Sabiedrības līdzdalība

22-TA-619
Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022. gadā
Publiskā apspriešana
07.03.2022. - 22.03.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-615
Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība un kritēriji Latvijas Republikā reģistrētiem Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021. – 2027.gadam finansējuma saņēmējiem
Publiskā apspriešana
14.03.2022. - 28.03.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-593
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
01.04.2022. - 25.04.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-591
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 352 "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
24.02.2022. - 09.03.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-585
Grozījumi Autortiesību likumā
Publiskā apspriešana
09.03.2022. - 23.03.2022.
Kultūras ministrija
22-TA-579
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
Publiskā apspriešana
11.04.2022. - 25.04.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-575
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 18. maija noteikumos Nr. 495 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļa ārštata konsultatīvā darbinieka statusu un kompetenci"
Publiskā apspriešana
23.05.2022. - 06.06.2022.
Valsts kanceleja
22-TA-574
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 03.03.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-573
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"
Publiskā apspriešana
22.02.2022. - 08.03.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-572
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""
Publiskā apspriešana
03.03.2022. - 17.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-569
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Diskusija/apspriede
23.03.2022.
Veselības ministrija
22-TA-568
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 20 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
22.02.2022. - 08.03.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-558
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 28.03.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-557
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"
Publiskā apspriešana
15.03.2022. - 28.03.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-544
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"
Publiskā apspriešana
17.02.2022. - 02.03.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-543
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
22.02.2022. - 08.03.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-542
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
22.02.2022. - 08.03.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-540
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"
Publiskā apspriešana
16.02.2022. - 02.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-522
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 327 "Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Publiskā apspriešana
17.02.2022. - 03.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-518
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā
Publiskā apspriešana
16.02.2022. - 02.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-517
Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 03.03.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-509
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām"
Publiskā apspriešana
04.03.2022. - 18.03.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-502
Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
17.02.2022. - 04.03.2022.
Ekonomikas ministrija
22-TA-491
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām"
Publiskā apspriešana
14.02.2022. - 28.02.2022.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
22-TA-483
Ministru kabineta noteikumu projekts "Energoresursu informācijas sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.02.2022. - 07.03.2022.
Ekonomikas ministrija