Atzinums

Projekta ID
23-TA-1151
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
31.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmā posma īstenošanas noteikumi
Iebildums
Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr. 36 85. § 3. punkts) noteikts:
“Lai veicinātu Eiropas Savienības fondu projektu izvērtējuma par izmaksu un ieguvumu analīzi veikšanu ne tikai gadījumos, kad Eiropas Savienības fondu projekta ietvaros plānots gūt neto ieņēmumus, atbildīgā iestāde, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, paredz nepieciešamību finansējuma saņēmējam veikt izvērtējumu par izmaksu un ieguvumu analīzi Eiropas Savienības fondu projektiem, kuru atlase paredzēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un projekta kopējās izmaksas (ieskaitot PVN) pārsniedz 1 miljonu euro. Atbildīgā iestāde minēto risinājumu var nepiemērot, ja to objektīvi un izvērsti pamato Ministru kabineta noteikumu par specifisko atbalsta mērķa īstenošanu anotācijā.”

Ievērojot minēto, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar normu, kas paredz, ka finansējuma saņēmējs veic izmaksu un ieguvumu analīzi. Atbilstoši lūdzam papildināt arī anotācijas 1.3. sadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
2. Pasākuma otrās kārtas pirmā posma mērķis ir veicināt tehniskās kapacitātes celšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, nodrošinot vieglo transportlīdzekļu modernizēšanu un paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, sniedzot savlaicīgu palīdzību iedzīvotājiem dažādās bīstamās situācijās, glābjot cilvēku dzīvības, materiālās vērtības un novēršot vides apdraudējumus.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 2. punktu, norādot pasākuma otrās kārtas mērķi atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.-2027.gadam noteiktajam.


Piedāvātā redakcija
Pasākuma otrās kārtas mērķis ir veicināt tehniskās kapacitātes celšanu un uzlabot kopējo reaģētspēju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, nodrošinot specializētā ugunsdzēsības un glābšanas autotransporta iegādi.
 
3.
Noteikumu projekts
6.2. rezultāta rādītājs, kas jāsasniedz līdz 2029. gada 31. decembrim: aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinās no 1,521 CO2 tonnām, saskaņā ar 2020. gada datiem, līdz 1,395 CO2 tonnām 2029. gadā.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 6.2. apakšpunktu, nosakot rezultāta rādītājam "aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums CO2 tonnas/gadā" sasniedzamo starpposma vērtību arī līdz 2024.gada beigām 1.521 CO2 tonnas/gadā, ņemot vērā programmā noteikto sasniedzamo starpposma vērtību minētajam rādītājam 2024.gadā.  
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka no noteikumu projektā ietvertajiem nosacījumiem un anotācijā skaidrotā secināms, ka projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim. Ņemot vērā minēto, aicinām izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projekta 6.2.apakšpunktu, skaidri nodalot, kura projekta ietvaros plānots sasniegt 2024.gadā noteikto starpposma vērtību 1.521 CO2 tonnas/gadā un kura projekta ietvaros – 2029.gadam noteikto vērtību 1,395 CO2 tonnas/gadā. Lūdzam atbilstošus precizējumus veikt arī  anotācijā, nodrošinot skaidru un nepārprotamu informācijas izsekojamību.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Iekšlietu ministrija ir iesniegusi grozījumu priekšlikumus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.-2027.gadam un izrietoši arī rādītāju pasē. Ierosinātie grozījumi vēl būs jāsaskaņo un jāapstiprina Eiropas Komisijai. Ņemot vērā minēto, aicinām Iekšlietu ministriju izvērtēt minēto grozījumu ietekmi uz noteikumu projektu, nepieciešamības gadījumā iekļaujot protokollēmumā punktu, kas paredz Iekšlietu ministrijai izstrādāt rīcību gadījumā, ja tiks saņemti apsvērumi no Eiropas Komisijas par ierosinātajiem grozījumiem.

Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
7. Pasākuma otrās kārtas pirmajam posmam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 2 250 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 912 500 euro un valsts budžeta līdzfinansējums –   337 500 euro.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 7.punktu, norādot pasākuma 2.kārtai plānoto un pieejamo finansējumu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Iekšlietu ministrijas norādīto informāciju pie Ministru kabineta noteikumu projekta par 2.1.3.3.pasākuma "Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” 1.kārtas īstenošanu, elastības finansējums ir plānots tieši 2.kārtā. Lūdzam atbilstoši precizēt arī norādīto informāciju anotācijā.

Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
III. Projektu atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas nosaka izdevumu attiecināmības sākuma termiņu, kā arī papildināt anotāciju ar pamatojumu, kas nosaka finanšu plūsmas pirms projekta apstiprināšanas nodrošināšanas nosacījumus, kā arī atbildīgās iestādes pienākumus un atbildību gadījumos, ja pirms projekta apstiprināšanas radušās izmaksas, kas nav attiecināmas no ES fondu līdzekļiem. No anotācijā norādītās informācijas secināms, ka izmaksas plānots attiecināt no noteikumu projekta spēkā stāšanās brīža.

Vienlaikus lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas nosaka, ka nedrīkst attiecināt jau pabeigtas darbības, ņemot vērā anotācijā norādīto informāciju par izmaksu attiecināmības sākuma termiņu.

Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
IV. Projekta īstenošanas nosacījumi
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" (turpmāk – HP VINPI) rādītāju, ņemot vērā, ka 2.1.3.3. pasākumam ir netieša ietekme uz minēto horizontālo principu.
Vēršam uzmanību, ka HP VINPI rādītāji noteikti Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kopīgi izstrādāto vadlīniju “Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanas un uzraudzības (2021-2027) 4.pielikumā (pieejamas tīmekļa vietnē: https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027).

Vienlaikus lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas uzliek pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt datus par horizontālo principu (uzskaitot konkrētos horizontālos principus) ievērošanu un nodrošināt horizontālo principu ievērošanu (t.sk. nenodarīt būtisku kaitējumu principu, ja attiecināms), kā arī pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt datus par 2.1.3.3. pasākuma rezultātu un iznākuma rādītāju sasniegtajām vērtībām. Iekļaujot pienākumu finansējuma saņēmējam attiecībā uz nenodarīt būtisku kaitējumu principa ievērošanu, lūdzam vienlaikus pārskatīt noteikumu projekta 15.punktā iekļautā nosacījuma juridisko slogu un nepieciešamību.
Tāpat, lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu informācijas izsekojamību par pasākuma ietekmi (tieša, netieša vai nav ietekmes) uz horizontālajiem principiem, lūdzam pārskatīt un atbilstoši precizēt/papildināt anotāciju ar atbilstošu informāciju.

 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
23. Finansējuma saņēmējam ir pienākums pirms pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmā posma izsludināšanas izstrādāt nosacījumus, kas paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta interešu konflikta neesamība, identificēti apstākļi, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanai, noteikti veicamie pasākumi un izstrādāti darbības plāni interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts.
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 23.punktu, nosakot, ka finansējuma saņēmējs paraksta interešu konflikta neesības apliecinājumu. Vienlaikus aicinām papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka finansējuma saņēmējs nodrošinās interešu konflikta neesību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. panta prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par tiesību akta nozīmi un pienesumu Latvijas kopējai izaugsmei un tautsaimniecības attīstībai, ņemot vērā FM 2023.gada vēstulē Nr. 5.1-24/21/ 1076 “Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda investīciju pienesumu tautsaimniecībai” ietverto aicinājumu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.617 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 14.punktā noteikto, izstrādājot sākotnējās ietekmes novērtējumu (anotāciju), ir jāizvērtē arī normatīvā akta ietekme uz tautsaimniecību, norādot pēc iespējas izmērāmus rādītājus, kā arī novērtējot konkrētus aspektus par plānoto ieguldījumu sagaidāmo ietekmi un efektivitāti, t.sk. faktiski sagaidāmos rezultātus/uzlabojumus. Pienesumu tautsaimniecībai atspoguļo, piemēram, izmērāma ietekme uz makroekonomisko vidi, pienesums ekonomikas transformācijai, nozaru konkurētspējai, uzņēmējdarbības videi, nodarbinātībai, kā arī ietekme uz nozaru politikas mērķiem, Latvijas Nacionālajā attīstības plānā noteiktajiem mērķiem, u.c.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmā posma īstenošanas noteikumi
Priekšlikums
Lai mazinātu administratīvo slogu, izstrādājot un saskaņojot vēl vienu normatīvo aktu par 2.1.3.3.pasākuma otrās kārtas otro posmu pēc būtības ar līdzīgiem nosacījumiem, aicinām Iekšlietu ministriju vērtēt iespēju izstrādāt un virzīt tomēr kompleksu noteikumu projektu 2.1.3.3.pasākuma otrās kārtas īstenošanai. Gadījumā, ja šobrīd vēl nav zināmi visi nosacījumi, kas būtu iekļaujami par otrā posma īstenošanu, tos iespējams iekļaut ar attiecīgiem grozījumiem noteikumu projektā. Lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu informācijas izsekojamību, t.sk. secīgi izrietošu saistošo dokumentu precizēšanu (rādītāju informācijas apkopojuma precizēšana, informācijas aktualizēšana  Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā u.c.), lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju par plānoto pieeju otrās kārtas īstenošanai.  
Vienlaikus lūdzam izteikt noteikumu projekta nosaukumu atbilstoši Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām Nr.1.4. “Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas periodā”, kā arī precizēt saistošo informāciju noteikumu projektā un anotācijā.

Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumā izteiktos iebildumus un priekšlikumus, aicinām Iekšlietu ministriju izvērtēt nepieciešamību, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.606 “Ministru kabineta kārtības rullis” 69.punktā noteiktajam, organizēt starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi, lai nodrošinātu operatīvāku noteikumu projekta saskaņošanu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kas nosaka, ka atbalsts pasākumā tiek sniegts granta veidā, tādejādi nodrošinot skaidru un nepārprotamu informāciju par atbalsta sniegšanas veidu.Piedāvātā redakcija
2.1.3.3. pasākuma otrās kārtas ietvaros atbalsts tiek sniegts granta veidā.
12.
Noteikumu projekts
6.1. iznākuma rādītājs, kas jāsasniedz līdz 2024. gada 31. decembrim:  investīcijas jaunās vai jauninātās katastrofu monitoringa, gatavības, brīdinājuma un reaģēšanas sistēmās attiecībā uz dabas katastrofām sasniedz 2 250 000 euro.
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā vai MK noteikumos zemāk detalizētāk, piem., III.daļā, kāda punkta ietvaros vai atsevišķā punktā paskaidrot, ko nozīmē termins "jauninātās".
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
9. Projekta iesniedzēja un finansējuma saņēmēja funkcijas projekta īstenošanas ietvaros pilda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Priekšlikums
Aicinām izteikt noteikumu projekta 9.punktu šādā redakcijā: "Projekta iesniedzējs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kurš pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs."
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
11. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā plāno mērķu sasniegšanu atbilstoši šo noteikumu 6. punktā noteiktajām vērtībām.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 11.punktā norādīto, ka projekta iesniedzējs "nodrošina" nevis "plāno" 6.punktā norādīto rādītāju un rezultātu sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
12. Maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2024. gada 31. decembrim.
Priekšlikums
Aicinām precizēt noteikumu projekta 12.punktu, nosakot, ka finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
13. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām.
Priekšlikums
Aicinām apvienot 10. punktu ar 13. punktu, ņemot vērā, ka punkti saturiski pārklājas. Turklāt rekomendējam MK noteikumos nedefinēt iesniedzamos dokumentus, ja vien tie nav specifiski, nozares prasības definējoši.
Piedāvātā redakcija
13.punktu piedāvājam šādā redakcijā:  "Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma prasībām"
 
17.
Noteikumu projekts
14. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmu.
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 14.punktu ar vārdu "fondu" aiz vārda "politikas", ņemot vērā sistēmas nosaukumu, kas noregulēts Eiropas Savienības fondu 2021-2027.gada plānošanas perioda vadības likumā un tam pakārtotajos noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
16.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības nodrošināšanai nepieciešamo līdz 30 vieglo transportlīdzekļu iegāde, kura tiek īstenota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES)2019/1161 ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu 4. pantu;
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt nepieciešamību noteikumu projekta 16.1.apakšpunktā noteikt konkrētu iegādājamo transportlīdzekļu skaitu, ja tomēr izveidojas apstākļi (piemēram, iepirkuma rezultātā), ka par pieejamo finansējumu var iegādāties vairāk vieglo automašīnu.
Vienlaikus lūdzam skaidri precizēt, ka atbalstāma jaunu transportlīdzekļu iegāde, kā arī saturiski precizēt, kāda veida, tipa transporta līdzekļu iegāde ir attiecināma. 
Vēršam uzmanību, ka informācija nepieciešama, lai gūtu pārliecību par investīciju atbilstību mērķim, mērķa grupai, kā arī pārliecinātos par tehnisko atbilstību, turklāt ņemot vērā, ka plānota ierobežota atlase, investīciju saturs pietiekami skaidri ir zināms.

Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
16.2. publicitātes pasākumu īstenošana.
Priekšlikums
Ievērojot Eiropas Savienības fondus regulējošajos normatīvajos aktos lietoto jēdzienu "komunikācijas un vizuālās identitātes prasības", aicinām izvērtēt un pēc nepieciešamības precizēt noteikumu projekta 16.2. un 17.apakšpunktu. Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
17.2. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes un vizuālās identitātes pasākumu izmaksas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk - regula 2021/1060) 47. un 50. pantam un kārtībai, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
Priekšlikums
Aicinām  aizstāt noteikumu projekta 17.2.apakšpunktā  vārda "kārtībai" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
18. Projekta iesniedzējs nodrošina, ka projekta iesniegumā plānotās izmaksas netiek segtas no līdzekļiem, kas paredzēti citiem specifiskiem atbalsta mērķiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ietvaros.
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 18.punktu, nosakot ka projekta iesniedzējs nodrošina demarkāciju arī ar citiem finanšu avotiem, ne tikai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā 2021.–2027.gadam norādītajiem specifiskiem atbalsta mērķiem. Lūdzam atbilstošus precizējumu veikt arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
19. Pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, uzskatāms par attiecināmām izmaksām saskaņā ar regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta “c” apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem.
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, norādot, ka tiks nodrošināts dubultā finansējuma novēršanas risks attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa līdzekļu attiecināšanu/atgūšanu.

Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
IV. Projekta īstenošanas nosacījumi
Priekšlikums
Ņemot vērā noteikumu projekta 17.2.apakšpunktā noteikto, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, ka finansējuma saņēmējam ir pienākums ievērot publicitātes un vizuālās identitātes pasākumu nosacījumus atbilstoši regulas 2021/1060 47. un 50. pantam un normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
21. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi realizē saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt nepieciešamību papildināt noteikumu projektu ar nosacījumu par sociāli atbildīga publiskā iepirkumu un inovatīvu publiskā iepirkumu piemērošanu.

 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
23. Finansējuma saņēmējam ir pienākums pirms pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas pirmā posma izsludināšanas izstrādāt nosacījumus, kas paredz kārtību, kādā tiks nodrošināta interešu konflikta neesamība, identificēti apstākļi, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanai, noteikti veicamie pasākumi un izstrādāti darbības plāni interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts.
Priekšlikums
Aicinām pilnveidot nosacījumu paredzot prasību, ka jānodrošina ne tikai interešu konflikta neesamība, vadība, prevencija, kompetence, bet arī izpratne par ētiku, ir nodrošinātas procedūras disciplināratbildības piemērošanai,  ir izveidots ziņošanas mehānisms kompetentajām iestādēm par potenciālu administratīvu/kriminālatbildību, ir izveidota trauksmes celšanas sistēma.
 
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
24. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta īstenošanas pabeigšanas brīdī projekta ietvaros iegādātie vieglie transportlīdzekļi ir ieviesti produktīvajā darbībā atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot anotācijā, ko nozīmē "ieviesti produktīvajā darbībā".
Piedāvātā redakcija
-
27.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par biedrību, nodibinājumu, nevalstisko organizāciju iesaisti normatīvā akta izstrādes procesā. Vienlaikus vēršam uzmanību un aicinām ņemt vērā arī Ministru Prezidenta 2021.gada 7.septembra rezolūcijā Nr. 2021-1.1.1./50-50 noteikto: “Izstrādājot specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas nosacījumus Eiropas Savienības fondu 2021.—2027.gada plānošanas perioda atbalsta saņemšanai institūcijas atbildībā esošajās jomās, lūdzu jēgpilni iesaistīt attiecīgajā jomā strādājošās biedrības un nodibinājumus. Pēc specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas nosacījumu apstiprināšanas Ministru kabinetā, lūdzu sagatavot un sniegt informāciju par sabiedrības pārstāvju iesaisti normatīvā regulējuma izstrādē Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariātam (uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv).” .
 
Piedāvātā redakcija
-
28.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. sadaļas apakšsadaļā "Risinājuma apraksts" norādīto informāciju par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju metodiku, ņemot vērā, ka minētā metodika Uzraudzības komitejā netiek apstiprināta.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.3. sadaļā pie “Risinājuma apraksts” (4. lpp) nekorekti norādīto valsts budžeta līdzfinansējuma daļu.
 
Piedāvātā redakcija
-
30.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijā nodrošināt skaidrojumus par MK noteikumos paredzēto, nepārrakstot un nedublējot MK noteikumu saturu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām anotācijas 3. sadaļas 6. punktā norādīt arī projekta īstenošanai pieejamo kopējo finansējuma apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūgums anotācijas 3. sadaļas 5.1. apakšpunktā 2024., 2025. un 2026. gada ailēs “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” norādīt to pašu finansējumu, kas norādīts attiecīgajās ailēs 5. punktā.
Piedāvātā redakcija
-