Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1606
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1605
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju un resursu nodošanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts apdraudējuma gadījumā un šo funkciju un resursu apjomu
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, TM, VARAM
08.05.2023.
15.05.2023.
22-TA-1604
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.08.2022.
22-TA-1603
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Likumprojekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-1602
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 20. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1601
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23.05.2022.
22-TA-1600
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.10.2022.
22-TA-1599
Par atbildīgo institūciju darbības 2022. gada 9. un 10. maijā izvērtējumu un rīcības plānu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai turpmāk.
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.05.2022.
22-TA-1598
"Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi" un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.07.2022.
22-TA-1596
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.08.2022.
22-TA-1595
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.05.2022.
22-TA-1594
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
20.05.2022.
22-TA-1593
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
16.02.2023.
22-TA-1592
Grozījumi 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
Noteikumu projekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
22-TA-1591
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 620 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
08.06.2022.
22-TA-1590
Par situācijas attīstību saistībā ar izejvielu un būvizstrādājumu pieejamību un straujo cenu kāpumu Latvijas būvniecības nozarē
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
27.10.2022.
22-TA-1589
Par atsevišķu vienošanos un nolīguma denonsēšanu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
30.06.2022.
22-TA-1588
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.01.2023.
22-TA-1586
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
22-TA-1585
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
22-TA-1584
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.06.2022.
22-TA-1583
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-1582
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1581
Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.05.2022.
22-TA-1580
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Iekšlietu ministrija