Anotācija (ex-ante)

23-TA-476: Noteikumu projekts (Grozījumi)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"" (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devīto daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 3. maija noteikumu Nr. 333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 333) 16. un 17. punktu un 18.2. apakšpunktu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt un precizēt zemkopības ministra pārraudzībā esošās tiešās pārvaldes iestādes Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – VTUA) sniegto maksas pakalpojumu veidus, mainīt sniegto pakalpojumu cenas sakarā ar energoresursu, degvielas, citu pakalpojuma sniedzēju un piegādātāju cenu pieaugumu, papildināt cenrādi ar jauniem pakalpojumiem un svītrot dažus neaktuālus un nepieprasītus pakalpojumus.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Noteikumu projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu VTUA ieņēmumu apmēru no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus saskaņā ar plānoto iestādes budžetu 2023. gadam. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem plānoti, ņemot vērā apstiprināto cenu katram maksas pakalpojuma veidam un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu.
Patlaban ir spēkā Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" (turpmāk – noteikumi Nr. 225), kuros noteikti VTUA sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi. Maksas pakalpojumu cenas nav mainītas gandrīz piecus gadus un ir balstītas uz maksas pakalpojumu ieņēmumu un ar to saistīto izdevumu aprēķiniem saskaņā ar plānoto iestādes budžetu 2018. gadam. Salīdzinājumā ar 2018. gadam apstiprināto ieņēmumu apmēru no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2 781 640 EUR 2023. gadam plānots ieņēmumu palielinājums par 684 951 EUR (gandrīz 25 %), kas nepieciešami 2023. gada tiešo un netiešo izdevumu segšanai.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Kopš noteikumu Nr. 225 spēkā stāšanās ir palielinājusies sniegto maksas pakalpojumu pašizmaksa. Tā kā noteikumos Nr. 225 norādītā cena vairs nenosedz faktiskās maksas pakalpojuma izmaksas, nepieciešams precizēt maksas pakalpojumu cenas atbilstoši pašreizējai situācijai.
Turklāt VTUA vairs nesniedz vairākus pakalpojumus, jo tie nav aktuāli un pieprasīti, tādēļ tie ir jāsvītro no noteikumiem Nr. 225.
Risinājuma apraksts
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 50 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums" (turpmāk – noteikumi Nr. 50) 3. punktu, VTUA nodrošina septiņas valsts pārvaldes funkcijas un ar tām saistītos uzdevumus. Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) likuma 3. panta astotajā daļā noteikts, ka publiskas personas neuzskata par PVN maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā.
MK noteikumu projekta pielikuma 1.–59., 67. un 68., 72., 91.–97. punktā minētos pakalpojumus paredzēts sniegt, izpildot valsts pārvaldes funkcijas, tādēļ tiem ir piemērojams atbrīvojums no PVN atbilstoši PVN likuma 3. panta astotajai daļai.
PVN likuma 52. panta 17. punkta pirmās daļas "d" apakšpunktā noteikts, ka valsts atzīto muzeju apmeklējumiem un rīkotajiem kultūras un kultūrizglītības pasākumiem,  t.i., MK noteikumu projekta pielikuma 73.–80. punktā minētajiem pakalpojumiem, netiek piemērots PVN. Ar PVN standartlikmi apliekami citi pakalpojumi, kas nav saistīti ar noteikto valsts pārvaldes funkciju izpildi, t.i., MK noteikumu projekta pielikuma 60.–66., 69.-71., kā arī 81.–90. punktā minētie pakalpojumi.
Noteikumu projekts ir sagatavots, ņemot vērā to, ka ir palielinājušās fizisko un juridisko personu piegādāto preču un sniegto pakalpojumu izmaksas, kapitālie un atlīdzības izdevumi (sk. anotācijas 1. pielikumu). Salīdzinot preču un pakalpojumu iegādes izmaksas 2018. gadā ar faktiskajām izmaksām 2022. gadā, jāsecina, ka sakaru un ar to saistīto pakalpojumu izdevumi ir palielinājušies par 92 %, komunālo pakalpojumu izdevumi, tostarp par elektroenerģiju, – par 256 % un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu (valsts informācijas sistēmas uzturēšanas) izmaksas – par 165 %. Lai uzlabotu ar VTUA noteiktajām valsts pārvaldes funkcijām saistīto pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, kapitālo izdevumu segšanai, tostarp valsts informācijas sistēmas attīstībai, papildus nepieciešami 100 000 EUR.
Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta pirmo kārtu, būtiski ir palielinājušās valsts informācijas sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" (turpmāk – valsts informācijas sistēma) uzturēšanas izmaksas. Papildus iepriekšminētajam VTUA nepārtraukti attīsta un uzlabo valsts informācijas sistēmas tehniskos risinājumus, izpildot izmaiņu pieprasījumus, lai valsts informācijas sistēma būtu atbilstoša šālaika prasībām un ērtāka lietošanai klientiem, liekot uzsvaru uz elektronisko pakalpojumu skaita palielināšanu un attīstību.
Nākotnē plānots paplašināt klientiem pieejamo e-pakalpojumu klāstu ar iespēju īstenot tehnikas īpašumtiesību iegūšanas vai maiņas datu reģistrācijas darbības e-pakalpojumu vidē. Tas nodrošinātu pakalpojumu pieejamību klientiem ne tikai VTUA birojos klātienē, bet arī ārpus biroja un darba laika un saņemt e-pakalpojumu vidē. Uzlabojot valsts informācijas sistēmu, klientiem tiek dota iespēja ātrāk saņemt pakalpojumus, jo datu ievadīšana sistēmā iespējama tiešsaistes režīmā pakalpojuma sniegšanas brīdī, tā mazinot papīra dokumentu apriti un palielinot pakalpojuma sniegšanas efektivitāti.

Lai tiesību normas tās lietotājiem būtu iespējami skaidrākas un saprotamākas, noteikumu projektā paredzēts precizēt maksas pakalpojumu nosaukumus. Tādējādi VTUA klientiem un nodarbinātajiem neradīsies pārpratumi par piedāvātā pakalpojuma mērķi un apjomu. Noteikumu projekta pielikuma 16.–21. punktā minēto pakalpojumu nosaukumi izteikti vienskaitļa formā, tāpat precizēts pakalpojuma nosaukums par ārvalstīs izdoto traktortehnikas vadīšanas profesionālās kvalifikācijas dokumentu izvērtēšanu, kā arī noteikumu projekta pielikumā daži pakalpojuma veida punkti sadalīti divos atsevišķos punktos.

 
Nr.p.k. Esošais pakalpojuma nosaukums Jaunais pakalpojuma nosaukums
 
1. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja reģistrācijas datu maiņa vai atsavināšanas vai pilnvarojuma norādes uzlikšana valsts informācijas sistēmā1
 
Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā1
2. Reģistrēta valsts informācijas sistēmas lietotāja atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā1
3.  Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme pēc klienta izvēles1 Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle1
4. Viena veida traktortehnikas un tās piekabes nodrošinājums TR1 vai TR2 kategorijas vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) vai testa brauciena nodrošinājums pirms eksāmena1 Traktora un tā piekabes nodrošinājums TR1 vai TR2 kategorijas iegūšanai līdz 40 minūtēm (vienai kategorijai)1
   
5. Ārvalstīs izdoto traktortehnikas vadīšanas profesionālās kvalifikācijas dokumentu izvērtēšana1 Ārvalstīs iegūto teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu atbilstības izvērtēšana1
6. Traktortehnikas vadītāja apliecības vai braukšanas mācību atļaujas noformēšana un izsniegšana1 Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana1
7. Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas noformēšana un izsniegšana1
8. Traktortehnikas vadītāju mācību grupas atkārtotā pārbaude1
Mērvienība – 1 grupa
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstības pārbaude1
Mērvienība – 1 pārbaude
9. Valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana1 Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana līdz 12 mēnešiem1
10. Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdruka vai informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas  par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu1 Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdruka ar informāciju no Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu1
11. Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu1
Mērvienība – 1 izziņa
Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva1
Mērvienība – 1 izziņa vienai personai
12. Traktortehnikas motora jaudas mērījums Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu
13. Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu, vienā adresē vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai
14.


 
Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašnieka vai turētāja (fiziskas vai juridiskas personas) maiņa1 Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašnieka vai turētāja maiņa1
15. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)1
 
Traktortehnikas vai tās piekabes individuālas valsts reģistrācijas numura zīmes izgatavošana pēc pasūtījuma un izsniegšana klientam1
16. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma)1 Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana pēc individuāla pasūtījuma1
17. Papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) traktortehnikai, tās piekabēm vai speciālajai traktortehnikai1 Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu apstrāde un ievadīšana valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana1
18. Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums1 Pirmās kategorijas pārbūves atzinums1
19. Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā stingrās uzskaites dokumenta vai materiāla atjaunošana vai maiņa1 Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā dokumenta vai numurzīmes atjaunošana vai maiņa1
20. Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, iekārtai1 Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, maināmajai velkamajai iekārtai vai tehnoloģiskajam agregātam1
21. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru apmācība1 Traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru sagatavošanas programmas apguve1
22. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru atestācija1 Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru eksaminācija1
23. Atkārtota traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana1 Apliecības dublikāta izsniegšana praktiskās apmācības instruktoram traktortehnikas vadītāju apmācībai1
24. Tranzīta numura un apliecības izsniegšana1 Traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta valsts reģistrācijas numura zīmes un apliecības izsniegšana1
25. Atkārtota mācību kartes izsniegšana izglītības iestādēm vai komersantiem (karte bojāta vai nozaudēta, mainīts nosaukums vai adrese)1 Mācību kartes dublikāta izsniegšana izglītības iestādei vai komersantam1
26. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude1 Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstības pārbaude1
27. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma maiņa1 Izmaiņas traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstībā1
28. Traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana1 Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana1
29. Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana vai mācību atļaujas nomaiņa pret mācību karti1 Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības dublikāta noformēšana un izsniegšana1
30. Rēķina-uzziņas realizācija (komplekts – 10 gab.)1 Rēķina-uzziņas veidlapu komplekts (10 gab.)1
31. Tematiskā pasākuma vadīšana muzejā Tematiskā pasākuma vadīšana
32. Muzeja telpu noma (līdz 24h)   Muzeja telpu noma (no 7 līdz 24 st.)
33. Muzeja teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 6h) Muzeja teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem no (7 līdz 24 st.)
34. Muzeja noteiktas teritorijas noma Muzeja teritorijas noma komercdarbībai un reklāmai (2 x 2 metri)
35. Muzeja krājumu priekšmetu noma uz laiku līdz septiņām dienām Muzeja krājumu priekšmetu noma uz laiku līdz septiņām dienām (izņemot cenrāža 82. un 83. punktā minētos priekšmetus)
36. Muzeja telpu noma Telpu noma (nakšņošana)

Lai pilnveidotu pakalpojumu sniegšanas procesu, ņemot vērā  klientu ieteikumus, noteikumu projektā paredzēts iekļaut šādus jaunus maksas pakalpojumus.
Nr.
p.k.
Jauna pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar PVN (euro)
1. Reģistrēta valsts informācijas sistēmas lietotāja atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā1 1 atzīme 1,50 0,00
 
1,50
2. Reģistrēta sistēmas lietotāja informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta vienu vienību, ja lietotājs vienlaikus neuzliek atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmi valsts informācijas sistēmā1 1 vienība 1,00 0,00
 
1,00
3. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības, vai traktortehnikas vadītāja apliecības, vai traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīmes nosūtīšana pēc klienta pieprasījuma, izmantojot kurjera pakalpojumu 1 sūtījums 5,79 1,21
 
7,00
4. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana1 1 numura zīme 95,00 0,00
 
95,00
5. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana pēc individuāla pasūtījuma1 1 numura zīme 150,00 0,00
 
150,00
6. Izbraukums uz klienta noteikto adresi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudei 1 izbraukums 45,00 9,45 54,45
7. Vienas valsts funkcijas pakalpojuma sniegšana vienam klientam steidzamības kārtā (divu darbdienu laikā)1 1 pakalpojums 100,00 0,00
 
100,00

Sadarbojoties ar lauksaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām un uzklausot to priekšlikumus, kā arī Latvijas Finanšu nozares asociācijas ieteikumus, izveidoti iepriekšminētie jaunie pakalpojumi.
Pakalpojumus par tehnikas atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmes uzlikšanu vai noņemšanu valsts informācijas sistēmā autorizētajiem lietotājiem paredzēts piemērot traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašumtiesības iegūšanas vai datu maiņas reģistrācijas gadījumos, nodrošinot atsavināšanu turētājam vai trešajai personai, pilnvarojumu (noņemšanai no uzskaites izvešanai no Latvijas, norakstīšanai un noņemšanai no uzskaites atsavināšanai Latvijā), turējumu (turētāja reģistrācijas atzīme, turētāja maiņas atzīme, turētāja termiņa atzīme) vai tirdzniecības kontroli (tirdzniecības nodošanas atzīme, tirdzniecības atļaujas atzīme, tirdzniecības pārtraukšanas atzīme).
Pakalpojums "dokumenta nosūtīšana klientam" tika izveidots, lai sniedzamos pakalpojumus padarītu ērtākus klientam, samazinot klientam laika patēriņu pakalpojuma saņemšanai.
Lai klients varētu saglabāt savā īpašumā vai valdījumā esošās traktortehnikas vai tās piekabes numura zīmi, kas tikusi bojāta, iestāde piedāvā jaunu pakalpojumu bojātās numura zīmes atjaunošanai. Pakalpojuma cena ir lielāka nekā sākotnēji iekasētā, jo no jauna izgatavot vienu numura zīmi ir daudz dārgāk nekā tad, ja tas tiek darīts sērijveidā.
VTUA maksas pakalpojumi vēsturiski tika veidoti tā, ka atsevišķi pakalpojumu cena veidojas no vairākām cenrāža pielikuma norādītām pozīciju summām. To nosaka noteikumu projekta 3. punkts. Noteikumu projekta pielikuma 1. un 2. pakalpojums ir nošķirti, jo 1. punkts paredzē pirmreizēju reģistrāciju, bet 2. punkts – gan pirmreizēju, gan otrreizēju reģistrāciju, tāpēc šie punkti nav apvienojami. 
Noteikumu projekta pielikuma 15. pakalpojums "Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana1" ir saistīts ar VTUA valsts informācijas sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" uzturēšanas izmaksu segšanu un saskan ar spēkā esošajiem noteikumu Nr. 225.
Noteikumu projektā paredzēts 31. pakalpojums "Ārvalstīs iegūto teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu atbilstības izvērtēšana1", jo tiek pieņemts lēmums izsniegt vai neizsniegt ārvalstīs iegūto vadītāja apliecību, nevis vienkārši to apmainīt vadītāja.
Noteikumu projektā 44. pakalpojums "Tranzīta numura zīmes termiņa pagarināšana un apliecības izsniegšana1" ietverts tāpēc, ka šādu pakalpojumu paredz Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 313 "Traktortehnikas, tās piekabes, maināmās velkamās iekārtas un maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas kārtība" 69. punkts.
Noteikumu projektā ietvertais 53., 54., 55., 56., 57., 58. un 59. pakalpojums saistīti ar informācijas iegūšanu un pārskatu saņemšanu no VTUA valsts informācijas sistēmas "Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma" atkarībā no datu apjoma. Šos pakalpojumus galvenokārt izmanto komersanti, lai pētītu traktortehnikas tirgu. Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumu Nr. 940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas pakalpojumiem" 2.pielikumā šie pakalpojumi nav minēti, bet noteikti cita veida pakalpojumi. Šie pakalpojumi ir tiek sniegti un piemēroti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Nr. 225.
Noteikumu projektā paredzētais 67., 68., 69. un 70. pakalpojums ir nepieciešami, lai varētu segt izdevumus, kas saistīti ar transporta nodrošinājumu un norēķinu nodrošinājumu pakalpojumu sniegšanai. Tie ir sadalīti atkarībā no piemērošanas veida, t.i., vai tiek piemēroti valsts funkciju pakalpojumiem vai komercpakalpojumiem. Šie pakalpojumi ir tiek sniegti un piemēroti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Nr. 225. Noteikumu projektā minētais 72. pakalpojums ir jauns pakalpojums, kas izveidots pēc klientu pieprasījuma, lai klienti varētu saņemt pakalpojumu steidzamības kārtā un par steidzamību segtu visus saistītos izdevumus, tāpat kā citu valsts pārvaldes iestāžu piedāvātie pakalpojumi, kas saņemami agrāk, maksājot vairāk.
Izvērtējot noteikumu Nr. 225 pielikumā minētos maksas pakalpojumu veidus un VTUA sniegto pakalpojumu skaitu, ir konstatēts, ka pielikuma 21., 30., 53., 61., 62., 65.–67., 71.–92. un 116. punktā minētie pakalpojumi vairs nav pieprasīti un kļuvuši neaktuāli, tādēļ tie ir svītrojami no pielikuma un noteikumu projekta pielikumā vairs nav iekļauti.
Noteikumu projekta anotācijas 2. pielikumā "Pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu prognoze" norādītas 2018. gadā apstiprinātās un noteikumu projekta anotācijas 3. pielikumā "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini" noteiktās jaunās maksas pakalpojumu cenas. Cenu starpību (EUR) sareizinot ar prognozēto pakalpojumu skaitu, aprēķināts 2023. gadam plānotais ieņēmumu apmēra no sniegtajiem maksas pakalpojumiem palielinājums par 684 951 EUR, kas VTUA nepieciešami 2023. gada faktisko izdevumu segšanai.
Noteikumu projekta anotācijas 3. pielikums "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini" veidots atbilstoši noteikumiem Nr. 333.
Sagatavotais noteikumu projekts ļaus sasniegt noteikumos Nr. 50 ietverto iestādes darbības mērķi – nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību, kā arī traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju valsts informācijas sistēmu, iepazīstināt sabiedrību ar lauksaimniecības nozares attīstības vēsturi un popularizēt materiālās un nemateriālās liecības par saimniekošanu un dzīvi Latvijas laukos no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām.
Pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās VTUA aktualizēs pakalpojumu aprakstu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attieksies uz 1) 70 000 aģentūras klientu; 2) 4000 aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta muzeju nodaļu apmeklētāju.
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts nerada negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un dažāda lieluma uzņēmumiem, konkurenci, vidi, veselību un nevalstiskajām organizācijām. Regulējums nemaina maksas pakalpojuma saņemšanas administratīvo procedūru.
Projekts ir vērsts uz pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, nodrošina elastīgu klientu vēlmju īstenošanu, kā arī uzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Juridiskās personas
  • Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attieksies uz 1) 70 000 aģentūras klientu; 2) 4000 aģentūras Muzeju un resursu vadības departamenta muzeju nodaļu apmeklētāju.
Ietekmes apraksts
Noteikumu projekts nerada negatīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un dažāda lieluma uzņēmumiem, konkurenci, vidi, veselību un nevalstiskajām organizācijām. Regulējums nemaina maksas pakalpojuma saņemšanas administratīvo procedūru.
Projekts ir vērsts uz pakalpojumu pieejamības paplašināšanu, nodrošina elastīgu klientu vēlmju īstenošanu, kā arī uzlabo sniegto pakalpojumu kvalitāti.

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
2 781 640
228 317
2 781 640
684 951
2 781 640
684 951
684 951
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
2 781 640
228 317
2 781 640
684 951
2 781 640
684 951
684 951
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
2 781 640
228 317
2 781 640
684 951
2 781 640
684 951
684 951
2.1. valsts pamatbudžets
2 781 640
228 317
2 781 640
684 951
2 781 640
684 951
684 951
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pamatojoties uz plānoto pagaidu valsts budžetu 2023. gadam, Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmas 21.00.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" apakšprogrammā 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai paredzētais finansējums ir šāds:
a) plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 2 781 640 euro;
b) plānotie izdevumi: 2 781 640 euro, tai skaitā 1 892 997 euro – atlīdzībai, 638 356 euro – precēm un pakalpojumiem, 250 287 euro – kapitālajiem izdevumiem.
2023. gadā plānotie izdevumi atlīdzībai veido 1 892 997 euro, t. sk. 361 322 euro darba devēja VSAOI. Pēc plānotās jaunā cenrāža apstiprināšanas un stāšanās spēkā no 01.09.2023. līdz 31.12.2023. papildus plānots finansējums atlīdzībai 87 699 euro, t. sk. 16 739 euro darba devēja VSAOI. Ievērojot grozījumus normatīvajā regulējumā, no 01.07.2022. iestādes darbiniekiem tika palielināta mēnešalga virs atalgojuma skalas minimālā intervāla, tuvinoties attiecīgās mēnešalgu grupas skalas viduspunktam. Arī šeit dotajiem aprēķiniem izmantota identiska pieeja. Plānots visiem nodarbinātajiem iestādē pakāpeniski palielināt mēnešalgu līdz sasniedzamajam viduspunktam.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Ieņēmumu palielinājums, lai nosegtu 2023. gada faktiskos izdevumus, plānots 684 951 EUR apmērā, bet, pieņemot, ka noteikumu projekts varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. septembri, kārtējā gadā ieņēmumi aprēķināti par četriem mēnešiem 228 317 EUR apmērā, kas nepieciešami izdevumu segšanai laikā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
EKK Izdevumu veidi Valsts
budžeta bāze
2023. gadam,
EUR
2023. gada izmaiņas, EUR 2024. gada un turpmāko gadu izmaiņas, EUR
1000–9000
 
Izdevumi kopā 2 781 640 228 317 684 951
1000–2000 Kārtējie izdevumi 2 531 353 194 984 584 951
1000 Atlīdzība 1 892 997 70 159 210 477
2000 Preces un pakalpojumi 638 356 124 825 374 474
5000 Kapitālie izdevumi 250 287 33 333 100 000
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Nav.
Cita informācija
Anotācijas pielikumā pievienotie pielikumi:
1) plānotais ieņēmumu apmēra palielinājums no maksas pakalpojumiem vienā gadā (EUR), kas nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras faktisko izdevumu segšanai;
2) "Pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu prognoze";
3) "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini".
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra, Zemkopības ministrija
Nevalstiskās organizācijas
Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome", Biedrība Zemnieku saeima, Latvijas Finanšu nozares asociācija
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

Veids
Publiskā apspriešana
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/f483c1d2-6997-4c54-a6bc-b674050d2964
Veids
14.10.2022. tiešsaistes sanāksme TEAM platformā ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas pārstāvjiem.
Saite uz sabiedrības līdzdalības rezultātiem
-

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Par sabiedrības līdzdalībai nodoto projektu priekšlikumi un iebildumi nav saņemti. Minēto nevalstisko organizāciju priekšlikumi ir ņemti vērā, un tās atbalsta projekta virzību.

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Plānotais ieņēmumu apjoma palielinājums no maksas pakalpojumiem vienā gadā (EUR), kas nepieciešams Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras faktisko izdevumu segšanai
2. pielikums
Nosaukums
Pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu prognoze
3. pielikums
Nosaukums
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķini