Anotācija (ex-ante)

21-TA-574: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Projekts izstrādāts saskaņā ar Tieslietu ministrijas (Tiesu administrācijas) iniciatīvu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir piedāvāt sabiedrībai jaunus elektroniskus pakalpojumus, kurus izstrādājusi un to pieejamību nodrošinās Tiesu administrācija, tādēļ nepieciešams papildināt Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk –cenrādis) pielikumu, uzskaitot šos pakalpojumus un nosakot maksu par tiem. Papildus projektā veikti redakcionāli labojumi, lai cenrādī iekļautie pakalpojumi būtu precīzāk formulēti atbilstoši to būtībai, kā arī saskaņota punktu numerācija sakarā ar veiktajiem grozījumiem. 
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Cenrādī nav iekļauti vairāki Tiesu administrācijas izstrādāti pakalpojumi.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 580.2 panta trešo daļu, 583.2 pantu, 605.1 panta otro daļu un 618.6 panta pirmo daļu zvērinātiem tiesu izpildītājiem no 2015. gada 1. jūlija ir  pienākums kustamas mantas, apbūves tiesību, kuģa un Kuģu reģistrā reģistrētas peldošas konstrukcijas un nekustamā īpašuma izsoles rīkot Tiesu administrācijas pārziņā esošajā elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ (turpmāk – vietne), bet maksātnespējas procesa administratoriem šāds pienākums ir no 2016. gada 1. janvāra (Civilprocesa likuma pārejas noteikumu 106. punkts). Vienlaikus Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 318. "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" 1.1 punkts paredz, ka vietnē izsoles drīkst rīkot arī publiskas personas mantas pārdošanai, tai skaitā tādas mantas, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā, kā arī privāto tiesību juridisko personu mantas izsoles.
Ņemot vērā minēto, Tiesu administrācija līdz šim jau nodrošina iespēju izsoļu rīkotājiem rīkot, bet vietnes lietotājam piedalīties nekustamā īpašuma, kustamas mantas, apbūves tiesību, kuģa un Kuģu reģistrā reģistrētas peldošas konstrukcijas pārdošanas izsolēs. Uz šo brīdi Tiesu administrācija vietnē ir izstrādājusi papildu funkcionalitāti nekustamā īpašuma nomas un īres tiesību izsoles rīkošanai. Vietnes papildu funkcionalitātes izstrāde ir veikta esošā budžeta ietvaros. Vienlaikus jāmin, ka ar nekustamā īpašuma nomas un īres tiesību izsoļu ieviešanu palielināsies vietnes noslodze, tādējādi paaugstinot vietnes un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kā arī palielinot Tiesu administrācijas darbinieku slodzi, sniedzot vietnes lietotāju atbalstu un nodrošinot vietnes administrēšanas funkciju.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā, ka šīs izmaksas jāsedz no cenrādī norādītajiem elektronisko izsoļu pakalpojumu ieņēmumiem, nepieciešams papildināt cenrādi ar maksas pakalpojumiem par nomas un īres tiesību izsoļu organizēšanu un izsoles dalībnieka dalību konkrētā nomas vai īres tiesību izsolē: konkrēti, ar 16.4. apakšpunktu "Katras izsoles organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsoli", 17. punktu "Nekustamā īpašuma nomas un īres tiesību un nekustamā īpašuma izsoļu organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam" un 18.4. apakšpunktu "Elektronisko izsoļu vietnes lietotāja pieteikšanās dalībai konkrētā izsolē par dalību nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsolē". Minētie pakalpojumi tiks sniegti elektroniski.
Šis pakalpojums ir vērsts uz tiem izsoļu rīkotājiem, kuriem normatīvie akti ļauj organizēt īres vai nomas tiesību izsoles elektroniski. Normatīvos aktus izvērtē un lēmumu par īres vai nomas tiesību izsoles rīkošanu vietnē pieņem izsoles rīkotājs.
Izsoļu rīkotājiem būs piedāvāta iespēja cenrādī izvēlēties pakalpojuma maksas režīmu – maksāt par katru rīkoto izsoli vai maksāt cenrādī noteikto mēneša maksu. Pakalpojums par cenrādī noteikto mēneša maksu dod iespēju izsoles rīkotājam neierobežotā daudzumā viena mēneša laikā rīkot ne tikai nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsoles, bet arī nekustamā īpašuma pārdošanas izsoles. Minēto izsoļu apvienošana vienā pakalpojumā dod iespēju optimizēt gan pakalpojuma sniedzēja, gan saņēmēja administrēšanas izdevumus gadījumos, kad izsoļu rīkotājs regulāri un daudz rīko izsoles. Šis pakalpojums neietver apbūves tiesību, lietu kopības, kuras sastāvā ir nekustamais īpašums, kuģa un Kuģu reģistrā reģistrētas peldošas konstrukcijas pārdošanas izsoles.
Ja zvērināts tiesu izpildītājs izvēlēsies maksāt mēneša maksu, šajā gadījumā tiks saglabāts cenrāža 3. punktā noteiktais maksas atvieglojums 50 procentu apmērā, ja izsoli rīko izpildu lietā, kurā piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas. Maksas atvieglojuma apmērs tiks aprēķināts šādi: vispirms tiks noteikta vienas izsoles cena konkrētā zvērinātā tiesu izpildītāja rīkotajām izsolēm konkrētā mēnesī (mēneša maksu izdalot ar izsoļu skaitu attiecīgajā mēnesī). Vienas izsoles cena tiks reizināta ar izsoļu skaitu attiecīgajā mēnesī, kas rīkotas izpildu lietās, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas, tādējādi iegūstot maksu par izsolēm, kurām piemērojams 50 procentu atvieglojums. Piemēram:
2500 euro (mēneša maksa) : 1000 (izsoļu skaits mēnesī) = 2,50 euro (vienas izsoles cena);
100 (izsoļu skaits, kurās piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas) x 2,50 euro (vienas izsoles cena) = 250 euro (maksa par izsolēm, kurām piemērojams atvieglojums);
250 euro (maksa par izsolēm, kurām piemērojams atvieglojums) x 50 % = 125 euro (piemērojamais atvieglojums);
2500 euro (mēneša maksa) – 125 euro (piemērotais atvieglojums) = 2375 euro (mēneša maksa, kurā iekļauts 50 % atvieglojums).
Pakalpojums ar maksu par katru rīkoto nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsoli vērsts uz tiem izsoļu rīkotājiem, kuri izsola nelielu skaitu nekustamo īpašumu, un tie reti tiek iznomāti vai izīrēti, bet mēneša maksa – uz izsoļu rīkotājiem, kas īsā laika periodā un regulāri iznomā, izīrē, kā arī pārdod lielu skaitu nekustamo īpašumu.
Ievērojot minēto, cenrāža pielikums papildināts ar 16.4., 18.4. apakšpunktu un 17. punktu.
Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotajai daļai publiskas personas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā.
Tiesu administrācijas funkcijas un ar šo funkciju izpildi veicamie uzdevumi noteikti ar Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumiem Nr. 585 "Tiesu administrācijas nolikums" (turpmāk – nolikums). Saskaņā ar nolikuma 4.15. apakšpunktu, Tiesu administrācija nodrošina izsoles publiskas personas mantas (tai skaitā tādas mantas, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā) pārdošanai, nomai vai īrei, kā arī izsoles privāto tiesību juridisko personu mantas pārdošanai, nomai vai īrei atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko izsoļu vietnē veicamās darbības.
Līdz ar to pakalpojumiem "Katras izsoles organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsoli", "Nekustamā īpašuma nomas un īres tiesību un nekustamā īpašuma izsoļu organizēšana elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam" un "Elektronisko izsoļu vietnes lietotāja pieteikšanās dalībai konkrētā izsolē par dalību nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsolē" PVN netiek piemērots.
Problēmas apraksts
Tiesu administrācija ir izstrādājusi papildu funkcionalitāti jau šobrīd sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem informācijas saņemšanai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk – VVDZ), nodrošinot iespēju turpmāk informāciju saņemt apliecinātu ar e-zīmogu. E-zīmogs apliecina dokumenta satura nemainīgumu un tā izcelsmi, kā arī uzrāda precīzu e-zīmoga pievienošanas laiku. Ar e-zīmogu tiek apliecināts, ka e-zīmoga uzlikšanas brīdī VVDZ bija dokumentā iekļautā informācija.
Šobrīd praksē bieži ir gadījumi, kad personas vēršas Tiesu administrācijā, lai saņemtu apliecinātu zemesgrāmatu nodalījuma norakstu, kā arī gadījumi, kad persona vēlas saņemt informāciju par sev piederošu nekustamo īpašumu. Šajos gadījumos Tiesu administrācijas darbinieki veic informācijas manuālu elektronisku atlasi un sagatavošanu izsniegšanai, Tiesu administrācijas paraksttiesīgā persona sagatavoto dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai apliecina norakstu, pēc kā dokuments tiek nosūtīts adresātam uz e-pastu vai pasta adresi, vai izsniegts klātienē.
Risinājuma apraksts
Lai sabiedrībai padarītu ātrāku un vienkāršāku VVDZ informācijas pieejamību, kā arī atslogotu Tiesu administrācijas darbiniekus no liela apjoma manuāla darba veikšanas, VVDZ ir izstrādāta papildu funkcionalitāte, kas VVDZ datu izplatīšanas sistēmas lietotājam dos iespēju uzreiz pēc apmaksas veikšanas VVDZ datu izplatīšanas sistēmā saņemt ar e-zīmogu apliecinātu nodalījuma norakstu vai informāciju par sev piederošu īpašumu. E-zīmogs ir paredzēts tam, lai ar to apliecinātu, cita starpā, izziņas, izrakstus no informācijas sistēmām. Būtiski, ka ar e-zīmogu tiek apliecināts, ka e-zīmoga uzlikšanas brīdī VVDZ bija dokumentā iekļautā informācija, ko nav iespējams garantēt apliecinot nodalījuma norakstu vai parakstot dokumentu ar informāciju no VVDZ par personai piederošu īpašumu manuāli. Ja minēto informāciju pieprasīs pilnvarotā persona par savu pārstāvamo, dokuments tiks apliecināts ar e-zīmogu un nosūtīts adresātam uz e-pastu pēc attiecīgās personas pilnvarojuma pārbaudes.
Šobrīd spēkā esošā cenrāža pielikuma punkts "Informācijas atlase un datorizdrukas izsniegšana par zemesgrāmatu nodalījumu" praksē netiek piemērots, jo tas pēc būtības dublē 5.punktu “Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta”, līdz ar to cenrāža pielikuma punkts "Informācijas atlase un datorizdrukas izsniegšana par zemesgrāmatu nodalījumu" tiek izslēgts. Maksa par nodalījuma noraksta saņemšanu saskaņā 5.punktu “Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta” šobrīd ir 5 eiro, bet tā kā turpmāk persona nodalījuma norakstu saņems apliecinātu ar e-zīmogu, tad cenrāža pielikuma 5. punktā noteiktā maksa ir palielināma no 5 euro uz 5,20 euro, jo e-zīmoga funkcionalitātes ieviešanā ir ieguldīti finanšu līdzekļi un Tiesu administrācijai ir jāmaksā VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par e-zīmoga izmantošanu atkarībā no izmantoto e-zīmogu skaita.
Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 134.pantā noteikto, nekustamā īpašuma īpašnieks var ieskatīties datorizēti uzturētajā nostiprinājuma žurnālā, nekustamo īpašumu lietās un personu rādītājā. Ievērojot minēto, ir izveidots e-pakalpojums - informācijas atlase par nekustamu īpašumu -, kas dod iespēju fiziskai personai  saņemt informāciju par sev piederošiem īpašumiem, kas apliecināta ar e-zīmogu. Šī pakalpojuma izmaksas aprēķinātas 5.20 eiro apmērā. Tā kā abi iepriekš minētie pakalpojumi - zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta un informācijas par nekustamu īpašumu elektroniska atlase – tiek nodrošināta VVDZ datu izplatīšanas sistēmā, dokumenti ir apliecināti ar e-zīmogu un abu pakalpojumu izmaksas ir vienādas, tad abi šie pakalpojumi cenrāža pielikumā tiek iekļauti 5.punktā ar nosaukumu "Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta, un informācijas par nekustamu īpašumu elektroniska atlase".
Saskaņā ar nolikuma 4.3. apakšpunktu Tiesu administrācija nodrošina Tiesu administrācijas pārziņā vai turējumā esošo valsts informācijas sistēmu pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Zemesgrāmatu likuma 115. panta otrajā daļā noteikts, ka VVDZ turētāja ir Tiesu administrācija un atbilstoši šā likuma 116. pantam VVDZ turētāja uzdevums ir tehniski nodrošināt datorizētās zemesgrāmatas funkcionēšanu valstī, sniegt šajā likumā noteikto informāciju, veikt datu tehniskās kvalitātes pārbaudi un nodrošināt sadarbību ar citām valsts informācijas sistēmām. Ievērojot minēto, pakalpojumam "Zemesgrāmatu pilna nodalījuma elektroniska atlase, ja abonēšanas maksa netiek maksāta, un informācijas par nekustamu īpašumu elektroniska atlase" PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotajā daļā noteiktajam netiek piemērots.
Ar e-zīmoga ieviešanu Tiesu administrācija pārtrauks nodalījumu norakstu apliecināšanu un dokumentu par personai piederošu nekustamo īpašumu parakstīšanu manuāli.
Tikai izņēmuma gadījumos, kad persona kādu objektīvu un no VVDZ datu izplatīšanas sistēmas darbības neatkarīgu apstākļu dēļ nespēs izmantot cenrāža pielikuma 5.punktā minēto maksas pakalpojumu, tiks dota iespēja saņemt informāciju arī papīra formātā. Šādā izņēmuma gadījumā maksa par pakalpojumu tiks aprēķināta saskaņā ar cenrāža pielikuma 9.punktu – pēc tarifa 27,50 eiro stundā. Saskaņā ar šo tarifu maksa par viena nodalījuma noraksta vai informācijas par vienai personai piederošu nekustamo īpašumu sagatavošanu papīra formātā uz šo brīdi izmaksātu 7 eiro.
Vienlaikus jāatzīmē, ka pieprasījumu skaits par nodalījuma noraksta un informācijas par personai piederošu nekustamo īpašumu izsniegšanu papīra formātā pēdējā laikā ir būtiski samazinājies. Piemēram, 2022. gada pirmajā pusgadā ir izsniegti tikai 11 nodalījuma noraksti papīra formātā. Arī pieprasījumu skaits par informācijas par personai piederošu nekustamo īpašumu izsniegšanu papīra formātā ir būtiski samazinājies un ir neliels, piemēram, 2022. gada pirmajā pusgadā mēnesī vidēji tie bija 2-3 pieprasījumi, galvenokārt no ārvalstīs dzīvojošām personām.
Līdz ar to personām izmaksas par informācijas par personai piederošu nekustamo īpašumu vai nodalījuma noraksta saņemšanu saistībā ar grozījumiem cenrādī faktiski nepieaugs.
Problēmas apraksts
Šobrīd cenrāža pielikuma 10.1. un 10.2. apakšpunktā paredzēti pakalpojumi – datu atlase par vienas daudzdzīvokļu ēkas īpašniekiem un datu atlase par daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem, taču šo pakalpojumu izmanto arī garāžu apakšnodalījumu atlasē.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā minēto, 10.1. un 10.2. apakšpunktā paredzētos pakalpojumus nepieciešams precizēt atbilstoši faktiskajai situācijai – "Datu atlase par viena zemesgrāmatu nodalījuma apakšnodalījumā ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem" un "Datu atlase par zemesgrāmatu nodalījumu apakšnodalījumos ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem".
Saskaņā ar nolikuma 4.3. apakšpunktu Tiesu administrācija nodrošina Tiesu administrācijas pārziņā vai turējumā esošo valsts informācijas sistēmu pakalpojumu pieejamību sabiedrībai. Zemesgrāmatu likuma 115. panta otrajā daļā noteikts, ka VVDZ turētāja ir Tiesu administrācija un atbilstoši šā likuma 116. pantam VVDZ turētāja uzdevums ir tehniski nodrošināt datorizētās zemesgrāmatas funkcionēšanu valstī, sniegt šajā likumā noteikto informāciju, veikt datu tehniskās kvalitātes pārbaudi un nodrošināt sadarbību ar citām valsts informācijas sistēmām. Ievērojot minēto, pakalpojumiem "Datu atlase par viena zemesgrāmatu nodalījuma apakšnodalījumā ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem" un "Datu atlase par zemesgrāmatu nodalījumu apakšnodalījumos ierakstītiem nekustamā īpašuma īpašniekiem" PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotajā daļā noteiktajam netiek piemērots.
Problēmas apraksts
Lai veicinātu informācijas pieejamību sabiedrībai, izmantojot e-pakalpojumus, cenrādi nepieciešams papildināt vēl ar vienu jaunu Tiesu administrācijas pakalpojumu: "Datu atlase par viena zemesgrāmatu nodalījuma aktuālajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem". 
Risinājuma apraksts
Šis pakalpojums nodrošinās informācijas saņemšanu strukturētā veidā par visiem viena nodalījuma aktuālajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem. Ņemot vērā minēto, cenrāža pielikums papildināts ar 10.3. apakšpunktu.
Atbilstoši iepriekš minētajam, pakalpojumam "Datu atlase par viena zemesgrāmatu nodalījuma aktuālajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem" PVN atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astotajā daļā noteiktajam netiek piemērots.
Problēmas apraksts
Šobrīd cenrāža pielikuma 9. punktā ir noteikta maksa par datorizēto zemesgrāmatu un tiesu informatīvās sistēmas statistikas datu un informācijas sagatavošanu, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji. Tiesu administrācijas pārziņā ir arī Izpildu lietu reģistrs, taču cenrādis neparedz samaksu par statistikas datu un informācijas sagatavošanu (ar īpašām datu sagatavošanas metodēm un atlases kritērijiem) no Izpildu lietu reģistra (tai skaitā no vietnes, kas ir Izpildu lietu reģistra modulis). Tajā pašā laikā, īpaši kopš elektronisko izsoļu vietnē notiek privāto tiesību juridiskās personas mantas izsoles, kā arī publiskas personas valdījumā vai turējumā esošas mantas izsoles, piemēram, izsoļu rīkotājiem ir nepieciešamība pēc individuālas, viņu vajadzībām atbilstošas statistikas datu atlases. Nepieciešamība pēc statistikas datu vai informācijas (kuras nepieciešamību persona var pamatot un kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem var izsniegt) individuālas atlases var būt arī jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai.
Risinājuma apraksts
Ņemot vērā minēto, nepieciešams papildināt cenrāža pielikuma 9. punktu, nosakot maksu arī par statistikas datu, kā arī informācijas sagatavošanu no Izpildu lietu reģistra, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji: "Datorizēto zemesgrāmatu, Izpildu lietu reģistra un tiesu informatīvās sistēmas statistikas datu un informācijas sagatavošana, ja datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
Ietekmes apraksts
Ietekmē personas, kuras Tiesu administrācijai lūdz sniegt maksas pakalpojumu.
Juridiskās personas
Ietekmes apraksts
Ietekmē personas, kuras Tiesu administrācijai lūdz sniegt maksas pakalpojumu; personas, kuras rīko privāttiesiskas izsoles.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.2.1. uz makroekonomisko vidi:

2.2.2. uz nozaru konkurētspēju:

2.2.3. uz uzņēmējdarbības vidi:

Ietekmes apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta protokola Nr. 45 54§ 12. punktu Ministru kabinets uzdeva Tieslietu ministrijai saistībā ar vietnes izveidi sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Civilprocesa likumā un Maksātnespējas likumā, lai vietnē izsoles varētu rīkot zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori. Saskaņā ar minētā protokola 13. punktu Tieslietu ministrijai bija jāizvērtē arī nepieciešamība veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atbilstošu tiesisko regulējumu attiecībā uz citiem subjektiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto veic mantas pārdošanu. 
Ministru kabinets arī noteica, ka vietnes uzturēšanas (t.sk. 2 jaunu amata vietu finansēšana) un papildinājumu izstrādes izmaksas Tiesu administrācijai jāsedz no pašu ieņēmumiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 21. marta sēdes protokola Nr. 14 24. § 6. punktā noteikto arī izmaksas, kas saistītas ar datu apmaiņas starp zvērinātiem tiesu izpildītājiem un kredītiestādēm, kā arī citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem funkcionalitātes izstrādi Izpildu lietu reģistrā Tiesu administrācijai jānodrošina no pašu ieņēmumiem, kas saņemti par Izpildu lietu reģistra un vietnes lietošanu. 
Lai nodrošinātu Izpildu lietu reģistra un izsoļu vietnes darbību un pilnveidi, ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis", cita starpā, tika grozītas cenrāža normas attiecībā uz izsoļu organizēšanu vietnē, šo pakalpojumu vairs nesaistot vienīgi ar zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru rīkotām izsolēm. 
Attiecīgi arī Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" tika papildināti ar normu, ka vietnē izsoles drīkst rīkot arī publiskas personas mantas pārdošanai, tai skaitā tādas mantas, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā, kā arī privāto tiesību juridisko personu mantas izsoles. 
Ņemot vērā minēto, izsoles vietnē tiek rīkotas no 2015. gada, pakāpeniski paplašinot izsoļu rīkotāju loku un papildinot vietni ar jauniem izsoļu veidiem. Projekts paredz līdzšinējo izsoļu klāstu papildināt ar iespēju rīkot arī nekustamā īpašuma nomas vai īres tiesību izsoles. Izsoļu pakalpojuma sniegšana dod iespēju Tiesu administrācijai uzturēt un pilnveidot vietni, lai nodrošinātu, ka zvērināti tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori var rīkot izsoles vietnē, kā to nosaka normatīvais regulējums. 
Tieslietu ministrija savā 2014.gadā ziņojumā "Par elektronisko izsoļu ieviešanas iespējām spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā" bija identificējusi vairākas problēmas klātienes izsoļu rīkošanā. Šādās izsolēs bija iespējama mākslīga izsolāmā objekta vērtības samazināšana, proti, negodprātīgiem izsoles dalībniekiem vienojoties varēja tīšām nesolīt pirmajā izsolē ar augšupejošu soli, lai notiktu otrā izsole ar lejupejošu soli, un izsolāmais objekts tiktu pārdots par iespējami zemāku cenu. Tālāk jau par neadekvāti zemu cenu nopirktais nekustamais īpašums tika pārdots par tirgus cenu, kas ļāva negodprātīgajiem izsoles dalībniekiem netaisnīgi iedzīvoties. 
Tāpat negodprātīgie izsoles dalībnieki varēja likt šķēršļus personām, kas vēlas iegādāties izsolāmo objektu, pārsolot tos bez nolūka iegādāties, tādējādi mākslīgi paaugstinot cenu. Par šķēršļu nelikšanu negodprātīgie izsoles dalībnieki pieprasīja naudu no izsoles dalībniekiem, kas īpašumu vēlējās iegādāties. 
Rīkojot elektroniskās izsoles vietnē, izsoles dalībnieki nezina pārējos izsoles dalībniekus, līdz ar to  personām nav iespēja savstarpēji sazināties, kā arī ietekmēt citus izsoles dalībniekus, tādējādi ir iespējams nodrošināt godīgu izsoles procesu, kas dod iespēju parādnieka īpašumu vai mantu pārdot par iespējami augstāku cenu, tādējādi kreditori vai zaudējumu piedzinēji var atgūt iespējami vairāk līdzekļu, minimizējot savus potenciālos zaudējumus. Turklāt arī vietnes ievērojamais apmeklējumu skaits, piemēram, 2021. gadā vietne ir apmeklēta 10191639 reizes, veicina to, ka izsolēs piedalās lielāks dalībnieku skaits, līdz ar to ir iespējams īpašumu pārdot par augstāku cenu. 
Kā norādīts Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"" anotācijā, lai gan vietne veidota zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratora izsoļu rīkošanai, lai risinātu informatīvajā ziņojumā konstatētās problēmas saistībā ar klātienē organizētām izsolēm, elektronisko izsoļu vietne kā elektronisks rīks var tikt izmantota arī gadījumos, kad izsoles rīkotājs nav zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas administrators. 
Vietnē ir iespēja izsolīt arī publiskas personas mantu. Attiecībā uz šādām izsolēm ir būtiski, ka iestādes savus īpašumus vai mantas var izsolīt platformā, kuras darbību nodrošina valsts iestāde, godīgā un caurspīdīgā izsoles procesā, tādējādi lietderīgi un ekonomiski izmantojot savus resursus. Tāpat jebkurai juridiskai personai tiek dota iespēja vietnē pārdot un līdz ar Projekta stāšanos spēkā arī iznomāt/izīrēt savu īpašumu, izvēloties to kā alternatīvu kanālu līdzšinējām darbībām, ja tā to vēlas. Vienlaikus uzņēmēji var piedalīties izsolēs kā pircēji un nomnieki, no ievērojamā izsoļu klāsta atrodot un nosolot vispiemērotāko un ekonomiski izdevīgāko īpašumu vai mantu savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai un veicināšanai. 

2.2.4. uz mazajiem un vidējiem uzņēmējiem:

Ietekmes apraksts
Skatīt 2.2.3. punktā iekļauto informāciju.

2.2.5. uz konkurenci:

Ietekmes apraksts
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta protokola Nr. 45 54§ 9. un 10. punktu Ministru kabinets uzdeva Tieslietu ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 871 „Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis”, kā jaunu pakalpojumu paredzot Izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa lietošanu, kā arī nodrošināt elektronisko izsoļu moduļa uzturēšanas izmaksas (t.sk. 2 jaunu amata vietu finansēšanu) un papildinājumu izstrādes izmaksas 2015. gadā un turpmāk no pašu ieņēmumiem, kas saņemti par elektronisko izsoļu moduļa lietošanu. 
Ievērojot minēto, Tiesu administrācija darbojas izsoļu organizēšanas nodrošināšanā atbilstoši Ministru kabineta nolemtajam, vietnes darbības un tās pilnveidošanas nodrošināšanai neizmanto no valsts budžeta piešķirtos līdzekļus, bet izmaksas sedz no pašu ieņēmumiem par vietnes izmantošanu, līdz ar to Tiesu administrācija atrodas līdzvērtīgā situācijā attiecībā pret citām personām, kas vēlas nodrošināt izsoļu organizēšanu, un nerada negatīvu ietekmi uz konkurenci. Vienlaikus norādāms, ka netiek radīta ekskluzīva Tiesu administrācijas tiesība nodrošināšanāt elektronisko izsoļu rīkošanu un tā ir personu brīva izvēle izsoli rīkot vietnē.

2.2.6. uz nodarbinātību:

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
62 150
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
62 150
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
62 150
2.1. valsts pamatbudžets
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
2 669 806
62 150
62 150
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Atbilstoši Finanšu ministrijas 2022. gada 23. decembra rīkojumam Nr. 866 "Par valsts pagaidu budžetu 2023. gadam" Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoti 2 673 240 euro, tajā skaitā, 2 669 806 euro no cenrādī noteiktajiem pakalpojumiem un 3434 euro no ieņēmumiem, kas iekasējami atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 834 "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība".
Saistībā ar e-zīmoga funkcionalitātes uzturēšanu, maksu VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" par e-zīmoga izmantošanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu, palielinās vietnes un VVDZ datu izplatīšanas sistēmas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kā arī palielinās Tiesu administrācijas darbinieku slodze, sniedzot pakalpojumu, lietotāju atbalstu un nodrošinot vietnes un VVDZ datu izplatīšanas sistēmas administrēšanas funkciju. Lai segtu ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, ir aprēķināta maksa par pakalpojumu.
Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins veikts atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" prasībām. Tika izvērtēti katra maksas pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie tiešie izdevumi un ņemtas vērā uz katra pakalpojuma sniegšanu attiecināmās netiešās izmaksas. Maksas pakalpojumu izcenojumi tika rēķināti atbilstoši esošajai situācijai.
Veikta maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana un attiecīgi veikts  maksas pakalpojumu cenas aprēķins, kas pievienots projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikumā "Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins".
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Saistībā ar to, ka vienam maksas pakalpojuma veidam izcenojums un vienību skaits ir palielināts, viens maksas pakalpojuma veids tiek izslēgts no cenrāža un vienam maksas pakalpojuma veidam tiek noteikts lielāks vienību skaits, kā arī tiek noteikti jauni pakalpojumi saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķiniem, 2023. gadā un turpmākajos gados plānots ieņēmumu un ar tiem saistīto izdevumu palielinājums par 62 150 euro. Detalizēts ieņēmumu aprēķins pievienots sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2. pielikumā.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Detalizēts izdevumu aprēķins pievienots sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 3. pielikumā.
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Projekta izpildi Tiesu administrācija nodrošinās ar esošajām amata vietām.
Cita informācija
Pēc projekta stāšanās spēkā Tieslietu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumu par apropriācijas palielināšanu Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 2023. gadā un turpmākajos gados par 62 150 euro no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumu palielināšanai maksas pakalpojumu nodrošināšanai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
-
Nevalstiskās organizācijas
-
Cits
-

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

Sabiedrības līdzdalība projektam netika organizēta. Vietnes funkcionalitāte ar iespēju rīkot un piedalīties īres vai nomas tiesību izsolēs, kā arī VVDZ e-pakalpojumi ar e-zīmogu un datu atlase ir izstrādāta, turklāt maksa par pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto metodiku. Ņemot vērā minēto, sabiedrības viedokļa rezultātā pakalpojumus un to cenas nav iespējams mainīt. Izvērtējot Tiesu administrācijas sniegto izsoļu maksas pakalpojumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un konkurenci (skat. anotācijas 2.sadaļu), secināts, ka izsoļu organizēšanas pakalpojums vietnē nerada negatīvu ietekmi uz konkurenci, Tiesu administrācijai nav ekskluzīvu tiesību elektronisko izsoļu rīkošanā, elektronisko izsoļu pakalpojums sniedz iespēju personām īpašumu vai mantu pārdot vai iegādāties godīgā izsoles procesā, kas dod pozitīvu pienesumu uzņēmējdarbības nodrošināšanai un veicināšanai. Turklāt projekts neparedz izsoļu organizēšanu kā jaunu pakalpojumu, bet papildina līdzšinējo izsoļu klāstu ar vienu jaunu izsoļu paveidu - nomas un īres tiesību izsoles. Ņemot vērā minēto, sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē nav lietderīga.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Tiesu administrācija

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Palielināsies Tiesu administrācijas darbinieku slodze, sniedzot izsoļu vietnes lietotāju atbalstu un nodrošinot vietnes administrēšanas funkciju īres vai nomas tiesību izsolēm. Vienlaikus samazināsies Tiesu administrācijas darbinieku slodze, jo netiks veikta manuāla informācijas par personai piederošu nekustamu īpašumu atlase, šīs informācijas, kā arī zemesgrāmatas nodalījumu norakstu manuāla parakstīšana vai apliecināšana un izsniegšana.
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Atsevišķu VVDZ datu manuāla atlase, sagatavošana izsniegšanai un izsniegšana tiks aizstāta ar elektronisku informācijas atlasi un izsniegšanu, un dokumenta apliecināšanu ar e-zīmogu.
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Atsevišķu VVDZ datu manuāla atlase, sagatavošana izsniegšanai un izsniegšana tiks aizstāta ar elektronisku informācijas atlasi un izsniegšanu, un dokumenta apliecināšanu ar e-zīmogu.
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

Ņemot vērā, ka īres vai nomas tiesību izsoļu ieviešana palielinās Tiesu administrācijas darbinieku slodzi, bet vienlaikus samazināsies Tiesu administrācijas darbinieku slodze sakarā ar elektroniskas VVDZ informācijas atlases, izsniegšanas un dokumentu apliecināšanas ar e-zīmogu ieviešanu, administratīvo izmaksu monetārais novērtējums netiek veikts.
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Izsoļu rīkotājiem un dalībniekiem būs iespēja attiecīgi rīkot un piedalīties  īres vai nomas tiesību izsolēs elektroniski. Personām būs iespēja saņemt izziņu par sev piederošo nekustamo īpašumu un zemesgrāmatu nodalījumu, apliecinātu ar e-zīmogu, un informāciju par viena zemesgrāmatu nodalījuma aktuālajiem nekustamā īpašuma īpašniekiem tiešsaistē.

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
Projektā norādītie VVDZ pakalpojumi tiek nodrošināti elektroniski tiešsaistē tīmekļa vietnē zemesgramata@lv. Īres vai nomas tiesību izsoļu rīkošana un piedalīšanās tajās tiek nodrošināta elektroniski tīmekļa vietnē izsoles@ta.gov.lv.

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķins
2. pielikums
Nosaukums
Detalizēts ieņēmumu aprēķins
3. pielikums
Nosaukums
Detalizēts izdevumu aprēķins