Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1784
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1783
Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
04.07.2022.
22-TA-1782
Par Latvijas tālāko rīcību Arktikas padomes novērotājvalsts statusa pieteikuma gatavošanā un iesniegšanā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
30.06.2022.
22-TA-1781
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
07.06.2022.
22-TA-1780
Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus Eiropas Savienības programmā "Muitas kontroles aprīkojuma instruments"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
02.08.2022.
22-TA-1779
Par kopuzņēmuma "Svarīgas digitālās tehnoloģijas" un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas administratīvo nolīgumu
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
12.08.2022.
22-TA-1778 (DV)
Par saņemtajiem projektu pieteikumiem sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveidei Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1776
Grozījumi Izglītības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-1775
Informatīvais ziņojums “Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-1774
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
26.09.2022.
22-TA-1773 (IP)
Par Latvijas Republikas piešķirto pensiju izmaksu uz Krievijas Federāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1772
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.07.2022.
22-TA-1771
Par Rīgas valstpilsētas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības "Rīgas satiksme" atbalstītās negatīvās fiskālās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022. gadam pārsniegumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
08.06.2022.
22-TA-1770
Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lībiešu ielā 15A-10, Jūrmalā nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.09.2022.
22-TA-1769
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 3. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1768
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. marta rīkojumā Nr. 160 "Par Latvijas dalību Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2022.
22-TA-1767
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 5. janvāra noteikumos Nr. 7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
09.06.2022.
22-TA-1766
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.04.2023.
22-TA-1765 (IP)
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas komunikāciju – Atbalsta sniegšana Ukrainai un tās atjaunošana"
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1764
Pavadvēstule Latvijas Republikas nacionālai pozīcijai par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1938 par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-1763
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
31.05.2022.
22-TA-1762
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
14.06.2022.
22-TA-1761
Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
02.06.2022.
22-TA-1760
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.08.2022.
22-TA-1759
Par valsts meža zemes “Bulduri 1117”, Jūrmalā, atsavināšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
TM, VARAM, ZM
06.07.2022.
25.07.2022.