Sabiedrības līdzdalība

22-TA-249
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumos Nr. 693 "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību"
Publiskā apspriešana
13.06.2022. - 28.06.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-248
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
08.02.2022. - 22.02.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-246
Kārtība un prasības, kādā pieprasa, piešķir un izmaksā kompensāciju vai atsaka to piešķirt par vakcīnas pret Covid-19 infekciju apstiprināto blakusparādību dēļ izraisīto smago vai vidēji smago kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai
Diskusija/apspriede
25.01.2022. - 07.02.2022.
Veselības ministrija
22-TA-244
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
17.03.2022. - 31.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-243
Grozījumi Valsts robežsardzes likumā
Publiskā apspriešana
27.07.2022. - 10.08.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-226
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
23.02.2022. - 09.03.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-218
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"
Publiskā apspriešana
08.04.2022. - 22.04.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"
Publiskā apspriešana
04.03.2022. - 18.03.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-216
Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu
Publiskā apspriešana
19.04.2022. - 03.05.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-210
Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām
Publiskā apspriešana
24.01.2022. - 25.02.2022.
Pārresoru koordinācijas centrs
22-TA-189
Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi
Publiskā apspriešana
17.06.2022. - 01.07.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-187
Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā
Publiskā apspriešana
25.01.2022. - 08.02.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-187
Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā
Publiskā apspriešana
18.01.2023. - 03.02.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-186
Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
Publiskā apspriešana
28.10.2022. - 11.11.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-155
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
Publiskā apspriešana
07.08.2023. - 22.08.2023.
Valsts kanceleja
22-TA-154
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem
Publiskā apspriešana
10.03.2022. - 24.03.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-148
Personu izceļošanas un izvešanas liegumu reģistra noteikumi
Publiskā apspriešana
13.04.2023. - 26.04.2023.
Iekšlietu ministrija
22-TA-139
Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 14.04.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-138
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"
Publiskā apspriešana
19.01.2022. - 02.02.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-136
Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 14.04.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-134
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
14.01.2022. - 27.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-133
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
14.01.2022. - 27.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-129
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Publiskā apspriešana
21.03.2022. - 04.04.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-128
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā"
Aptauja
25.11.2022. - 12.12.2022.
Valsts kanceleja
22-TA-126
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"
Publiskā apspriešana
18.01.2022. - 01.02.2022.
Zemkopības ministrija