Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-541
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM, VARAM
17.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-540
Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Dānijas Ārlietu ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
15.06.2022.
21-TA-539
Informatīvais ziņojums “Par Covid-19 inficēto personu un kontaktpersonu uzraudzības stiprināšanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IEM, LDDK, LPS, TM
07.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-538
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-537
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
08.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-536
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
24.02.2022.
21-TA-535
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
03.03.2022.
21-TA-534
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, LM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-533
“Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
21-TA-531
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 5.oktobra sēdes 3.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2021.
21-TA-530
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra sēdes 3.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2021.
21-TA-529
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-528
Par informatīvā ziņojuma projektu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 7.-8.oktobra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-527
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, TM, ZM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-525
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
FM, IEM, LAA, NEPLP, TM
05.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-524
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-523
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.10.2021.
21-TA-522
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
05.10.2021.
21-TA-520
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-519
Par nekustamā īpašuma “Mežastrumalas”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Ogres novadā būvniecības īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.10.2021.
21-TA-518
Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM, ĀM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-517
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2022.gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.10.2021.
21-TA-516
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-515
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.10.2021.
21-TA-514
Ministru kabineta vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai "Par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 10.jūnija sprieduma izpildi administratīvajā lietā Nr.A420200018"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
04.10.2021.
07.10.2021.