Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1578
Par Protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Ārlietu ministrija
05.07.2022.
22-TA-1577
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
26.05.2022.
22-TA-1576 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežpolicijai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1575
Par līdzfinansējumu sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas nodrošināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Aviasabiedrība "Liepāja""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
22-TA-1574
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām””
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
22-TA-1573 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-1571
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
16.05.2022.
22-TA-1570
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
27.06.2022.
22-TA-1569
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.07.2022.
22-TA-1568
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
13.06.2022.
22-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.10.2022.
22-TA-1566
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 "Ceļu drošības audita noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.05.2022.
22-TA-1565
Par valsts meža zemes nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.06.2022.
22-TA-1564
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS)" 
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1563
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
FM
19.05.2022.
24.05.2022.
22-TA-1562
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
30.05.2022.
22-TA-1561
Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
14.10.2022.
22-TA-1560
Energoefektivitātes likums.
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1559
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
22-TA-1558
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2022.
22-TA-1557
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. februāra rīkojumā Nr. 70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
22-TA-1556 (DV)
Par mācību MAZAIS KRISTAPS 2022 secinājumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22-TA-1555
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
15.06.2022.
22-TA-1554
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 4. novembra rīkojumā Nr. 652 "Par ilgtermiņa saistībām Kultūras ministrijai nekustamā īpašuma Doma laukumā 6, Rīgā,  nomas maksas izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
22-TA-1553
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.07.2022.