Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1453
Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
21-TA-1452
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 29. maija rīkojumā Nr. 284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
18.03.2022.
21-TA-1451
Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.02.2022.
21-TA-1450
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.12.2021.
21-TA-1448
Darba drošības un veselības aizsardzības prasību un medicīniskās aprūpes uz kuģiem noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.12.2021.
21-TA-1447
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 33 "Par nekustamo īpašumu Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 3/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, 2/5 domājamo daļu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.03.2022.
21-TA-1446
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
17.02.2022.
21-TA-1445 (IP)
“Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-1444
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 750 "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
28.06.2022.
21-TA-1443
Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.01.2022.
21-TA-1442
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LM, TM
26.11.2021.
01.12.2021.
21-TA-1441
Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022.gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-1440
Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.05.2022.
21-TA-1439
Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Talsu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.03.2022.
21-TA-1438
Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
30.11.2021.
21-TA-1437
Par valstij piederošo nekustamo īpašumu "V1040", "Autoceļš V1047" Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
10.03.2022.
21-TA-1436
Par nekustamā īpašuma “Kauļi 2”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.02.2022.
21-TA-1435
Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
28.12.2021.
21-TA-1434
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta − publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1433
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 360 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1432
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 790 "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1431
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/842 par dalībvalstu saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem no 2021. līdz 2030. gadam, kas veicina klimata pasākumus, lai izpildītu Parīzes nolīgumā noteiktās saistības”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1430
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1429
Par nacionālās pozīcijas projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1428
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030, ietverot Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija