Sabiedrības līdzdalība

23-TA-2161
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"
Publiskā apspriešana
03.10.2023. - 16.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2160
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"
Publiskā apspriešana
03.10.2023. - 16.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2159
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 28.09.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2151
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Publiskā apspriešana
29.09.2023. - 13.10.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2144
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
05.10.2023. - 19.10.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2141
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"
Publiskā apspriešana
01.09.2023. - 15.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2128
Ministru kabineta noteikumi "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju” 4.3.5.1.pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
25.08.2023. - 08.09.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-2123
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.1. pasākuma "Atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.09.2023. - 29.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2121
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 25.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2118
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām”  2.1.3.1. pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.09.2023. - 29.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2111
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 27.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2108
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. novembra noteikumos Nr. 693 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
08.12.2023. - 22.12.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-2101
Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 25.09.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2081
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 21.09.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2075
Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā
Publiskā apspriešana
03.10.2023. - 17.10.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2072
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"
Publiskā apspriešana
03.10.2023. - 16.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2071
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai” 1.kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.08.2023. - 05.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-2061
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
25.09.2023. - 23.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-2048
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai"
Publiskā apspriešana
03.10.2023. - 16.10.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2045
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 404 "Svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtība"
Publiskā apspriešana
06.11.2023. - 20.11.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2041
Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību laikā
Publiskā apspriešana
04.10.2023. - 18.10.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2037
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.08.2023. - 04.09.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2034
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Diskusija/apspriede
27.09.2023. - 09.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-2031
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 22.09.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2031
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
13.09.2023. - 26.09.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija