Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2008
Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
18.03.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2007
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, VM
20.08.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2006 (IP)
Risku novērtējums Riska kapitāla programmai – Akselerācijas fondi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
2021-TA-2003
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
20.08.2021.
20.08.2021.
2021-TA-2000
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1999
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1998
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1997
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1990
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM, IEM, LBAS, LM, VARAM
01.07.2021.
19.08.2021.
2021-TA-1985
Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumentu, tā izveidošanas un uzturēšanas izmaksām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LPS, PKC, TM, VARAM
13.05.2021.
18.08.2021.
2021-TA-1983
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
03.06.2021.
18.08.2021.
2021-TA-1982
Likumprojekts "Trauksmes celšanas likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, KM, KNAB, LBAS, LM, LPS, LRVK, PKC, SAB, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
06.08.2020.
18.08.2021.
2021-TA-1981
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LPS, TM
22.07.2021.
18.08.2021.
2021-TA-1978
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, TM
22.07.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1977
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr.52 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
17.08.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1976
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1.pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LM, LPS, TM, VARAM
17.06.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1972
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, TM, VARAM, VK
03.06.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1970
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LPS, TM, VARAM
20.05.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1969
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM, ĀM
17.08.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1967
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.05.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1962
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ūdenstornis Liepās” pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
17.08.2021.
2021-TA-1954
Noteikumu projekts "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, LDDK, LM, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
17.06.2021.
16.08.2021.
2021-TA-1953
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM, VM
17.06.2021.
16.08.2021.
2021-TA-1936
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, IZM, LBAS, SAM, TM, ĀM
29.04.2021.
12.08.2021.
2021-TA-1934
Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, LBAS, TM
10.06.2021.
12.08.2021.