Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-441
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 “Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība” (VSS-653)
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-440
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, FM, IEM, TM, VARAM, VM
29.10.2021.
05.11.2021.
21-TA-438
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LM, TM
22.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-437
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM
30.09.2021.
07.10.2021.
21-TA-436
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
21-TA-435
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, SAM, TM, ĀM
30.09.2021.
14.10.2021.
21-TA-434
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.12.2021.
21-TA-433
Ministru kabineta noteikumu „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” projekts
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-432
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, LM, VM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-431
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-430
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-429
1
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-428
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LFNA, LLPA, TM, VARAM
06.06.2022.
13.06.2022.
21-TA-427
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-426
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.02.2022.
21-TA-425
Par nekustamā īpašuma “Mālmuiža”,  Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-424
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdes 5.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-423
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra sēdes 5.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-422
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-420
"Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.04.2022.
13.05.2022.
21-TA-419
Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
28.09.2021.
21-TA-418
Noteikumi par atjaunojamās enerģijas statistiku un statistikas darījumiem
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
21-TA-417
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
18.01.2022.
21-TA-416
Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu  2021.-2027. gadam darba plāns.
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.03.2022.