Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Pašreiz nav noteikts mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugs un tās īstenošanas vadlīnijas.
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir noteikt mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijas.
Politikas jomas
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība; Izglītības un zinātnes politika
Teritorija
-
Norises laiks
27.02.2023. - 10.03.2023.
Informācija
Noteikumu projekts izskatīts IZM 17.02.2023. vadības sēdē.
Fiziskās personas
  • Pirmsskolas vecuma bērni, izglītojamie, vecāki, pedagogi, t.sk. privātprakses, fiziskas personas, kuras sniedz interešu izglītības pakalpojumu.
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • Izglītības iestāžu dibinātāji, izglītības iestādes, juridiskās personas, kuras sniedz interešu izglītības pakalpojumu.
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Sintija Sējēja (VISC)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
26.02.2023. 19:33

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Igors Pimenovs - Latvijas Krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija
Ierosinām izdarīt Noteikumu projektā šādus grozījumus:

papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā:
“Pedagogu darba samaksa programmas īstenošanai tiek finansēta no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.”;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:
“Pieļaujamais izglītojamo skaits programmas apguves grupā ir vismaz 20, bet nepārsniedz 30. Ja skolēnu skaits nav pietiekams grupas izveidošanai, pašvaldība nodrošina iespēju piedalīties programmā ārpus izglītības iestādes.”.
10.03.2023. 17:23