Anotācija (ex-ante)

23-TA-574: Noteikumu projekts (Jauns)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
1. Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devītā daļa;
2. Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumi Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 333);
3. Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdē dotais uzdevums (prot. Nr.57 52.§ "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā" 61. punkts).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" izstrādāts ar mērķi noteikt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) sniedzamo maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus.
Spēkā stāšanās termiņš
01.09.2023.
Pamatojums
Lai nodrošinātu tiesiskās noteiktības principa ievērošanu, savlaicīgu informētību par jauno maksas pakalpojumu apmēriem, Pārvaldes spēju savlaicīgi sagatavoties jauno maksas pakalpojumu administrēšanai, un saskaņotību ar valsts budžetu kārtējam gadam, projektam noteikts spēkā stāšanās laiks – 2023. gada 1. septembris.

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 27. maija noteikumu Nr. 321 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums” 5.4. apakšpunktu Pārvaldei ir tiesības sniegt maksas pakalpojumus. Šobrīd Pārvalde sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumu Nr. 562 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” pielikumu (turpmāk – Noteikumi Nr.562).
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 333 18.1. un 18.2. apakšpunktu grozījumus noteikumos par maksas pakalpojumu cenrādi izdara, ja ir mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu un ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus. Veicot maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu, būtisks nosacījums, kas jāievēro, ir arī Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta 12.1 daļā noteiktais, ka, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu, ievēro nosacījumu, ka samaksa par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas. 
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kopš 2017.gada Pārvaldes maksas pakalpojumu veidi nav pārskatīti un daļa Pārvaldes maksas pakalpojumu ir zaudējusi savu aktualitāti (pakalpojums nav pieprasīts no 2017.gada), bet citu pakalpojumu pieprasījums ir kļuvis aktuāls (piemēram, informācijas vai dokumenta piegāde, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana papildus informācijai no Fizisko personu reģistra, neapliecināta dokumenta atvasinājuma izsniegšana personai), kā arī ar pakalpojumu saņemšanu saistītās izmaksas ir palielinājušās, kā rezultātā Pārvaldē ir pārskatījusi Noteikumus Nr.562 un izstrādāja jaunu Pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi. Tāpat, būtiska ietekme uz Pārvaldes pakalpojumiem ir nepārtrauktās izmaiņas tehniskajos risinājumos un ar tiem saistītie resursu ieguldījumi gan no izstrādes, gan no uzturēšanas viedokļa.
Pārvalde ir 12 valsts informācijas sistēmu pārzinis un  sniedz informācijas sistēmu uzturēšanas pakalpojumus, kas ietver tehniskā un programmnodrošinājuma uzturēšanu, monitoringu, tehnisko uzlabojumu izstrādi un ieviešanu, lai sniegtu pakalpojumu atbilstoši ziņu saņemšanas veidam un tehniskajam risinājumam.
Risinājuma apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta pielikumā (turpmāk – projekts) ir paredzētas izmaiņas Noteikumos Nr.562 noteiktajā Pārvaldes maksas pakalpojumu veidu definējumā, precizējot to nosaukumus, svītrojot neaktuālus pakalpojumus un papildinot sarakstu ar jauniem pakalpojumu veidiem, kā arī ir veiktas izmaiņas izcenojumos, ņemot vērā tiešo un netiešo izmaksu pieaugumu. Projektā ietverto pakalpojumu detalizēts izcenojumu aprēķins pievienots Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2.pielikumā – Detalizēts maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķins.

Pārskatot Noteikumu Nr.562 maksas pakalpojumu veidus, konstatēts, ka aktualitāti pilnībā ir zaudējuši un nav pieprasīti, vai ir apvienojami ar citu Pārvaldes maksas pakalpojuma veidu Noteikumu Nr.562 1.3., 1.4., 4.7., 4.8., 5.3., 7.1., 7.2., 7.4., 7.6., 7.7. apakšpunktā, 9. un 10. punktā norādītie pakalpojumi, svītrojot tos no Pārvaldes maksas pakalpojumu saraksta.  

Atšķirībā no Noteikumiem Nr.562, projektā tiek precizēts Noteikumu Nr.562 1.1. un 1.2. apakšpunkts par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu no Pārvaldes rīcībā esošiem dokumentiem vai Pārvaldes pārziņā esošas informācijas sistēmas (izņemot informāciju no Fizisko personu reģistra) neatkarīgi no ziņu izsniegšanas veida, svītrojot Noteikumu Nr.562 1.3. un 1.4.apakšpunktu. Maksa par vienu izziņu ir interpretējama kā maksa par vienu personu, tādējādi ir precizēts projekta 1.1. un 1.2. apakšpunkta mērvienības definējums maksas pakalpojuma nosaukumā. Savukārt, ja izziņu vienas darbdienas laikā nav iespējams sagatavot un izsniegt, jo dokuments, no kura nepieciešams iekļaut informāciju izziņā, neatrodas tiešā pieejamībā tās Pārvaldes teritoriālās nodaļas, kura izskata pieprasījumu, rīcībā, bet tiek izprasīts piegādei no citas Pārvaldes teritoriālās nodaļas, projekta 1.2. apakšpunktā ir precizēts pakalpojuma nosaukums ar norādi, ja izziņas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde. Tādējādi, saņemot pakalpojuma pieprasījumu klātienē vai elektroniski, Pārvaldes darbinieks uzreiz var informēt personu par to, vai pakalpojuma sniegšanu ir iespējams nodrošināt vienas darbdienas laikā, vai būs nepieciešama papildus darbību veikšana un pakalpojums tiks sniegts piecu darbdienu laikā.
Pārvalde nodrošina savu pakalpojumu sniegšanu primāri attālināti (elektroniski), ja vien klients nav norādījis vajadzību saņemt dokumentu papīra formā, piemēram, klātienē vai pa pastu. Līdz ar to projekts paredz, ka 1., 10., 11., 13. un 16. punkta pakalpojumi tiek sniegti elektroniski (uz oficiālo elektronisko adresi vai elektronisko pastu) vai papīra formā. Par sūtījuma sagatavošanu piegādei pa pastu papildus piemēro cenrāža 12. punkta pakalpojumu. Tikai klātienē Pārvalde sniedz projekta pielikuma 14. un 15. punkta pakalpojumus par melnbaltas kopijas izgatavošanu (A4 formāts) un izdevuma ''J.Taurēns "Latvijas vēstures pamatjautājumi. Valsts konstitucionālie principi"" izsniegšanu.

Pārvaldē tiek ieviesti jauni maksas pakalpojumi:
1) Projekta 3.2. apakšpunkts paredz personas elektroniski sagatavotas vēstules nosūtīšanu norādītajam (meklējamam) adresātam, ja nav tiesiska pamata izsniegt informāciju no Fizisko personu reģistra, uz oficiālo elektronisko adresi, ja norādītajam (meklējamam) adresātam tāda ir aktivizēta.
Personas datu aizsardzību regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Datu aizsardzības regula) un sazināšanās nolūks neatbilst šīs regulas 6. pantā noteiktajiem izņēmumiem. Tādējādi, pakalpojuma veids tiek sniegts saskaņā ar Datu aizsardzības regulu un Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumu Nr.563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 22. punktu, ja Pārvaldei, pašvaldībai vai Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstī nav tiesiska pamata izsniegt ziņu pieprasītājam ziņas no Fizisko personu reģistra par pieprasījumā norādītās personas deklarētās dzīvesvietas adresi vai norādīto papildu adresi, Pārvalde, pamatojoties uz personas iesniegumu ar lūgumu pārsūtīt ziņu pieprasījumā norādītajai personai vēstuli, pēc pakalpojuma samaksu apliecinoša dokumenta saņemšanas nosūta personas sagatavoto vēstuli norādītajam (meklējamam) adresātam. Ar vārdiem “personas sagatavotas vēstules nosūtīšana” ir jāsaprot, ka jebkuras personas, gan fiziskas, gan juridiskas, gan citas institūcijas sagatavotas vēstules nosūtīšana, ja Pārvaldei nav tiesiska pamata informācijas sniegšanai no Fizisko personu reģistra un normatīvie akti neparedz šīs personas tiesības saņemt pieprasīto informāciju sazināšanās nolūkā. 
Ņemot vērā to, ka Oficiālās elektroniskās adreses likuma pārejas noteikumu 4. punkts paredz, ka fiziska persona no 2019. gada 2. janvāra var izveidot oficiālo elektronisko adresi, Pārvaldes klienti aizvien biežāk vēlas pakalpojumu saņemt elektroniski un saziņai ar meklējamo personu izmantot elektroniski sagatavotas vēstules nosūtīšanu, saglabājot elektroniski pārsūtamā dokumenta juridisko spēku.

2)   Projekts paredz jaunu pakalpojumu par daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošanu un izsniegšanu papildus informācijai no Fizisko personu reģistra, kam tiek noteikta konstanta maksa, neatkarīgi no izsniegšanas veida. Daudzvalodu standarta veidlapas sniegšanu paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija regula (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 (turpmāk - regula), kas tiek  piemērota no 2019. gada 16. februāra. Saskaņā ar minētās regulas 1. panta 2. punktu ar šo regulu ievieš daudzvalodu veidlapas, kas izmantojamas kā tulkošanas palīglīdzeklis, kuru pievieno publiskiem dokumentiem, tostarp, informācijai no Fizisko personu reģistra (informācija par personas domicilu un/vai uzturēšanās vietu, ģimenes stāvokli, valstisko piederību u.c.), ko izsniedz Pārvalde.
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astotā daļa nosaka, ka publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā. Tādēļ šim Pārvaldes sniegtajam maksas pakalpojumam - daudzvalodu veidlapas izsniegšana, ko Pārvalde nodrošina, īstenojot regulā noteiktos uzdevumus, pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots.  

Ja daudzvalodu veidlapas nosūtīšana paredzēta izsniegšanai pa pastu, kas tiek nodrošināts ierakstīta sūtījuma veidā un piemērojot projekta 12. punkta pakalpojumu, tiek iekasēta arī VAS "Latvijas pasts" tarifu maksa par sūtījuma piegādi adresātam saskaņā ar nosūtīšanas dienā spēkā esošiem pasta pakalpojumu tarifiem. 

3) Kā jaunu maksas pakalpojumu Pārvalde iniciē pakalpojumu par Pārvaldē personas iesniegto dokumentu neapliecināta dokumenta atvasinājumu (kopiju) izsniegšanu, jo ne vienmēr personai savām privātajām vajadzībām ir nepieciešams dokumenta atvasinājuma apliecinājums. Pārvaldes ikdienas darbā konstatēts, ka fiziskas personas visbiežāk izsaka vēlēšanos saņemt vēsturiska dokumenta atvasinājumu bez apliecinājuma, ar mērķi pārbaudīt dokumentos ietverto informāciju.

Atbilstoši tam, ka Pārvaldes ieguldītais darba apjoms ir būtiski atšķirīgs, lai nodrošinātu Pārvaldes klientu ar tam nepieciešamajiem datiem no Pārvaldes uzturētajām informācijas sistēmām izmantot starpsistēmu saskarni, no ieguldītā darba apjoma, kas nepieciešams, lai nodrošinātu Pārvaldes klientam tiesības izmantot Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas apskates risinājumu (aplikācija) "Personas datu pārlūks" (turpmāk - PDP), projektā tika nodalīti šiem klientiem atbilstoši pakalpojumi tehniskā pieslēguma izmantošanai un abonēšanai. Tādējādi, projekta 4.1. un 4.2. apakšpunktā paredzēti dažādi izcenojumi par pirmreizējo pieslēguma konfigurāciju. Tiek mainīta mērvienība Noteikumu Nr.562 4.1. apakšpunkta maksas pakalpojuma nosaukumā, svītrojot nosacījumu "līdz pieciem lietotājiem", kā mērvienību nosakot "viens pieprasījums".  Pārvaldes prakse liecina, ka klienti izvēlas pieprasīt tikai tik daudz lietotājus, lai nepārsniegtu norādītos piecus bezmaksas lietotājus, kas neveicina, ka katrs lietotājs izmanto tam piešķirtos lietotāja rekvizītus. Šādā veidā tiek veicināts, ka ar viena lietotāja rekvizītiem nestrādā vairāki darbinieki un tiek ievērots princips, ka katram darbiniekam ir savi rekvizīti. Ieguldītā Pārvaldes darba atšķirība ir arī gadījumos, kad PDP lietotājam pēc vairākkārt neveiksmīgi veiktiem pieslēguma mēģinājumiem vai dēļ ilgstošas nepieslēgšanās PDP aplikācijai tiek automātiski bloķēta piekļuve, bet rekvizītu atjaunošana ir vienkāršāka, nekā tas ir tehniskā pieslēguma atjaunošanai klientam, kurš izmanto starpsistēmu saskarni. Tā kā Pārvalde nodrošina klientiem informācijas saņemšanu no Pārvaldes informācijas sistēmām divos veidos: izmantojot starpsistēmu saskarni vai PDP, no pārskatītajiem Noteikumiem Nr.562 ir svītroti pakalpojumi, kas nodala akreditētu uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēju (Noteikumu Nr.562 5.3., 7.2., 7.4., 7.6., 9.1. un 9.3. apakšpunkts), jo arī šāds klients ir starpsistēmu saskarnes lietotājs vai PDP lietotājs un ar tādām pašām administratīvajām izmaksām, lai nodrošinātu Pārvaldes pakalpojumu.

Ņemot vērā to, ka Pārvaldei jānodrošina klienta piekļuve Pārvaldes informācijas sistēmai arī pret pārrāvumiem tīkla darbībā un, pieslēgumam izmantot vairākas interneta protokola (IP) adreses vai IP adrešu apgabalus (IPv4 vai IPv6), katru IP adresi nepieciešams manuāli atvērt Pārvaldes “ugunssienā” un manuāli pievienot katram lietotājam (pakalpojumi projekta 4.1., 4.2. un 4.7. apakšpunktā). Apvienoti ir Noteikumu Nr.562 4.6. un 4.7. apakšpunkts, jo Pārvaldes prakse liecina, ka klientiem ir grūti izprast šo pozīciju dalījumu un mērķi, kā arī ņemot vērā tehnoloģisko attīstību un sistēmas ievainojamības draudus, iestādes izmanto vairākus tīkla pakalpojumu sniedzējus, lai pārrāvumu gadījumā nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību.

No pārskatītajiem Noteikumiem Nr.562 ir svītrots 7.1. apakšpunkts par monitoringa kopas programmatūras izstrādi, ja personas datu apstrādei tiek izmantotas īpašas datu sagataves metodes un atlases kritēriji, jo minētais pakalpojums netiek izmantots. Svītrots ir arī Noteikumu Nr.562 4.8. apakšpunkts, jo pakalpojums nav izmantots un klientu lietotāju sadalījums pa struktūrvienībām notiek jau lietotāja izveides brīdī.

Ir svītrots pārskatīto Noteikumu Nr.562 10. punkta maksas pakalpojuma veids par Pārvaldes informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides sistēmas audita rezultāta statistikas sagatavošanu, kas netika izmantots, jo pakalpojums nedod iespēju pārbaudīt, kādus datus Pārvaldes klients ir skatījis un veikt datu apstrādes pamatojuma pārbaudi, lai pārliecinātos, ka datu apstrāde ir notikusi atbilstoši darba devēja noteiktu uzdevumu izpildei. Tādējādi, projektā tiek saglabāts pakalpojums par informācijas sistēmas audita rezultātā izdrukas sagatavošanu, neizdalot projekta 10.punktā atsevišķi kā pakalpojuma saņēmēju akreditētu uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kā tas bija pārskatīto Noteikumu Nr.562 9.punktā. Tāpat, ir ieviesta atšķirība mērvienībā, kas iepriekš paredzēja maksu par vienu lappusi, kas būtu jāinterpretē kā ziņas par vienu personu jeb lietotāju, tādēļ projektā ir paredzēta audita izdrukas sagatavošanas mērvienība par vienu lietotāju. Šāds mērvienības veids veicinās Pārvaldes klientus veikt Pārvaldes informācijas sistēmu lietotāju datu apstrādes pārbaudi.  
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Personas, kuras vēlas saņemt Pārvaldes maksas pakalpojumus.
Ietekmes apraksts
Regulējums ietekmēs personas, kuras vēlēsies un kurām būs tiesības saņemt Pārvaldes sniegtos maksas pakalpojumus.
Juridiskās personas
  • Juridiskās personas, tostarp publisko tiesību juridiskās personas, iestādes, amatpersonas, kuras vēlas saņemt Pārvaldes maksas pakalpojumu.
Ietekmes apraksts
Regulējums ietekmēs juridiskās personas, tostarp publisko tiesību juridiskās personas, iestādes, amatpersonas, kuras vēlēsies normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanai saņemt Pārvaldes sniegtos maksas pakalpojumus.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
286 675
5 980
286 675
23 921
286 675
23 921
23 921
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
286 675
5 980
286 675
23 921
286 675
23 921
23 921
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
286 675
5 980
286 675
23 921
286 675
23 921
23 921
2.1. valsts pamatbudžets
286 675
5 980
286 675
23 921
286 675
23 921
23 921
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pārvalde ir izvērtējusi ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus un secināja, ka ir mainījušās materiālu, informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas, atlīdzības un citas izmaksas.. Atlīdzības izmaksas aprēķinos ir ņemta vērā Pārvaldes vidējā mēnešalga attiecīgajā amatā, kas noteikta no 2023. gada 1. aprīļa. Izmaiņas normatīvajos aktos un klientu pieprasījums nosaka nepieciešamību neaktuālu pakalpojumu svītrošanai (no 2017. gada nav pieprasīts) un jaunu pakalpojuma veidu ieviešanai.
Detalizēts maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķins ir pievienots anotācijas 2.pielikumā.
Saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” Pārvaldei budžeta apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un attiecīgie izdevumi plānoti 286 675 euro apmērā 2023., 2024. un 2025. gadā (ik gadu).
Precizējot Pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenas, prognozēts, ka ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 2023. gadā papildu plānotā ieņēmumu summa saistībā ar cenu un pakalpojumu izmaiņām ir 5 980 euro, un kopējais ieņēmumu apmērs 2023. gadā tiek plānots 292 655 euro apmērā.
2024. gadā un turpmāk (ik gadu) Pārvaldes ieņēmumi no maksas pakalpojumiem palielināsies par 23 921 euro un kopējais ieņēmumu apmērs (ik gadu) tiek plānots 310 596 euro apmērā.

Detalizēta informācija atspoguļota anotācijas pielikumos:
1. pielikumā "Plānoto ieņēmumu izmaiņas 2024.gadam un turpmāk"; 
2. pielikumā "Detalizēts maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķins";
3. pielikumā "Aprēķina kopsavilkums 2023.gadā, 2024.gadā un turpmāk":
4. pielikumā "Plānoto ieņēmumu prognoze 2023.gadā, 2024.gadā un turpmāk".
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
Iekšlietu ministrija pēc Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas, normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā priekšlikumu apropriācijas palielināšanai 2023. gadam pamatbudžeta apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”, kā arī sagatavos uz iesniegs attiecīgu priekšlikumu pamatbudžeta bāzes ieņēmumu un izdevumu 2024. - 2026. gadam precizēšanai pamatbudžeta apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde”.
Ieņēmumi no Pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar to sniegšanu saistītie izdevumi tiek plānoti Pārvaldes budžeta apakšprogrammā 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” un tiks izlietoti izdevumu, kas saistīti ar Pārvaldes maksas pakalpojumu sniegšanu, segšanai.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/cf5a60cb-a2b7-41a4-8b88-0f3070a51419 

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi netika saņemti.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Plānoto ieņēmumu izmaiņas 2024.gadam un turpmāk
2. pielikums
Nosaukums
Detalizēts maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķins
3. pielikums
Nosaukums
Aprēķina kopsavilkums 2023.gadā, 2024.gadā un turpmāk
4. pielikums
Nosaukums
Plānoto ieņēmumu prognoze 2023.gadā, 2024.gadā un turpmāk