Sabiedrības līdzdalība

21-TA-1738
Noteikumu projekts "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 10.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1737
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 09.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1707
Kontrolpirkuma veikšanas kārtība
Publiskā apspriešana
07.03.2022. - 20.03.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1706
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana"
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 05.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1703
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Publiskā apspriešana
31.01.2022. - 14.02.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1701
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 29.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1674
Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 27.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1667
Noteikumi par cilvēkiem paredzēto zāļu klīniskajiem pētījumiem
Diskusija/apspriede
17.01.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1661
Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība
Diskusija/apspriede
29.03.2022.
Veselības ministrija
21-TA-1649
Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 15.04.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1631
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 07.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1628
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
11.01.2022. - 25.01.2022.
Labklājības ministrija
21-TA-1617
Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības un lēmumu pieņemšanas kritēriju izvērtēšanas kārtību
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 30.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1606
Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 07.01.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1599
Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums
Publiskā apspriešana
26.01.2022. - 08.02.2022.
Labklājības ministrija
21-TA-1597
Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”
Publiskā apspriešana
13.12.2021. - 28.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1593
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Publiskā apspriešana
21.04.2022. - 04.05.2022.
Finanšu ministrija
21-TA-1573
Noteikumu projekts "Noteikumi par komersantu, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, piekļuvi Atvieglojumu vienotai informācijas sistēmai"
Publiskā apspriešana
09.12.2021. - 22.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1556
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Publiskā apspriešana
15.12.2021. - 29.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1549
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
Publiskā apspriešana
25.03.2022. - 08.04.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1530
Grozījumi likumā "Par tiesu varu"
Publiskā apspriešana
30.06.2022. - 14.07.2022.
Tieslietu ministrija
21-TA-1529
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"
Publiskā apspriešana
21.01.2022. - 04.02.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1519
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Publiskā apspriešana
12.04.2022. - 25.04.2022.
Finanšu ministrija
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.12.2021. - 17.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1509
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
13.12.2021. - 27.12.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija