Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-903
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.11.2021.
21-TA-902
Informatīvais ziņojums “Par finansējuma pārdali Norvēģijas finanšu instrumenta programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi””
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
01.11.2021.
04.11.2021.
21-TA-901
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
01.11.2021.
08.11.2021.
21-TA-900 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2103
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-899
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.11.2021.
21-TA-898
„Par valsts nekustamā īpašuma bez adreses, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
05.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-897
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM
02.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-896
“Par valsts nekustamā īpašuma 2684/4139 domājamo daļu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
05.11.2021.
21-TA-895
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
03.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-894
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.05.2022.
21-TA-892 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-891
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.11.2021.
21-TA-890
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 20-8, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.11.2021.
21-TA-889
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.10.2021.
21-TA-888
Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 4.februāra noteikumos Nr.70 “Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.11.2021.
21-TA-887
Par vēja parka “Kurzeme” un elektropārvades kabeļu koridora laukumu (CA, CB, CC) noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, SAM, TM, VARAM
04.01.2022.
11.01.2022.
21-TA-886
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, LPS, TM, VM
22.05.2022.
30.05.2022.
21-TA-885
Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-884
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LM, TM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-883
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-882
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2.pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, LLPA, LM, PKC, TM
10.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-881
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IZM, LSA, LZAP, LZNP, LZTIP
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-880
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-879
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
28.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-878
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
13.12.2021.
16.12.2021.