Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Noteikumu projekts aktualizē prioritāro un bīstamo vielu sarakstus, prasības sabiedrības informēšanai un ziņošanai Eiropas Komisijai, nosacījumus par rīcības programmu izstrādi un informāciju par sadzīves notekūdeņiem raksturīgo parametru koncentrācijām, precizē prasības attiecībā uz mazajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras atrodas aglomerācijās ar  cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, nosaka kritērijus un termiņus aglomerāciju pārskatīšanai, precizē nosacījumus sajaukšanās zonu noteikšanai un notekūdeņu monitoringam komunālo notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumos, kā arī veic vairākus tehniskus precizējumus.
Mērķa apraksts
Nodrošinot ūdeņu aizsardzības tiesību aktu savstarpējo saskaņotību un atbilstību spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam ūdeņu aizsardzībai, kā arī aktualizēt un papildināt prasības, lai mazinātu vai novērstu vides piesārņojumu.
 
Politikas jomas
Vides aizsardzība
Teritorija
Latvija
Norises laiks
25.07.2022. - 08.08.2022.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par likumprojektu tā saskaņošanas stadijā
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Aglomerāciju robežās esošo individuālo attīrīšanas iekārtu īpašnieki vai pārvaldītāji.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
1.Ūdenssaimniecības komersanti, kuri pieņem un attīra notekūdeņus – visu pašvaldību sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji.
2. Komersanti, kuri notekūdeņus nodod attīrīšanai ūdenssaimniecības uzņēmumiem vai kuri novada vidē attīrītus notekūdeņus.
3. Rūpnieciski ražoto individuālo attīrīšanas iekārtu  ražotāji vai izplatītāji.
4. Vietējās pašvaldības, kuras plāno savas administratīvās teritorijas attīstību, tai skaitā izvērtē iespējas centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai
 
Sagatavoja
Ruta Rimša (VARAM)
Atbildīgā persona
Laila Bremša (VARAM)
Izsludināšanas datums
22.07.2022. 10:04

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts