Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 799
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 26. §)
21-TA-1399
Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2022. gadā
Izdoti saskaņā ar 
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 9. panta otro daļu
un likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 4. panta 2. punktu
1.
Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu – kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (turpmāk – izlīdzināšanas fonds), kārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, kā arī kārtību, kādā pašvaldībām piešķir budžeta dotāciju.
2.
Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2022. gadā izlīdzināšanas fonda ieņēmumi plānoti 212 420 434 euro apmērā, un tos veido:
2.1.
dotācija izlīdzināšanas fondā no valsts budžeta – 81 087 932 euro;
2.2.
pašvaldību iemaksas izlīdzināšanas fondā – 131 332 502 euro (1. pielikums).
3.
Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti 212 420 434 euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām (2. pielikums).
4.
Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze) sadalījumā pa pašvaldībām (3. pielikums).
5.
Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauj budžeta dotāciju, kuru sadalījumā pa pašvaldībām aprēķina pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales principiem. Budžeta dotāciju 105 497 811 euro apmērā pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu.
6.
Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros (5. pielikums).
7.
Pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā minētajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa faktiski saņemtās daļas.
8.
Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1. pielikumā minēto iemaksu procentu apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.
9.
Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteiktajā apmērā saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu finansēšanas plānu.
10.
Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam.
11.
Valsts kase nodrošina, lai reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša divdesmitajam datumam budžeta dotācija 1/12 daļas (janvārī–novembrī – summa, kas noapaļota līdz pilniem euro, bet decembrī – starpība starp gada budžeta dotācijas summu un janvārī–novembrī pārskaitīto summu kopā) apmērā no šo noteikumu 4. pielikumā norādītā finansējuma tiktu pārskaitīta uz attiecīgo pašvaldību norādītajiem kontiem, uz kuriem Valsts kase pārskaita iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus.
12.
Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz 2022. gada beigām, Valsts kase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajam procentuālajam sadalījumam attiecīgajam periodam izmaksā līdz  2022. gada 30. decembrim.
13.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministra pienākumu izpildītāja ‒ izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
1.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr.
799
Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr.
799
Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
3.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr.
799
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa) prognoze
4.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr.
799
Budžeta dotācijas sadalījums pašvaldībām
5.
pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
noteikumiem Nr.
799
Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits un struktūra un pašvaldībai aprēķinātais izlīdzināmo vienību skaits