01.2022. - 13.02.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1137
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1121
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 791 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"
Publiskā apspriešana
09.02.2022. - 16.02.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1087
Rail Baltica projekta likums
Publiskā apspriešana
12.11.2021. - 26.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1070
Grozījumi Publisko aģentūru likumā
Publiskā apspriešana
12.11.2021. - 25.11.2021.
Valsts kanceleja
21-TA-1035
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 22.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-1032
Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 24.11.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1028
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Publiskā apspriešana
07.03.2022. - 21.03.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1018
Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānu 2021.-2023. gadam"
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 24.11.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Diskusija/apspriede
19.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Publiskā apspriešana
10.11.2021. - 08.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1004
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"
Publiskā apspriešana
08.11.2021. - 22.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1000
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
20.12.2021. - 04.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-998
Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.04.2022. - 01.05.2022.
Tieslietu ministrija
21-TA-985
Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības”
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 23.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-984
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Publiskā apspriešana
07.03.2022. - 21.03.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-980
Kravas celtņu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
22.12.2021. - 06.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-962
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem"
Publiskā apspriešana
01.12.2021. - 15.12.2021.
Aizsardzības ministrija