Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-11
Par  finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai un finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos, Limbažu novadā, pielāgošanas un telpu nomas maksas un citu saistīto izdevumu segšanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĢP
13.09.2021.
16.09.2021.
21-TA-10
„Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 „Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra” personā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.09.2021.
21-TA-9
Par likumprojektiem par valsts nodevu piemērošanu vides jomā

 
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.09.2021.
21-TA-8
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Zemkopības ministrija
21-TA-7
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM, VM
10.09.2021.
13.09.2021.
21-TA-6 (IP)
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu
“Par Ministru kabineta lēmuma
pieņemšanas termiņa pagarinājumu”

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-5
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22.03.2022.
21-TA-4 (IP)
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu
“Par Ministru kabineta lēmuma
pieņemšanas termiņa pagarinājumu”
 
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-3
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
16.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-2
Par Likumprojektu “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”  (TA-1778)
 
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-1
Par informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2019. gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
2021-TA-2166 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par 2021. gada 10. septembra Euro grupas un 2021. gada 10.-11. septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2165
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2164
Rīkojuma projektu "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
IZM, LM, LPS, VARAM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2163
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli""
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LDDK, SAM, TM, VARAM, ZM
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2162
Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, TM
26.08.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2161
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VARAM
27.05.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2160
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2159
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LBAS, LDDK, VK
01.04.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2158
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr.612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2157
Informatīvais ziņojums "Par integrētās veselības aprūpes pieejas ieviešanu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca""
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2156
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumos Nr.101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2155
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitālā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, PKC, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2154
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2153
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
EM, FM, LDDK
01.04.2021.
08.09.2021.