Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-715
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
22-TA-714
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022.gada 14.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
22-TA-713
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr. 143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.05.2022.
22-TA-712
Starpposma izvērtējuma ziņojums par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai izpildi 2019.-2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-711
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM
06.03.2022.
14.03.2022.
22-TA-710
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 379 "Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
01.07.2022.
22-TA-709
Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
05.04.2022.
22-TA-707
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-706
Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
12.05.2022.
22-TA-705
Par Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.09.2022.
22-TA-704 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0125
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22-TA-703
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.03.2022.
22-TA-702
Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.03.2022.
22-TA-701
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 13. februāra noteikumos Nr. 120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.07.2022.
22-TA-700
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 509 "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM, VK, VM
10.03.2022.
24.03.2022.
22-TA-699
Par Civilās aizsardzības Operacionālo vadības centru
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
22-TA-698
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.03.2022.
22-TA-697
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
03.01.2023.
22-TA-696
Grozījumi Kredītu reģistra likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.06.2023.
22-TA-695
Grozījumi Notariāta likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.06.2023.
22-TA-694
Grozījumi Civillikumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.06.2023.
22-TA-693
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
03.03.2022.
22-TA-692
Informatīvais ziņojums“Par 2022. gada 24. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatītajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-691
Pavadvēstule "Par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikasministru padomes 2022. gada 28. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-690
Par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par ES kandidātvalsts statusu Ukrainai”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija