Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-430
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-429
1
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-428
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
04.07.2022.
21-TA-427
Informatīvais ziņojums "Par SMS apziņošanas turpināšanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-426
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.02.2022.
21-TA-425
Par nekustamā īpašuma “Mālmuiža”,  Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-424
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra sēdes 5.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-423
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra sēdes 5.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.09.2021.
21-TA-422
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
07.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-420
"Kārtība, kādā elektronisko sakaru komersants aprīko elektronisko sakaru tīklu ar iekārtām, kas likumā noteiktajos gadījumos nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un sarunu operatīvu noklausīšanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM
28.04.2022.
13.05.2022.
21-TA-419
Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
28.09.2021.
21-TA-418
Noteikumi par atjaunojamās enerģijas statistiku un statistikas darījumiem
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
21-TA-417
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
18.01.2022.
21-TA-416
Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu  2021.-2027. gadam darba plāns.
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.03.2022.
21-TA-415
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, VK
30.09.2021.
06.10.2021.
21-TA-414
Par atteikumu noteikt laukumu "E5O" un elektropārvades kabeļu koridora laukumus "K5O" un "K5O-1" Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
09.02.2022.
21-TA-413
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 6. oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” un nacionālo pozīciju Nr. 1 „Par Eiropas Savienības Padomes secinājumiem par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī 12. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-412
Pavadvēstule Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2021. gada 29. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-411
Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.10.2021.
21-TA-410
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, VK
05.10.2021.
12.10.2021.
21-TA-409
Kārtība kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, IZM, LLPA, LPS, TM, VARAM
03.12.2021.
10.12.2021.
21-TA-408
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7. specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.2. pasākuma “Pētījumu, novērtējumu un saistītās dokumentācijas izstrāde ilgtspējīga, integrēta un koordinēta multimodāla sabiedriskā transporta plāna priekšlikuma sagatavošanai Rīgas metropoles areālā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.01.2022.
21-TA-407
Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
02.10.2021.
21-TA-406
Ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.1.pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” īstenošanu
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
21-TA-405
Par informatīvo ziņojumu “Par 2021. gada 5. oktobra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija