Sabiedrības līdzdalība

22-TA-1954
Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.06.2022. - 26.06.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1953
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Publiskā apspriešana
27.06.2022. - 11.07.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1939
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju virziena 1.1. “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.2.i. investīcijas “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā” 1.1.1.2.i.2. un 1.1.1.2.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.06.2022. - 29.06.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1934
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"
Publiskā apspriešana
06.07.2022. - 20.07.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-1897
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 668 "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"
Publiskā apspriešana
29.06.2022. - 12.07.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1885
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.06.2022. - 07.07.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1882
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"
Publiskā apspriešana
14.06.2022. - 29.06.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1876
Noteikumi par elektroniskā pakalpojuma sniedzēja, ko publiska persona sniedz, pildot tai noteiktās funkcijas un uzdevumus, tehniskajām un organizatoriskajām prasībām
Publiskā apspriešana
08.06.2022. - 22.06.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1853
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana"
Publiskā apspriešana
07.06.2022. - 21.06.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1849
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Publiskā apspriešana
07.06.2022. - 22.06.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1834
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Publiskā apspriešana
23.06.2022. - 06.07.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1823
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
06.06.2022. - 22.06.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-1809
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.06.2022. - 14.07.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1803
Konceptuālais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību
Diskusija/apspriede
15.06.2022.
Veselības ministrija
22-TA-1801
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
02.06.2022. - 16.06.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1797
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē"
Publiskā apspriešana
10.06.2022. - 28.06.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1793
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"
Publiskā apspriešana
06.06.2022. - 20.06.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1772
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
01.06.2022. - 14.06.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1760
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"
Publiskā apspriešana
31.05.2022. - 14.06.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1757
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
27.06.2022. - 11.07.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1734
Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju
Publiskā apspriešana
31.05.2022. - 14.06.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-1727
Kara upuru apbedījumu likums
Publiskā apspriešana
01.06.2022. - 15.06.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-1709
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā"
Publiskā apspriešana
27.05.2022. - 09.06.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-1659
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumos Nr. 223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu"
Publiskā apspriešana
26.05.2022. - 09.06.2022.
Ārlietu ministrija
22-TA-1650
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem"
Publiskā apspriešana
07.06.2022. - 21.06.2022.
Zemkopības ministrija