Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2110
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2109
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, LPS, TM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2108
Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VK
22.04.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2107
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, LBAS, LDDK, TM, VK, VM, ĀM
20.05.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2104
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VK
03.06.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2103
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, KM, LM
22.07.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2102
Rīkojuma projekts "Par Līgu Lejiņu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2101
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra rīkojumā Nr. 49 "Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai" ietverto pasākumu izpildes gaitu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.09.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2100
Noteikumu projektus "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LBAS, LM, TM
22.07.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2098
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM
31.08.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2097
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2096
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumā Nr.470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)""
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
FM, LPS, TM, VARAM
31.08.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2095
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2083
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2082
Informatīvais ziņojums par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2081
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2074
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
Plāna projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
03.06.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2073
Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LDDK, LPS, PKC, SAM, TM
03.06.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2071
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, PKC, TM
22.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2070
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2022. gadam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
AM, FM, IEM, SAM, VARAM, VM, ZM
30.08.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2067
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
30.08.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2065
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība""
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
27.08.2021.
27.08.2021.
2021-TA-2063
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.08.2021.
27.08.2021.
2021-TA-2062
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
11.03.2021.
26.08.2021.
2021-TA-2058
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM
11.02.2021.
26.08.2021.