Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, IZM, KNAB, PKC, TM, VK, VM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-512
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.01.2022.
21-TA-511
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, LFAA, LNZAA, SIFFA, TM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-510
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-509
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.12.2021.
21-TA-508
Informatīvais ziņojums
"Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 7.-8. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
04.10.2021.
21-TA-507
Par atbildības noteikšanu “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.10.2021.
21-TA-506
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.01.2022.
21-TA-505
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 34 "Kuģu aprīkojuma noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, EM, FM, TM
23.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-504
Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostacijas lietošanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
28.04.2023.
21-TA-503 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par konceptuālajā ziņojumā “Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību” rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-502
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 10. maija rīkojumā Nr. 209 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
04.10.2021.
21-TA-501 (IP)
Informatīvais ziņojums
“Par aktuālo situāciju uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas”

 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-500
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.802 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.10.2021.
21-TA-499
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības veselības ministru 2021. gada 12.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-498
Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā atsavināšanu
 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-497 (IP)
Par aizturēto patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
21-TA-496
Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ceļš 2" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
21-TA-495
“Latvijas pretterorisma stratēģija 2021.-2026. gadam”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.10.2021.
21-TA-494
Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-493
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 6. maija noteikumos Nr. 237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
FKTK, TM
12.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-492
Grozījums Reģionālās attīstības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.07.2022.
21-TA-491 (IP)
 "Par valstij dividendēs izmaksājamo akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-490
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
01.10.2021.
04.10.2021.
21-TA-489
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.10.2021.