Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-592
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-591
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.01.2022.
21-TA-590
Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM
08.10.2021.
11.10.2021.
21-TA-589
Par valsts budžetu 2022. gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-588
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, RACNA, TM
01.11.2021.
08.11.2021.
21-TA-587
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
21-TA-586
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM
02.11.2021.
05.11.2021.
21-TA-585
„Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2A, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.10.2021.
21-TA-584 (IP)
Ministru kabineta viedoklis lietā Nr.SKA-190/2021 (lieta Nr.A420342117) par SIA "Schwenk Latvija" kasācijas sūdzību saistībā ar gaisa kvalitātes monitoringa veikšanu Rīgā
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-583
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-582
Tiesu administrācijas nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23.08.2022.
21-TA-581
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” 
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.10.2021.
21-TA-580
Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram

 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
02.06.2022.
21-TA-579
Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.06.2022.
21-TA-578
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
16.06.2022.
21-TA-577
Grozījums Autopārvadājumu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.07.2022.
21-TA-576
Par nekustamā īpašuma “Jaunzemnieki-2”, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P27 Smiltene-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-575
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LM, LPS, TM
07.12.2021.
14.12.2021.
21-TA-574
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
11.01.2023.
21-TA-573
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
08.10.2021.
11.10.2021.
21-TA-572
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, IEM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-570
Ārstniecības iestāžu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.07.2022.
21-TA-569
Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
28.06.2022.
21-TA-568
Kārtība, kādā pārtraucama elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.10.2022.
21-TA-567
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumos Nr. 159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
04.02.2022.